Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017 | 49-78

Article title

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w mediach, media o ZUS. Kształtowanie wizerunku instytucji i wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych

Content

Title variants

EN
The Social Insurance Institution (ZUS) in the media, the media about ZUS. Shaping the image of the institution and knowledge on the social insurance system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy zawartości 316 przekazów medialnych (głównie prasowych) z okresu od 2014 r. do połowy 2016 r., które dotyczyły sześciu obszarów działania ZUS: Kompleksowego Systemu Informatycznego, wprowadzenia e-zwolnień, problemów z nieuczciwym outsourcingiem, płac pracowników Zakładu, skarg rencistów na ZUS oraz obniżenia wieku emerytalnego. Celem analizy było określenie, jak media opisują działanie ZUS oraz jaką wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych przekazują odbiorcom. Analiza pokazała, że prasa poważna (opiniotwórcza) opisuje ZUS jako ważną instytucję systemu państwowego, lecz od dawna źle zarządzaną, uwikłaną w wadliwe kontrakty i kosztowną modernizację, która dopiero ostatnio poprawiła jakość świadczonych usług. Z kolei media popularne (telewizja, tabloidy) opisują ZUS jako ważny element świata życia społecznego, który działa sprawnie, ale uszczelnianie systemu (odbieranie nienależnych rent) stało się przyczyną ludzkich dramatów. Opisując je, media z reguły przeciwstawiają sztywne prawo i bezdusznych urzędników nietypowym sytuacjom i ludzkiemu cierpieniu. Oprócz krytyki były też relacje pozytywne, wskazujące np. na korzyści z wprowadzenia e-zwolnień. Artykuły na temat obiecanego przez prezydenta i PiS obniżenia wieku emerytalnego dość wnikliwie analizowały cały system emerytalny w Polsce, wskazując, że ta zmiana będzie też testem sprawności i efektywności ZUS.
EN
The article presents the results of analysis into 316 media messages (chiefl y the printed press). For the period 2014 – to mid 2016, covering six areas of ZUS activity: its Comprehensive IT System, e-medical certifi cate, problems with fraudulent outsourcing, ZUS employees remuneration, pensioner complaints to ZUS, the lowering of the retirement age. The aim of the analysis was to determine how the media describe ZUS activity and what knowledge of the social insurance system is provided to their the receivers. The analysis showed that the serious broadsheet press (opinion-forming) describes ZUS as an important institution of the state system, but as one that has long been badly managed, implicated in faulty contracts and costly modernization, which have only recently improved the quality of services provided. In turn, the popular media (television, tabloids) describe ZUS as an important element in social life, which works well, but the tightening up of the social security system (the receipt of undue pensions) has become the cause of human tragedies. In describing them, the media generally opposes the rigid regulations and indifference of officials to unusual situations and human suff ering. Besides criticism there were also positive reports concerning e.g., the implementing of the e-sick leave. Articles on lowering the retirement age as promised by the president and PiS (Law and Justice governing Party) have rather carefully analyzed the entire pension system in Poland, indicating that this change will also constitute a test of the efficiency and effectiveness of the Polish Social Insurance Institution itself.

Year

Issue

Pages

49-78

Physical description

Dates

published
2017-08-10

Contributors

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

References

 • Allan S., Kultura newsów, tłum. A. Sokołowska, Kraków 2006.
 • Bird E., Dardenne R., Myth, Chronicle and Story: Exploring the Narrative Qualities of News [w:] Social Meanings of News, ed. D. Berkowitz, London, New Delhi 1997.
 • Campbell J., Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. B.S. Flowers, tłum. I. Kania, Kraków 2013.
 • Dunn A., Television news as narrative [w:] Narrative and Media, ed. H. Fulton, New York 2005.
 • Fiske J., Popularity and the Politics of Information [w:] Journalism and Popular Culture, ed. P. Dahlgren, C. Sparks, London 1992.
 • Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, Warszawa 2002.
 • Hall S., Notes on deconstructing “the popular” [w:] People’s History and Socialist Th eory, ed. R. Samuel, London 1981.
 • Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a fi lozofi a, tłum. i wstęp J. Sidorek, Warszawa 1993.
 • Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie, Kraków 2008.
 • Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, tłum. I. Piechnik, Warszawa 2012.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, red. nauk. T. Goban-Klas, Warszawa 2007.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Ożóg K., Człowiek – język – świat według współczesnych polskich tabloidów (zarys problematyki [w:] Tabloidy – język, wartości, obraz świata, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2011.
 • Smith R., Mythic Elements in Television News [w:] Social Meanings of News, ed. D. Berkowitz, London, New Delhi 1997.
 • Sobczak B., Sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi w tabloidach na przykładzie dziennika „Fakt” [w:] Tabloidy – język, wartości, obraz świata, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2011.
 • Schutz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, tłum. D. Lachowska [w:] Kryzys i schizma. Antyscentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Morzycki, Warszawa 1984.
 • Trzebiński J., Narracyjne konstruowanie rzeczywistości [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
 • Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012.
 • Wodak R., Krzyżanowski M., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8431ce17-900e-41cb-b9d0-7c13aebac953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.