Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(4) | 146-163

Article title

Bezpieczeństwo jako stan umysłu, nie systemu. O potrzebie kształtowania bezpiecznych zachowań w środowisku pracy

Content

Title variants

EN
Safety as a state of mind, not a system. On the need to shape save behavior in the work environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy umożliwiają organizacji odpowiednie do potrzeb sformułowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tej polityki. Jednak samo wprowadzenie systemu nie oznacza, że został on w pełni zaimplementowany – zastosowany zgodnie z przyjętymi procedurami i efektywnie funkcjonujący. W organizacjach zainteresowanych podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy należy wprowadzić odpowiednie metody motywowania pracowników do bezpiecznego postępowania. Służy to nie tylko ograniczeniu liczby wypadków przy pracy, ale także podniesieniu zaangażowania, komfortu pracy i morale pracowników. W artykule szczególną uwagę zwrócono na rolę partycypacyjnego podejścia do zmiany postaw pracowniczych oraz antycypację ich wpływu na ogólne podejście do bezpieczeństwa.
EN
Standardized occupational safety management systems enable the organization to formulate the policies and the objectives in the field of health and safety at work appropriately and to implement this policy effectively. However, the introduction of the system does not mean that it has been fully implemented - applied in accordance with the accepted procedures and functioning effectively. In the organizations which take systematic actions to improve health and safety at work, the appropriate methods should be introduced to motivate the employees to be safe. This serves not only to reduce the number of accidents at work, but also to increase the commitment, work comfort and morale of the employees. The article focuses on the role of a participatory approach to changing employee attitudes and anticipating their impact on the general approach to security.

Contributors

 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

References

 • Cieślarczyk Marian. 2008. Ewolucja środowiska a zmiany sposobów myślenia o bezpieczeństwie i edukacji do bezpieczeństwa. W Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, Cieślarczyk M., Kunikowski J., Loranty K., Wierzbicki G. (red.), 21-28. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Cieślarczyk Marian. 2009. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Cieślarczyk Marian. 2009. „Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa”. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3096, Socjologia XLV:119-127.
 • Dyrektywa ramowa Rady nr 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 183 z 29.06.1989, s. 1 z późn. zm.).
 • Ejdys Joanna. 2010. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy narzędziem kształtowania kultury bezpieczeństwa organizacji. W Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Ejdys J. (red.), 119-170. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Ejdys Joanna, Kobylińska Urszula, Lulewicz-Sas Agata. 2012. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Teoria i praktyka. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Fehler Włodzimierz. 2012. Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Arte.
 • Filipkowski Stefan. 1947. Organizacja bezpieczeństwa pracy. Warszawa: Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa.
 • Gasparski Piotr. 2003. Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Gembalska-Kwiecień Anna. 2013. „Metody i środki motywowania pracowników do bezpiecznej pracy”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z. 16 Organizacja i Zarządzanie: 88-97.
 • Januszek Henryk, Sikora Jan. 1998. Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Jarmoszko Stanisław. 2016. Teoretyczne konceptualizacje i sensy bezpieczeństwa w naukach społecznych. W: S. Jarmoszko, C. Kalita, J. Maciejewski (red.), Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia). Siedlce, 25-82.
 • Karczewski Jerzy T., Karczewska Krystyna W. 2012. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Gdańsk: ODDK.
 • Kołodziński Edward. 2018. Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, W http://www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 583 z późn. zm.). OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems – Specification.
 • Okoń Wincenty. 2008. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Oziemski Stanisław (red.). 2004. Człowiek w maszynie. Podstawy antropocentrycznego projektowania stanowisk operatorów maszyn, Radom-Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Penc Józef. 2000. Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Pieczonka Agnieszka, Rączka Marek, Tabor Adam. 2003. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania bhp wg OHSAS 18001 i PN-N 18001, t. 4. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Pietrzak Leszek. 2007. Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji. Warszawa: PIP-GIP.
 • PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, PKN, Warszawa 2004.
 • Sadłowska-Wrzesińska Joanna. 2014. Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny – współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy. W Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Knosala R. (red.), 606-616. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Sadłowska-Wrzesińska Joanna, Gruszka Józef. 2017. „Kompetencja etyczna – kluczowy element projakościowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy”. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, nr 72/2017: 187-198.
 • Sadłowska-Wrzesińska Joanna. 2018. Developing a Safety Culture Based on the Culture of Safe Behavior at Work-A Challenge for Polish Companies, Ergonomics International Journal, 2017, 1(5): 000128. W https://medwinpublishers.com/EOIJ/EOIJ16000128.pdf
 • Schein Edgar H. 1985. Organizational Culture and Leader ship: A Dynamic View. San Francisco: CA: Jossey-Bass.
 • Stępień Jerzy. 2005. Socjologia pracy i zawodu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego.
 • Studenski Ryszard. 1996. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Szczygielska Agnieszka. 2011. „Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy”. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 4 (475): 19-21.
 • Urbaniak Maciej. 2007. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Warszawa: Difin.
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108).
 • Wróblewski Ryszard. 2017. Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.
 • Wrzesińska Joanna. 2012. Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy. W Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań, Konieczny J. (red.), 569-581. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.
 • Zymonik Zofia, Hamrol Adam, Grudowski Piotr. 2013. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-84aa33ee-8810-4ea1-99e1-3c904a57546d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.