PL EN


2018 | 2(22) | 53-66
Article title

ZNACZENIE ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ W TURYSTYCE

Authors
Content
Title variants
THE IMPORTANCE OF FUNCTIONAL FOOD IN TOURISM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Żywność funkcjonalna to wiodący obecnie trend w produkcji żywności. W artykule scharakteryzowano żywność funkcjonalną, jej podział i rolę w diecie. Podano rodzaje składników bioaktywnych i przedstawiono przyczyny wzbogacania żywności. Wymieniono przykłady żywności funkcjonalnej oraz jej znaczenie w turystyce i sporcie. Opisano trendy w produkcji i rozwoju tego rodzaju żywności, w tym innowacyjne możliwości jej projektowania.
EN
Functional food is the currently leading trend in food production. The article characterized the functional food, its division and role in the diet. The types of bioactive components are given and the reasons for enriching food are presented. Examples of functional foods and its significance in tourism and sport are listed. Trends in the production and development of functional foods have been described, including innovative design options.
Year
Volume
Pages
53-66
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Bieńczyk G., Specyfika żywienia, żywności i napojów w sporcie, rekreacji i turystyce, „Turystyka i Rekreacja” 2015, 1(15).
 • Błaszczak A., Grześkiewicz W., Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, 20(2).
 • Bortnowska G., Promowanie żywności tradycyjnej – bioróżnorodność – symbolem prozdrowotnego stylu życia, „Probl. Hig. Epidemiol.” 2014, 95(4).
 • Cencic A., Chingwaru W., The Role of Functional Foods, Nutraceuticals and Food Supplements in Intestinal Health, “Nutrients” 2010, 2.
 • Delwiche J., The impact of perceptual interactions on perceived flavor, “Food Quality and Preference” 2004, 15.
 • Diplock A.T., Scientific Concepts of Functional Foods in Europe-Consensus Document, “British Journal of Nutrition” 1999, 81.
 • Fergusson L.R., Nutrigenomics approaches to functional foods, “J. Am. Diet. Assoc.” 2009, 109.
 • Gawęcki J., Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2002, 4.
 • Gertig H., Gawęcki J., Słownik terminologii żywieniowych, PWN, Warszawa 2001.
 • Guzek D. i in., Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – możliwość wdrożenia produkcji prozdrowotnych przetworów z mięsa wieprzowego, [w:] Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania, red. K. Gutkowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2013.
 • Gray N., Looking to the future: Creating novel foods using 3D printing, Food Navigator.com, http://www.foodnavigator.com/Science-Nutrition/Looking-to-the-future-Creating-novel-foods-using-3D-printing [10.06.2018.].
 • Hawkes C., Nutrition labels and health claims, the global regulatory environment, WHO 2004.
 • Hepburn P. et al., The Application of post-market monitoring to novel foods, “Food Chem. Toxicol.” 2008, 46.
 • Jakubczyk E., Drukowanie żywności w 3D, „Przemysł Spożywczy” 2017, 71(1).
 • Jones P., Clinical nutrition: 7. Functional foods – more than just nutrition, CMAJ 2002, 166.
 • Korczak J., Nowa żywność bioaktywna wkrótce na naszych stołach, „Akademickie B+R” 2011, 1.
 • Köster E.P., Diversity in the determinants of food choice: A psychological perspective, “Food Quality and Preference” 2009, 20.
 • Kubiński T., Żywność funkcjonalna, „Życie Weterynaryjne” 2010, 85(11).
 • Lange E., Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2010, 3(70).
 • Lemanska K., Nowe trendy w projektowaniu żywności funkcjonalnej, [w:] Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Libudzisz Z., Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2010, 2.
 • Linden D., Food printing. Creating shapes and texture, https://www.tno.nl/media/5517/3d Joodj3rinting_march_2015.pdf [10.06.2018].
 • Martens M., A philosophy for sensory science, “Food Quality and Preference” 1999, 10.
 • Obidzińska E., Zientek-Varga J., Konsument wyznacza trendy, „Fresh & Cool Market” 2010, 1.
 • Pascal G., Safety impact – the risk/benefits of functional foods, “Eur. J. Nutr.” 2009, 48 (Suppl. 1).
 • Pucek M., Żywność nowej generacji – funkcjonalna, wygodna, transgeniczna, http://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/aktualnosci/2017/Zywnosc_nowej_generacji.pdf [10. 06.2018].
 • Riediger N.D. et al., A systemic review of the roles of n-3 fatty acids in health and disease, “J. Am. Diet. Assoc.” 2009, 109.
 • Siró I. et al., Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance – A review, “Appetite” 2008, 51.
 • Sojkin B. et al., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności w latach 2006–2008, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Sun I. et al., 3D food printing – an innovative way of mass customization in food fabrication, “International Journal of Bioprinting” 2015, 1(1).
 • Sun I. et al., An overview of 3d printing technologies for food fabrication, “Food Bioprocess Technology” 2015, 8(8).
 • Świderski F., Kolanowski W., Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. Z. Świderski, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 • Waszkiewicz-Robak B., Kulik K., Bazarnik M., Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki o żywności i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, [w:] Trendy w żywieniu człowieka, red. M. Karwowska, W. Gustaw, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2015.
 • Woźniak W., Kamiński E., Żywność funkcjonalna i wzbogacona w turystyce i sporcie, [w:] Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa, red. R. Tauber, W. Siwiński, E. Mucha-Szajek, WSHiG, Poznań 2006.
 • Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, http://docplayer.pl/11710131-Zywnoscfunkcjonalna-charakterystyka-trendy-perspektywy.html [10.06.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8511842f-da54-4307-ad60-8890cbc97ed2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.