PL EN


2014 | 165 | 69-76
Article title

Polityka transportowa w kształtowaniu systemów transportowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article shows the importance of transport policy issues in the development of transport systems. Author selected the information related to the establishment of a common transport policy of the European Union. Particular emphasis was put on the Polish transport policy and its priorities. Discusses the most important legislation for the Polish transport policy and the objectives and directions of its development is shown.
Year
Volume
165
Pages
69-76
Physical description
Contributors
References
 • Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela, 28.03.2011, COM (2011) 144.
 • Grzelakowski A.S., Matczak M., Przybyłowski A.: Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020. Komisja Europejska, Bruksela, 26.01.2011, COM (2011) 21.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. Komisja Europejska, Bruksela, 08.03.2011, COM (2011) 109.
 • Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela, 03.03.2010, COM (2010) 2020.
 • Łacny J.: Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej. ITE-PIB, Bydgoszcz-Radom 2009.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji, http://www.psm.pl/informacje/ zalozenia.html, dostęp: 19.03.2012.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 • Polska. Dokument dotyczący polityki transportowej. W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego. Raport nr 59715 - PL. Bank Światowy, luty 2011.
 • Program Infrastruktura i Środowisko. Portal Funduszy Europejskich, http://www.pois. gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx, dostęp: 23.03.2012.
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Projekt. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 30.03.2011.
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, styczeń 2013.
 • Tarski I.: System transportowy RWPG. WKiŁ, Warszawa 1981.
 • Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. ITE-PIB, Warszawa-Radom 2008.
 • Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki, L. Mindur. ITE-PIB, Warszawa 2006.
 • Założenia polityki transportowej państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji, http://www.psm. pl/informacje/zalozenia.html, dostęp: 19.03.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-85f7044c-e748-4bfc-b202-a842df58338d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.