PL EN


2016 | 46 | 396-407
Article title

Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie

Authors
Content
Title variants
EN
The Emigration and the Intentions of Emigration Processes of Polish Social Capital in the Last Decade
RU
Процесс эмиграции и эмиграционные намерения социального капитала из Польши в по-следнее десятилетие
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę pomiaru skali, kierunków i charakteru emigracji kapitału społecznego z Polski w latach 2004–2013. Przedstawiono poziom, dynamikę i kierunki polskiej emigracji, a także analizowano proces emigracji na przykładzie ludności regionu Polski południowo-wschodniej (na podstawie wyników własnych badań gospodarstw domowych). Podejście analityczne uwzględniało ponadto zamierzenia emigracyjne osób i specyfikację społeczno- -ekonomiczną osób emigrujących. W celu statystycznej analizy materiału empirycznego wykorzystano metodykę stochastycznej niezależności zmiennych jakościowych, określając, jakie cechy społeczno-ekonomiczne istotnie determinują procesy emigracyjne. Wysoki poziom emigracji z Polski stanowi skutek niestabilności na rynku pracy (brak podaży pracy), co wymusiło fale tzw. emigracji zarobkowej do krajów głównie Unii Europejskiej. Szacuje się, że w 2013 r. na emigracji przebywało 2,196 tys. Polaków, co stanowi znaczny ubytek kapitału społecznego Polski. Regionalna intensywność migracji wskazuje, iż głównymi pod względem odpływu migrantów były regiony Polski wschodniej: województwo podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie. Wyniki badań własnych potwierdzają, że zamierzenia emigracyjne z regionu Polski południowo-wschodniej uwarunkowane są przynależnością do grupy społeczno-ekonomicznej, z płacy. Emigracja dotyczy osób z niższych kategorii wiekowych i niższym poziomem wykształcenia. Skłonność do emigracji wyrażają niezadowoleni z wynagrodzenia za pracę, bezrobotni i z grupy społeczno-ekonomicznej – zatrudnieni u pracodawcy. Odpływ ludności aktywnej zawodowo z Polski i regionu powoduje niekorzystne skutki dla obec-nej i przyszłej jakości kapitału społecznego: struktury demograficznej, zawodowej, społecznej.
EN
The article discusses the issues of measurement scale, direction and structure of the emigra-tion of Poland in 2004–2013. The level, dynamics and directions of the emigration process were analyzed on the example of the population of the southern-eastern Polish region (based on own survey research results). The analytical approach of ‘the intentions of emigrants’ and the socio-economic specification of a ‘typical emigrant’ was conducted. In order to statistically analyze empirical material, the method of stochastic independence of the qualitative variables was used, specifying the socio-economic characteristics, which determines the process of emigration. The high level of emigration from Poland in the past decade was the result of instability in the labor market, which caused two waves emigration to countries (mainly to the European Union). It was estimated, that by 2013 2,196 thousand Poles emigrated. The value ‘emigration intensity’ indicates the main regions of the outflow of people: Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlasie and Lublin provinces. The research results confirm that the emigration intentions of southeastern Polish region are related to: socio-economic group, level of education, age of house-hold head and the degree of dissatisfaction with salary. Emigration concerns persons with lower age categories and a lower level of education. The tendency to emigrate refers to the people dissat-isfied with own salary, unemployed, employed by an employer (as a socio-economic group). The outflow of the economically active population causes adverse effects on the present and future quality of social capital in Poland: the demographic, social and occupational structure.
Year
Volume
46
Pages
396-407
Physical description
Contributors
 • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski, bkasprzy@ur.edu.pl
References
 • Aczel A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Bishop Y.M.M., Fienberg S.E., Holland P. W., 1975, Discrete multivariate analysis, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Bożyk P., 2008, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Everitt B.S., 1977, The analysis of contingency tables, London: Chapman & Hall, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2927-3
 • Fienberg S.E., 1977, The analysis of cross-classified categorical data, Cambridge, MA: MIT Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-72825-4
 • Fierli I., 2003, Geografia ekonomiczna świata, PWE, Warszawa.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., 2003, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych [w:] „Prace Migracyjne”, nr 49, ISS UW, Warszawa.
 • Iglicka K., 2003, Priorytety i kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej, „Analizy i Opinie”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Jaźwińska E., 2000, Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, „Prace migracyjne”, nr 36, ISS UW, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M. (red.), 2008, Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.
 • Lee E., 1966, Theory of migration. Demography. No. 3.
 • Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union, 2006, World Bank.
 • Praca Polaków w krajach UE, 2006, CBOS, Warszawa.
 • Praca Polaków za granicą, 2008, BAEL, Warszawa.
 • Rocznik Demograficzny 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Skrzypczak W., 2000, Geografia społeczno-ekonomiczna, EFEKT, Warszawa.
 • Współczesne migracje zewnętrzne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, 2006, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rocznik_demograficzny_2009 (stan na dzień 05.05.2015).
 • www.cbos.pl/spiskom.pl/2013/K_166_13.PDF, 05.2014 (stan na dzień 06.05.2005).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-84ff2dfa-0a43-4b7e-80b2-8a9dcb43f421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.