Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 46-62

Article title

The „Generations’ Solidarity” Programme and Its Impact on the Labour Market

Content

Title variants

PL
Program „Solidarność Pokoleń” i jego wpływ na rozwój rynku pracy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Polski rynek pracy charakteryzują dwa negatywne zjawiska: z jednej strony relatywnie niska stopa aktywności zawodowej, a z drugiej strony – relatywnie wysokie bezrobocie. Czynniki te składają się na niski, na tle innych krajów Unii Europejskiej, poziom wskaźnika zatrudnienia. Artykuł analizuje w tym kontekście rządowy program „Solidarność Pokoleń”, którego podstawowym celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia w grupie osób w wieku ponad 50 lat. Zagadnienie jest rozpatrywane na tle ogólnej sytuacji finansów państwa i preferowanych kierunków wydatków publicznych. Choć program, zainicjowany w 2008 r., jest dobrze zaprojektowany i zarządzany, a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wyraźnie w trakcie jego realizacji się poprawił, to jednak trzeba mieć na uwadze, że postęp ten, ciągle zresztą niewystarczający, został osiągnięty przede wszystkim dzięki zmianom legislacyjnym wymuszającym przedłużenie okresu aktywności zawodowej, a nie pod wpływem bodźców pozytywnych zawartych w tym programie.
EN
The Polish labour market is characterised by parallel two maladies: on the one hand, a relatively low activity rate and, on the other hand, a relatively high unemployment. Both factors constitute a low, against the background of other countries of the European Union, level of the employment rate. The article analyses in this context the governmental programme “Generations’ Solidarity” whose basic aim is to raise the employment rate in the group of people aged 50+. This issue is considered against the background of the overall situation of public finances and the preferred directions of public spending. Though the programme, initiated in 2008, is well designed and managed, and the rate of employment of people aged 55-64 has apparently improved in the course of implementation thereof, nevertheless we must stress that the progress, still insufficient, has been achieved primarily owing to the legislation amendments forcing extension of the time-period of occupational activity, and not influenced by the positive stimuli contained in the programme.

Year

Issue

Pages

46-62

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8479dcde-de03-400b-bfb6-3640de6adfe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.