PL EN


2015 | 42 | 9(498) | 15-20
Article title

MIGRACJE EDUKACYJNE DO POLSKI W KONTEKŚCIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Selected contents from this journal
Title variants
EDUCATIONAL MIGRATIONS TO POLISH IN THE CONTEXT OF THE EMPLOYMENT OF FOREIGNERS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the phenomenon of educational migration and taking up employment by foreign students in Poland. The author argues that a group of these immigrants, despite their qualifications, has problems on the Polish labor market. In studies of educational migration to Polish of the last 25 years, rarely pointed out the issue of the employment of foreign students. For several years, the liberalization of the Polish legal regulations is observed, which aims to encourage foreigners to take up studies in Poland. This is mainly due to increasing number of foreign students and demographic challenges awaiting the Polish society. Polish universities must turn to the international competition for highly skilled migrants who might be the solution to emerging problems on the Polish labor market.
Autor stawia tezę, że pomimo rosnącej skali emigracji edukacyjnych do Polski, studenci-cudzoziemcy mają utrudniony dostęp do polskiego rynku pracy. Z przeglądu zrealizowanych w ciągu ostatnich 25 lat badań na temat cudzoziemców podejmujących studia w Polsce wynika, że tematyka podejmowania przez tę grupę imigrantów zatrudnienia jest rzadko poruszana. Ta specyficzna grupa imigrantów o wysokich kwalifikacjach charakteryzuje się niską aktywnością zawodową, na co nakłada się wiele problemów i utrudnień. Od kilku lat obserwuje się jednak liberalizację polskiego prawa związanego z dostępem dla imigrantów, w tym studentów, do rynku pracy w Polsce. Wynika to zarówno ze stale rosnącej liczby studentów zagranicznych, jak i z wyzwań demograficznych, które w niedalekiej perspektywie pojawią się przed polskimi uczelniami.
Year
Volume
42
Issue
Pages
15-20
Physical description
Contributors
 • student Instytutu Polityki Społecznej UW
References
 • Bielecka-Prus J. (2014), Strategie umiędzynarodawiania uniwersytetów w Polsce (Analiza zawartości stron internetowych wybranych szkół wyższych), w: Z. Kawczyńska-Burtym (red.), Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (2013), https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/68adf65147f0846ead3518cbc447c90a.pdf [dostęp 05.07.2015].
 • Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, PWN, Warszawa.
 • de Carvalho P. (1990), Studenci obcokrajowcy w Polsce, UW, Warszawa.
 • Duszczyk M. (2012), Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Dyszczyk M., Matuszczyk K. (2015), A oneway ticket? Migration in Europe from the perspective of CEE countries, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw.
 • Gońda M. (2012), Nowa ustawa o cudzoziemcach szansą na większą liczbę studentów z zagranicy?, „Biuletyn Migracyjny” [online] http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/45-grudzien-2013/nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-szansa-na-wieksza-liczbe-studentow-z-zagranicy [dostęp 08.07.2015].
 • Górczyńska M. (2014), Polityka Unii Europejskiej w stosunku do studentów z państw trzecich – obecny kształt i planowane kierunki zmian, w: M. Fagasiński, M. Szczepanik (red.), Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska I., Żylicz A. (2008), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa.
 • GUS (2011, 2012, 2013, 2014), Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa.
 • Imigracja stu­den­tów zagranicznych do Pol­ski (2013), Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Europe­jskiej Sieci Migra­cyjnej w Polsce, Warszawa, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/immigration-students/20b.poland_immigration_of_international_students_pl_october_2013_final.pdf [dostęp 06.07.2015].
 • IOM (2008), World Migration 2008. Managing Labour Mobiliy in the Evolving Global Economy, Geneva.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M. (2005), Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., red. (2008), Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy – przypadek Lubelszczyzny, UW, Warszawa-Lublin.
 • MPiPS (2013), Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Warszawa, www.mpips.gov.pl [dostęp 05.07.2015].
 • MSW (2012), Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania (2012), Warszawa, www.msw.gov.pl [dostęp 05.07.2015].
 • OECD (2005), Trends in International Migration, Paris.
 • OECD (2012), Education at a Glance 2012, OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2011), 50 th OECD Anniversary. International Migration and the SOPEMI, Paris.
 • Rydel M. (2011), Wielkości kierunki geograficzne współczesnej emigracji edukacyjnej Polaków, w: A. M. Kargol, W. Masiarz (red.), Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku, Krakowskie Towarzystwo Eduka­cyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Siwińska B. (2007), Education goes global! Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Warszawa.
 • Stefańska R., (2006), Studenci obcokrajowcy, w: E. Jaźwińska (red.), Imigracja do Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, CMR Working Papers No. 13/71, Warszawa.
 • Żołędowski C. (2010), Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8502b265-511d-4fc0-89f2-bc869e60f9ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.