Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3(5) | 5-25

Article title

Nadzwyczajnie zwyczajne. Działanie na polu ekonomii społecznej

Authors

Content

Title variants

EN
Extraordinarily Ordinary. Working in the Social Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktorzy polityczni na całym świecie coraz uważniej przyglądają się ekonomii społecznej – segmentowi gospodarki zorientowanemu na zaspokojenie potrzeb społecznych, zazwyczaj przez organizacje trzeciego sektora – w celu wzmocnienia i rozwoju różnorodnych instrumentów polityki społecznej. Uważana niegdyś za nieistotne dopełnienie wolnego rynku, ekonomia społeczna jest obecnie postrzegana jako pełnoprawny podmiot gospodarki rynkowej, który może się rozwijać dzięki staraniom jednostek i organizacji zjednoczonych w wysiłkach na rzecz realizacji idei etycznej przedsiębiorczości. Zakłada się, że kapitalizm przyszłości, aby móc sprostać nowym wyzwaniom, będzie zapewne potrzebować dynamiki ekonomii społecznej w procesie tworzenia nowych rynków i pełnienia funkcji zwyczajowo przypisywanych państwu opiekuńczemu. Główny nurt badań nad ekonomią społeczną jest związany z analizą jej cech konstytutywnych oraz analizą relacji, jakie zachodzą pomiędzy postulowanymi na jej gruncie wartościami etycznymi a rynkiem. Zagadnienia dotyczące uwarunkowań społecznych jej rozwoju, w tym motywacji i ścieżek kariery zawodowej osób zaangażowanych w aktywność podmiotów ekonomii społecznej, są traktowane przez badaczy w sposób marginalny. Dysponujemy jedynie ogólną wiedzą na temat motywów skłaniających aktorów społecznych do angażowania się w działania z zakresu ekonomii społecznej oraz korzyści, które z tego dla nich wynikają. Wyniki analiz wskazują jedynie na ogólne przesłanki o charakterze solidarystycznym i wzajemnościowym. Celem pracy jest wypełnienie tej luki, na podstawie studium przypadku z Bristolu, przez opisanie doświadczenia przedsiębiorców społecznych, pracowników i wolontariuszy.
EN
It is with ever-increasing attention that political actors worldwide watch social economy - the segment of the economy focussed on meeting social needs usually by third-sector organizations - for the purpose of strengthening and development of various social policy instruments. Once considered an insignificant complement to the free market, social economy is nowadays perceived as a rightful member of the market economy that can develop thanks to efforts of individuals and organizations united in their efforts geared towards the accomplishment of the idea of ethical entrepreneurship. It is assumed that in order to be able to meet new challenges, the capitalism of the future may need the dynamics of social economy in the process of creation of new markets and the functions customarily associated with the welfare state. Mainstream research into social economy focuses on analysing its constitutive features and the relationships that hold among its postulated ethical values and the market. Issues concerning the social determinants of its development, including the motivations and professional career paths of individuals involved in the operation of social economy enterprises, have attracted marginal treatment from researchers. We only have a very general knowledge of the motives that induce social actors to be involved in activities in the area of social economy and the advantages that accrue to them. Results of analyses show only some general premises, such as solidarity and reciprocity. The aim of this study is to fill this gap by describing the experience of social businessmen, workers and volunteers based on a case study involving the city of Bristol.

