Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2/2017 | 53-73

Article title

Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – analiza obecnego stanu prawnego oraz koncepcja budowy nowego modelu

Content

Title variants

EN
The convergence of pension insurance schemes – analysis of the current legal status and the concept of building a new model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania jest obecny stan prawny w zakresie zbiegu ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem kumulacji i rozłączności poszczególnych tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. Autorzy podejmują także próbę wskazania optymalnego kierunku przyszłych zmian i budowy nowego modelu kumulacji tytułów ubezpieczenia społecznego. Przeprowadzona analiza pozostaje w ścisłej korelacji z koniecznością rozszerzenia zakresu podmiotowego ubezpieczenia społecznego oraz dążeniem do uproszczenia systemu i ujednolicenia zasad podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Ocena przydatności stosowania zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego oraz zaproponowana koncepcja modelu kumulacji tytułów uwzględnia potrzebę zwiększenia poziomu przychodów FUS oraz prognozy źródeł finansowania przyszłych świadczeń.
EN
The subject of the study is the current legal status seen within the scope of the coming together of social insurance pensions, taking into account the accumulation and dislocation of particular pension insurance types. The authors also attempt to identify the optimal direction for future changes and to build a new model of social insurance title accumulation. The analysis is closely correlated with the need to broaden the scope of social insurance and to simplify the scheme and to harmonize the rules governing pension insurance schemes. The assessment of the suitability of the overlap in social insurance title applications and the proposed concept of a model of title accumulation, takes into account the need to increase the level of revenues of the Social Insurance Fund and the forecasts for future benefit source financing.

Year

Issue

Pages

53-73

Physical description

Dates

published
2017-10-23

Contributors

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Bińczycka-Majewska T., Kumulacja i rozłączność tytułów ubezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 1.
 • Bińczycka-Majewska T., Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 12.
 • Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa 2010.
 • Informacja o liczbie płatników i liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, stan na dzień 30.06.2011 r., http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/ubezpieczeni-wedlug-powierzchni-gospodarstw-rolnych/ (8.05.2017).
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków 2003.
 • Kaczmarek A., Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2009, nr 3.
 • Krajewski M., Wygaszanie ubezpieczenia społecznego rolników jako optymalna metoda jego reformy [w:] Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy, red. M. Czuryk, K. Naumowicz, Olsztyn 2016.
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. nauk. K.W. Baran, Warszawa 2013.
 • Prusinowski P., Obowiązek zapłaty składek a definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych, „Monitor Prawa Pracy” 2001, nr 6, s. 291.
 • Zielona księga. Przegląd emerytalny. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności, Warszawa 2016.
 • Stelina J., Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Warszawa 2005.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. nauk. J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska--Żukowska, Warszawa 2014.
 • Witoszko W., Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu umów cywilnoprawnych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2015, nr 4.
 • Zieleniecki M., Stosunki prawne wiążące podmioty prawa emerytalnego [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-859c7a40-7f42-4b1f-8c58-3df8a730c71f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.