PL EN


2014 | 4 (351) | 107-120
Article title

Europejczycy na e-zakupach za granicą

Content
Title variants
EN
Europeans e-Shopping Abroad
RU
Европейцы на e-покупках за рубежом
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest scharakteryzowanie zachowań nabywczych e-konsumentów oraz identyfikacja miejsc zakupów w Internecie, w tym dokonywania zakupów poza granicami swojego kraju. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich będących podstawą komparatywnej analizy zachowań e-konsumentów w Europie. Badania zachowań e-konsumentów przeprowadzono techniką ankiety audytoryjnej w 2012 roku w wybranych krajach Europy. Wyniki badań wskazują, że europejscy e-konsumenci, niezależnie od kraju ich pochodzenia, najczęściej zamawiają produkty w sklepach internetowych w swoim kraju. Biorąc pod uwagę różne kategorie produktów, część badanych e-konsumentów decyduje się jednak na zakupy w Internecie za granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad połowa badanych Słowaków, niemal połowa badanych Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co trzeci Francuz. Wyniki badań mają implikacje społeczne i praktyczne. Poszerzają wiedzę na temat postępowania i zachowań konsumentów w Europie oraz mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Internecie i kierujące swoją ofertę do e-konsumentów w różnych krajach europejskich. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to characterise purchasing behaviours of e-consumers and to identify places of shopping on the Internet, including shopping beyond one’s country’s borders. In their article, the authors used direct research findings being the basis of comparative analysis of e-consumers’ behaviours in Europe. Surveys on e-consumers’ behaviours were carried out by the method of auditorium questionnaire in 2012 in the selected countries of Europe. The research findings show that European e-consumers, irrespective of the country of origin, most often order products in Internet stores in their country. Taking into account various categories of products, part of the surveyed e-consumers decide to buy on the Internet abroad. On the Internet abroad buy more than half of the surveyed Slovaks, almost half of the Portuguese and Romanians surveyed as well as almost every third Frenchman. Research findings have their social and practical implications. They expand the knowledge on consumers’ conducts ad behaviours in Europe as well as they may be used by enterprises carrying out their activities on the Internet and addressing their offer to e-consumers in various European countries. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – охарактеризовать покупательское поведение e-потребителей и выявить места покупок в интернете, в том числе осуществление покупок за пределами родины. В статье использовали результаты непосредственных исследований, представляющих собой основу для сопставительного анализа поведения e-потребителей в Европе. Исследования поведения e-потребителей провели по технике аудиторной анкеты в 2012 г. в избранных странах Европы. Результаты исследований показывают, что европейские e-потребители, независимо от страны их происхождения, чаще всего заказывают продукты в интернет-магазинах в своей стране. Учитывая разные категории продуктов, часть обследуемых e-потребителей решается все-таки покупать в интернете за рубежом. За рубежом в интернете покупает больше половины обследованных словаков, почти половина обследуемых португальцев и румын, а также почти каждый третий француз. Результаты исследований имеют социальные и практические импликации. Они расширяют знания о поведении потребителей в Европе, а также могут использоваться предприятиями, осуществляющими деятельность в интернете и направляющими свое предложение e-потребителям в разных европейских странах. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
107-120
Physical description
Dates
issued
2014-07-2014-08
Contributors
author
References
 • Aronson E. (2001), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Canzer B. (2006), E-business. Strategic thinking and practice, HMC, Boston-New York.
 • Chaffley D., Elllis-Chadwick F., Johnston K., Mayer R. (2006), Internet marketing. Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, Harlow.
 • Chlipała P. (2011), Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, część 3.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), E-consumer in Poland. Behaviours & Typology, CBiE, UE, Katowice.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Onepress, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-consumer In Europe. Comparative Analysis of BehavioursI, Onepress, Gliwice.
 • Kall J. (2001), Internet jako źródło informacji dla konsumenta – implikacje dla procesu zakupu, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Karcz K. (2004), Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 • Kita J. (2012), Modely marketingoveho rozhodovania, EKONOM, Bratislava.
 • Raport Strategiczny IAB Polska, Internet 2011, Polska – Europa – Świat.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_ibuy&lang=en [dostęp: 1.07.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-85253924-1005-4cc8-b7de-7e7df67a4f44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.