Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20 | 1(42) | 157-182

Article title

Sobór w Konstancji wobec Jana Husa i Hieronima z Pragi

Authors

Content

Title variants

EN
Council of Constance towards John Hus and Jerome of Prague

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania problemu Jana Husa i Hieronima z Pragi przez Sobór w Konstancji. Kwestie obu czeskich teologów pojawiają się trzy razy w dokumentach soborowych. Jana Husa niepokoiło pozostawiające wiele do życzenia życie duchowieństwa, a szczególnie ich zepsucie i chciwość. Mówił także o zepsuciu obyczajów. Był bardzo krytyczny wobec papiestwa i potępiał handel odpustami. Postrzegał Kościół jako Mistyczne Ciało, którego Głową jest Jezus. Nie do przyjęcia była dla niego kara ekskomuniki. Oskarżono go o głoszenie herezji. Jego błędne tezy poruszały tematykę predestynacji, posługi papieża, ekskomuniki i czynów ludzkich. Sobór uznał go za heretyka i osądził. Z kolei Hieronim z Pragi był zaangażowany w powstający ruch narodowy w Czechach i głosił publicznie poglądy Jana Wiklifa. Był zdeklarowanym zwolennikiem Husa. Sobór oskarżył go o przestępstwo błędów i herezji dotyczących religii chrześcijańskiej. Hieronim z Pragi najpierw uznał racje Kościoła katolickiego, ale później zmienił zdanie i odwołał swoje zeznania, zgodę i oświadczenie. Ojcowie z Konstancji ogłosili go heretykiem i ekskomunikowali go.
EN
The purpose of this article is to present the solution to the problem of Jan Hus and Jerome of Prague by the Council of Constance. The issues of both Czech theologians appear three times in the conciliar documents. Jan Hus bother leaving much to be desired lifestyle of the clergy, and at the same time their lust and greed. He spoke about the corruption of manners. In particular, he was critical of the papacy and denounced the trade in indulgences. The church was perceived him as a mystical body whose head is Jesus, the faithful and represent chosen by God righteous. It is not acceptable for him was the punishment of excommunication. He was accused of preaching of the many errors and heresies, and his erroneous thesis raised the questions of predestination, the ministry of the Pope, excommunication and the deeds of men. The Council judged him and found as a heretic. In turn, Jerome of Prague was involved in the emerging national movement in the Czech Republic and proclaimed publicly the views of J. Wycliffe, and he was an outspoken supporter of Hus. Council accused him of the crime of error and heresy regarding the Christian religion. First, he made a real explanation of recognizing the Catholic Church, but later he changed his mind and recanted his confession, consent and statement. Fathers of Constance declared him a heretic and excommunicated him.

Journal

Year

Volume

20

Issue

Pages

157-182

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Baker, D., Schism, heresy and religious protest, Cambridge 1972.
 • Bernard, P., Jerome of Prague, Austria and the Hussites, „ChurchHistory” 27 (1958) 1, s. 3–22.
 • Bernard z Gui, Księga Inkwizycji. Podręcznik napisany przez Bernarda Gui, tłum. M. Pawlik, J. Zychowicz, Kraków 2002.
 • Betts, R., Jerome of Prague, „University of Birmingham Historical Journal” 1 (1947), s. 68–83.
 • Bredero, A., Christendom and Christianity in the Middle Ages, Minnesota 1994.
 • Hierarchia catholica medii aevi sive Summorum Pontificum, Monasteri-Regensberg 1913, vol. 1. ed. K. Eubel.
 • Evans. M., An illustrated fragment of Peraldus’s „Summa” of Vice: Harleian MS 3244, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” vol. 45 (1982), s. 14–68.
 • Faustynus Luciferianus, De Trinitate, Turnhout 1999 (Corpus Christianorum. Series Latinorum, 69).
 • Fudge, T., Jan Hus: religious reform and social revolution in Bohemia, London 2010.
 • Fudge, T., The trial of Jan Hus: medieval heresy and criminal procedure, Oxford 2013.
 • Gilbert, P., Wprowadzenie do teologii Średniowiecza, tłum. T. Górski, Kraków 1997.
 • González, J., Hypostasis, [w:] J. González, Essential theological terms, Louisville 2005, s. 80–81.
 • Kelly, J. N. D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.
 • Lea, H., A history of the Inquisition of the Middle Ages, Auckland 2012, t. 1.
 • Lubac, H., Medytacje o Kościele, tłum. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 1997.
 • Mansi, J. D., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Paris 1901, t. 27, s. 529–1240.
 • Manteuffel, T., Narodziny herezji, Warszawa 1963.
 • Missale Romanum, Città del Vaticano 2002.
 • Moskal, K., Aby lud był jeden – eklezjologia Jana Husa w traktacie „De Ecclesia”, Lublin 2003.
 • Oberman, H., Via Antiqua and Via Moderna, [w:] A. Hudson, M. Wilks, From Ockham to Wyclif, Oxford 1987, s. 445–463.
 • Petrus Pictaviensis, Summa de confessione, Turnhout 1980 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 51).
 • Rees, A., The biography of distinguished reformers, Montana 2008.
 • Ryś, G., Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy, Kraków 2000.
 • Schaff, D., John Huss: his life, teachings and death, after five hundred years, Harvard 1915.
 • Sobór Chalcedoński, Definicja wiary, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński i polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II: (325–787), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 214–224.
 • Sobór Efeski, Formuła zjednoczenia, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński i polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II: (325–787), układ i oprac.A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 176–179.
 • Sobór Laterański IV, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński i polski, t. 2: Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne: (869–1312), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 214–324.
 • Sobór Konstantynopolitański IV, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński i polski, t. 2: Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne: (869–1312), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 28–112.
 • Sobór Laterański III, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński i polski, t. 2: Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne: (869–1312), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 168–206.
 • Sobór w Konstancji, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst łaciński, grecki, arabski, ormiański, polski, t. 3: (1414–1445): Konstancja, Bazylea–Ferrara–Florencja–Rzym, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2003, s. 30–268.
 • Sobór w Vienne, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński i polski, t. 2: Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne: (869–1312), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 464–636.
 • Spinka, M., John Hus’ Concept of the Church, New Jersey 1966.
 • Spinka, M., John Hus at the Council of Constance, New York 1965.
 • Tractatus de Ecclesia Magistri Johannis Hus, Colorado 1956.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-854b1bc5-911f-48a7-81e1-d2132833a9a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.