Contributors

author
 • Durham University

References

 • Amin A., Cameron A., Hudson R. (2002). Placing the Social Economy. London: Routledge.
 • Amin A., Thrift N. (1995). "Institutional issues for the European regions: from markets and plans to socioeconomics and powers of association", Economy and Society, t. 24, nr 1, s. 41-66.
 • Appadurai A. (2000). "Grassroots globalisation and the research imagination", Public Culture, t. 12, nr l,s.l-19.
 • Boltanski L.,Thevenot L. (2006). On Justification: Economies of Worth,Princeton NJ: Princeton University Press.
 • Borzaga C, Depedri S. (2008). "Working for social enterprises: does it make any difference?", w: A. Amin (red.), The Social Economy. London: Zed Press, w przygotowaniu.
 • Cameron J. (2008). "Building a viable social enterprise sector", w: A. Amin (red.), The Social Economy. London: Zed Press, w przygotowaniu.
 • Chatterjee P. (2004). The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World. New York: Columbia University Press.
 • Corragio J.L. (2008). "A path to social economy in Argentina: worker takeover of bankrupt companies", w: A. Amin (red.), The Social Economy. London: Zed Press, w przygotowaniu.
 • Gibson K., Community Economies Collective (2008). "Experimenting with social enterprises to strengthen community economies in the Philippines", w: A. Amin (red.), The Social Economy. London: Zed Press, w przygotowaniu.
 • Gibson-Graham J.K. (2006). A Postcapitalist Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Graham J., Cornwell J. (2008). "Building community economies: two community enterprises in the Pioneer Valley of Massachusetts", w: A. Amin (red.), The Social Economy. London: Zed Press, w przygotowaniu.
 • Haugh H. (2008). "Working in the social economy: an exploration of rewards and motivations", artykuł prezentowany na międzynarodowym seminarium Ethnographies of the Social Economy, Hild-Bede College, Durham University, 14-15 marca.
 • Hewson C., Land D. (2007). "Organisational Trajectories"(maszynopis), Department of Geography, University of Durham.
 • Hudson R (2008). "Life on the edge: navigating the competitive tensions between the "social" and the "economic" in the social economy and in its relations to the mainstream", artykuł przygotowany na seminarium sponsorowane przez ESRC Changing Cultures of Competitiveness: Global Production and Labour Relations, Manchester, 9 lipca.
 • Jessop B., Sum N-L. (2006). Beyond the Regulation Approach: Putting Capitalist Economies in their Place. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Land D., Hewson C. (2007a). "Manchester and Bristol" (maszynopis), Department of Geography, University of Durham.
 • Land D., Hewson C. (2007b). "Individual trajectories" (maszynopis), Department of Geography, University of Durham.
 • Lavill, J.L. (2008). "Towards a theory of plural economy: in the footsteps of Mauss and Polanyi", artykuł prezentowany na seminarium Rethinking Economic Anthropology: a Human-Centred Approach, London School of Economics.
 • Leadbeater C. (1997). The Rise of the Social Entrepreneur. London: Demos.
 • Leadbeater C (2007). "Mainstreaming of the mavericks", The Observer z 25 marca, s. 7 (w dziale Business News and Features).
 • Léchât N. (2008). "The organizational trajectory of social economy enterprises in a rural region of the south of Brazil", artykuł prezentowany na międzynarodowym seminarium Ethnographies of the Social Economy, Hild-Bede College, Durham University, 14-15 marca.
 • Mendell M. (2008). "The three pillars of the social economy: the Quebec experience", w: A. Amin (red.), The Social Economy. London: Zed Press, w przygotowaniu.
 • Nyssens M. (2006). Social Enterprise. At the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society. London: Routledge.
 • Pearce J. (2003). Social Enterprise in Anytown. London: Gulbenkian Foundation.
 • Pearce J. (2008). "Social economy: engaging in a Third System?", w: A. Amin (red.), The Social Economy. London: Zed Press, w przygotowaniu.
 • Russell L., Scott D. (2007). Social Enterprise in Practice, Charities Aid Foundation, Kent.
 • Solnit R. (2005). Hope in the Dark: The Untold History of People Power. New York: Nation Books.
 • Spear R., Cornforth C., Aitken M. (2008). For Love and Money: Governance in Social Enterprise, Cooperatives Research Unit, Open University, Milton Keynes.
 • Spinoza C., Flores R., Dreyfus H.L. (1997). Disclosing New Worlds: Entrepreneurship, Democratic Action, and the Cultivation of Solidarity, Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Stark R. (2008). For a Sociology of Worth, Princeton NJ: Princeton University Press, w druku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-85f17588-e213-4fad-9310-1fe798a7c95b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.