PL EN


2011 | 6 | 113-124
Article title

Pedagogiczne uwarunkowania autorytetu nauczyciela-wychowawcy

Content
Title variants
EN
Pedagogical conditions of the authority of teacher-tutor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorytety są komponentami kultury każdego społeczeństwa i podmiotami miarodajności, od których oczekujemy wsparcia lub porady w poszukiwaniu sensu życia i podejmowaniu właściwych decyzji. Autorytet nauczyciela-wychowawcy jest odzwierciedleniem społecznie cenionych wartości, norm i zasad, przybiera postać wzorca osobowego, zgodnie z którym należałoby postępować i który utrwala się w procesie międzypokoleniowego przekazu wartości. Jest zjawiskiem społecznym towarzyszącym wszystkim społeczeństwom niezależnie od czasu i miejsca ich istnienia, a spełnianie przez niego różnorodnych funkcji uzależnione jest od wartości, których jest nosicielem. Należy jednak pamiętać, że autorytet nie jest przypisany osobie z racji pełnionej funkcji czy roli społecznej. Rodzic, dyrektor, mistrz czy nauczyciel w roli przywódcy ma wpływać na innych, szanując zasady integralnego partnerstwa, stwarzać przyjazną atmosferę i kształtować taką społeczność, w której sytuacje trudne i konfliktowe rozwiązywane są w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku dla wszystkich jej uczestników.
EN
Autorities are the components of culture of every society and subjects authoritative, from which we look for support and advise in searching for the sense of life and making right decisions. The autority of teacher – tutor is the reflection of pricey social values, norms and rules, becomes the human model, according to which we should behave and which is estabilished in the intergeneration process of values transmition. It is a social phenomenon which accompany all the societies, no matter of time and place of its existing, and fulfilling the functions depending on the values, whose it is a carrier. We have to remember that the authority is not assigned to any person by virtue his function or social role. A parent, headmaster, master or teacher in the role of the leader must have an influence on others, respecting the rules of intergral partnership, create a friendly atmosphere and shape that kind of society, in which the difficult situations and conflicts are solved in the atmosphere of mutual trust and respect for all of its participants.
Year
Volume
6
Pages
113-124
Physical description
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Badura E., Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1981.
 • Drzeżdżon W., Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy, „Studia Gdańskie, Wizje i Rzeczywistość” 2007, t. 4.
 • Drzeżdżon W., Wokół personalistycznej koncepcji wychowania Jana Pawła II, [w:] Język, Szkoła, Religia, A. Lewińska, M. Chmiel (red.), Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008.
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
 • Jazukiewicz I., Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.
 • Kosmala J., Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1999.
 • Łobocki M., Wybrane problemy wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 • Sawczuk W., Etyka a etos pedagogów – między wyobrażeniami a rzeczywistością, [w:] W. Sawczuk (red.), Po co etyka pedagogom, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Schepens J., Autorytet wychowawców, „Communio” 1992, nr 3.
 • Wagner I., Stałość czy zmienność autorytetów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 • Wiśniewska A., Rola autorytetu nauczyciela w edukacji wartości kulturowych, „Studia Bałtyckie. Pedagogika” 2010, T. 4.
 • Zimny J., Wartości autorytetu w procesie pedagogicznym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2008.
 • Zimny J., Współczesny model autorytetu nauczyciela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006.
 • Żebrowski J., Pedagodzy wobec wyzwań współczesnej demokracji i świata wartości, [w:] J. Żebrowski (red.), Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86120d3a-0af7-4a88-a7a8-70abb5e02ab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.