Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(225) | 9-21

Article title

Dekapilaryzacja władzy

Content

Title variants

EN
The Decapillarization of Power

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest analiza przemian współczesnej formy sprawowania władzy. Autorzy na bazie literatury przedmiotu rekonstruują pokrótce przyczyny upowszechnienia się w socjologii „miękkiego” ujęcia władzy, a więc takiego, które bada przede wszystkim bezpodmiotowe formy jej sprawowania, zwłaszcza poza instytucjami państwa. Następnie interpretują społeczne uwarunkowania rosnącej tęsknoty za tradycyjnie pojętą władzą, a także charakteryzują ważne wymiary, które świadczyć mogą o jej dzisiejszym przywracaniu w obrębie instytucji kształtujących porządek społeczny. W podsumowaniu podejmują próbę określenia możliwych skutków analizowanego zjawiska dekapilaryzacji władzy, zwłaszcza dla modelu władzy, który może się zeń wyłonić.
EN
This article focuses on analyzing changes in modern forms of governance. On the basis of the literature, the authors briefly reconstruct the reasons why sociology is adopting a “soft” approach to power, that is, one that primarily explores its exercise in subjectless forms, especially outside of state institutions. The authors next consider the social conditions producing a growing desire for a more traditional kind of power, and identify the key factors that could indicate its restoration in the institutions shaping the social order of today. In conclusion, the authors attempt to determine the possible effects of a “decapillarization” of power, and especially the model of power/ governance that could emerge from it.

Year

Issue

Pages

9-21

Physical description

Contributors

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznań
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznań

References

 • Adorno, Theodor. 2010 [1950]. Osobowość autorytarna. Tłum. M. Pańkow. Warszawa: WN PWN.
 • Appadurai, Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Tłum. Z. Pucek. Kraków Universitas.
 • Appadurai, Arjun. 2009. Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu. Tłum. M. Bucholc. Warszawa: WN PWN.
 • Bauman, Zygmunt. 2004. Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Beck, Urlich. 2005. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Beck, Urlich. 2009. World at Risk. Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. P. Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Castells, Manuel. 1996. Społeczeństwo sieci. Tłum. J. Stawiński, S. Szymański, K. Pawluś i M. Marody. Warszawa: WN PWN.
 • Castells, Manuel. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Tłum. O. Siara. Warszawa: WN PWN.
 • Douglas, Mary. 2011. Jak myślą instytucje. Tłum. O. Siara. Warszawa: WN PWN.
 • Drozdowski, Rafał. 2016. Złożoność jako alibi. W: G. Skąpska i in. (red.). Co po kryzysie? Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 159–167.
 • Drozdowski, Rafał. 2011. Stare i nowe formy władzy i uspołecznienia, czyli o przetartych i mniej przetartych ścieżkach socjologicznej refleksji na temat władzy. W: M. Flis i in. (red.). Co dzieje się ze społeczeństwem?. Kraków: WUJ, s. 91–96.
 • Drozdowski, Rafał i Tomasz Szlendak. 2013. Socjologia wobec złożoności współczesnego świata. „Studia Socjologiczne” 4: 7–17.
 • Drozdowski, Rafał i Maciej Frąckowiak. 2015. Smutek konkretu. W: M. Frąckowiak i in. (red.). Smutek konkretu. Warszawa: Bęc Zmiana, s. 13–24.
 • Foucault, Michel. 1998. Nadzorować i karać. Tłum. T. Komendant. Warszawa: Aletheia.
 • Frąckowiak, Maciej. 2015. Wmanewrować instytucje. W: M. Frąckowiak i in. (red.). Smutek konkretu. Warszawa: Bęc Zmiana, s. 45–52.
 • Fromm, Erich. 1971[1941]. Ucieczka od wolności. Tłum. A. Ziemilski. Warszawa: Czytelnik.
 • Halawa, Mateusz. 2015. In New Warsaw. Mortgage credit and the unfolding of space and time. „Cultural Studies” 29: 707–732.
 • Hochschild, Arlie Russel. 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Tłum. J. Konieczny. Warszawa: WN PWN.
 • Kajdanek, Katarzyna. 2012. Suburbanizacja po polsku. Kraków: Nomos.
 • Krajewski, Marek. 2010. Władza horyzontalna. O życiu po śmierci Michaela Jacksona. W: M. Staniszewski (red.). Miasto przywództwa. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe: Passat – Paweł Pietrzyk.
 • Krajewski, Marek (red.). 2012. Niewidzialne miasto. Warszawa: Bęc Zmiana.
 • Krajewski, Marek. 2013. Przeciwzłożoność. Polityki prostoty. „Studia Socjologiczne” 4: 37–50.
 • Lukes, Steven. 2006 [1974]. Władza w ujęciu radykalnym. Tłum. A. Waśkiewicz. W: A. Jasińska-Kania i in. (red.). Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 502–511.
 • Marody, Mirosława. 2014. Jednostka po nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Norris, Pippa (red.). 1999. Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance. New-York: Oxford University Press.
 • Pluciński, Przemysław. 2011. Decyzjonizm zamiast debaty? O przeciwstawnych wzorach działania w sferze publicznej. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4: 194–213.
 • Raciborski, Jacek. 2011. Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
 • Rakowski, Tomasz. 2009. Łowcy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.
 • Schulze, Gerhard. 1992. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am Main: Campus.
 • Stalder, Felix. 2012. Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci. Tłum. M. Król. Kraków: WUJ.
 • Staniszkis, Jadwiga. 2009. Archeologia władzy. Między traktatem lizbońskim a kryzysem. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Urry, John. 2013. Societies beyond oil: oil dregs and social futures. London: Zed Books.
 • Vullierme, Jean-Louis. 2016. Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia. Tłum. M. Żurowska. Warszawa: W.A.B.
 • Wnuk-Lipiński, Edmund. 2004. Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe. Warszawa: Znak.
 • Wrzesień, Witold. 2009. Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży. Warszawa: WN PWN.
 • Wójcik, Łukasz. 2014. Demony demokratury. „Polityka” 30.
 • Zakaria, Fareed. 2003. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York-London: W. W. Norton & Company.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-85ad6b8e-a04b-4598-bafe-82b52d67967f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.