PL EN


2014 | 166 | 118-127
Article title

Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discuss the objectives of European cohesion policy for the period 2014- 2020. The article next presents the trends which are required in terms of stimulating the development of polish regions in the future. Regional policy in Poland is dominated by European cohesion policy. Most of the funds which finance investment projects in the regions come from the EU budget, despite the fact that European cohesion policy is supposed to be complementary, and not dominant, in relation to national policies. The challenge of Polish regional policy is to develop the kind of operating model in which participation of the country and regional governments in decision-making and financial matters is dominant.
Year
Volume
166
Pages
118-127
Physical description
Contributors
References
  • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.03.2010.
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010.
  • Kudełko J., Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, w: Jaka polityka spójności po 2013 r., red. M. Klamut, E. Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  • Kudełko J., Klimczak P., Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 863, Kraków 2011.
  • Niedoszewska A., Ekspertyza dotycząca programowania strategicznego oraz koncentracji tematycznej w ramach polityki spójności 2014-2020, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
  • Wniosek Komisji Europejskiej ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, KOM(2011) 615 wersja ostateczna, 2011/0276 (COD), Bruksela, 6.10.2011.
  • Wniosek Komisji Europejskiej ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, KOM(2011) 614 wersja ostateczna, 2011/0275 (COD), Bruksela, 6.10.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-852166cb-50db-44b8-9e40-bd0ec22c8fba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.