PL EN


2013 | 169 | 190-198
Article title

Benchmarking procesów jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Benchmarking as a Tool for Improving Public Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The creation of civil society leads to greater and more active participation of citizens in local and regional management. The current standards of providing public services based on the traditional model of administration are becoming inefficient. Consequently, methods for improving public administration should be developed. One of the methods which can be used for improving public administration is benchmarking. The aim of the paper is to present the possibilities for using process benchmarking as a tool to improve public administration in Poland.
Year
Volume
169
Pages
190-198
Physical description
Contributors
author
References
 • Domańska-Szaruga B.: Kapitał relacji jako źródło wartości przedsiębiorstwa. W: Budowanie wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Domańska-Szaruga. Studio EMKA, Warszawa 2009.
 • Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. MUZA S.A., Warszawa 2000.
 • Hofman M.: Model systemu zarządzania procesami. W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. Red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin 2008.
 • Kieżun W.: Struktury i kierunki zarządzania państwem. http://www.witoldkiezun.com/ docs/dobre_panstwo_2004.htm (29.03.2011).
 • Kieżun W.: Struktury i kierunki zarządzania państwem w drodze do Unii Europejskiej. Materiały z konferencji pt. "Sprawne państwo w świetle relacji samorząd terytorialny a administracja samorządowa w terenie". Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2002.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia. "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 2.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2005.
 • Kożuch B.: Specyficzne cechy organizacji publicznej. W: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Red. B. Kożuch, T. Markowski. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Kożuch B.: Zmiany w formach zatrudnienia administracji samorządowej szczebla podstawowego. "Zarządzanie Publiczne" 2009, nr 1(5).
 • Nowak J.: Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
 • Perechuda K.: Zarządzanie procesami. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym świecie. AE, Poznań 1997.
 • Pollitt C., Bouckaert G.: Public Management Reform. A Comparative Analyses. Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Potoczek A.: Administracja lokalna w procesie świadczenia usług publicznych. W: Zarządzanie usługami publicznymi. Red. B. Kożuch. Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Fundacja Współczesnego Zarządzania w Białymstoku, Kraków 2008.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 • Sasak J., Kożuch A.J.: Modelowanie procesów organizacyjnych jako narzędzie integracji systemów informatycznych administracji publicznej. "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 3.
 • Władyka A.: Sprawność funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004, nr 667.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-84742f01-17f5-4413-848a-13236f9d8e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.