PL EN


2015 | 215 | 57-73
Article title

Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
The tourism function’s changes in the tourist regions of silesian voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie zmian funkcji turystycznej w rejonach województwa śląskiego, w których przez lata rozwijał się przemysł, na tle re-jonów od lat uchodzących za turystyczne. By osiągnąć zamierzony cel scharakteryzowano pojęcie funkcji turystycznej oraz wskazano jej podstawowe mierniki, jak również scharakteryzowano poszczególne rejony turystyczne województwa śląskiego. Analiza danych z lat 2004 i 2012 pozwoliła zrealizować cel i wskazać rejony, w których funkcja turystyczna rozwinęła się najbardziej.
EN
The main aim of this paper is to present changes of tourism function’s levels in tourism regions of Silesian Voivodeship where heavy industry had been developing for many years in comparison with regions which are usually considered as tourist orien-tated. To achieve this aim the tourism function concept was characterized, main indica-tors of tourist function and tourist regions of Silesian Voivodeship (distincted in regional strategic documents) were presented. Analysis of the data from 2004 and 2012 allow au-thor to identify regions where mentioned changes were the most intensive.
Year
Volume
215
Pages
57-73
Physical description
Contributors
References
 • Chudy-Hyski D. (2006), Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, nr 2/1.
 • Czornik M. (2004), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Derek M. (bdw), Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski (niepublikowana).
 • Kozak M.W. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Kurek W. red. (2007), Turystyka, WN PWN, Warszawa.
 • Maik W. (2000), Funkcje miasta [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Osadnictwo. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, XIX, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Majewska J. (2011), Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce [w:] G. Gołembski (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Matczak A. (1989), Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, „Turyzm”, nr 5. Olszewska B. (1989), Funkcja turystyczno-wypoczynkowa Mrągowa, „Turyzm”, nr 5. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (2004), Katowice.
 • Pytel S. (2010), Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego [w:] W. An-drejczuk (red.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, Sosnowiec.
 • Strategia rozwoju turystyki na lata 2004-2013 (2004), Katowice. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim (2004).
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego Śląskie 2020 (2010), Katowice.
 • Suliborski A. (2010), Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i po-jęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szromek A.R. (2012), Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskie-go, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – seria Organizacja i Zarządzanie”, z. 61.
 • Szwichtenberg A. i Borzyszkowski J. (2000), Dyskusja nad miernikami funkcji tury-stycznej miejscowości, „Problemy Turystyki”, nr 1-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8640d683-aa17-450d-a703-1372a9a284b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.