Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 142-151

Article title

Planowane postarzanie produktów – analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Built-in Obsolescence of Products – an Analysis of the Phenomenon in the Context of European Legislation
RU
Планируемое устаревание продуктов – анализ явления в контексте европейского законодательства

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Nowoczesne tendencje w zarządzaniu produktem zmierzają ku wyraźnemu skracaniu cyklu życia produktu. Celem rozważań jest próba opisania zjawiska planowanego postarzania produktu oraz określenia jego wpływu na konsumentów i środowisko. Na podstawie genezy i ewolucji tego zjawiska została dokonana ocena wynikających z niego negatywnych, ale i pozytywnych oddziaływań społecznych. W artykule wykazano, że planowe postarzanie produktów wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, choć nabywcy produktów nie mają często świadomości, że producenci celowo ograniczają funkcjonalność i czas użytkowania wytwarzanych wyrobów. Na podstawie studiów literatury przedstawiono propozycję klasyfikacji niejednorodnego zjawiska, jakim jest planowe postarzanie produktów oraz jego zróżnicowanych form. W artykule przedstawiono czynniki, które skłaniają przedsiębiorstwa do aplikacji takiego podejścia w zarządzaniu produktem. Wykazano również, jakie korzyści i zagrożenia niesie ten proceder dla użytkowników oraz jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego. Aspekt ochrony środowiska został ukazany na tle przeglądu aktów prawnych Unii Europejskiej, które z jednej strony dążą do ochrony konsumentów i ograniczania planowego postarzania produktów, a równocześnie wprowadzają rozwiązania narzucające technologie, które w konsekwencji wywołują efekt skracania cyklu życia produktu.
EN
The modern trends in product management tend to a clear cutting short the product’s life cycle. An aim of considerations is an attempt to describe the phenomenon of planned (or built-in) obsolescence of the product as well as to determine its impact on consumers and the environment. Based on the genesis and evolution of this phenomenon, the author assessed the issuing therefrom negative but also positive social effects. In his article, the author showed that the planned products obsolescence affects consumers’ purchasing decisions, albeit products purchasers often are not aware of the fact that manufacturers intentionally limit functionality and time-period of the use of products they manufacture. Based on literature studies, the author presented the proposal to classify that heterogeneous phenomenon which the planned obsolescence of products is as well as its diversified forms. In his article, he presented the factors which prompt enterprises to apply such an approach in product management. He also indicated the benefits and threats entailed by that procedure for users and what consequences it creates for the natural environment. The aspect of environmental protection is shown against the background of a review of legal acts of the European Union, which, on the one hand, try to protect consumers and to limit the planned products obsolescence and, at the same time, introduce solutions imposing the technologies which in consequence bring the effect of cutting short the product’s life cycle.
RU
Современные тенденции в управлении продуктом идут по направлению к заметному сокращению жизненного цикла продукта. Цель рассуждений попытка описать явление планируемого устаревания продукта и определить его влияние на потребителей и окружающую среду. На основе генезиса и эволюции этого явления провели оценку вытекающих из него отрицательных, но и положительных социальных влияний. В статье указали, что плановое устаревание продуктов влияет на решения потребителей о покупке, хотя покупатели продуктов часто не осознают, что производители целесообразно огра- ничивают функциональность и срок пользования производимыми изделиями. На основе изучения литературы представили предложение классификации неоднородного явления, каким является плановое устаревание продуктов, и его дифференцированных форм. В статье представили факторы, которые склоняют предприятия применять такой подход в управлении продуктом. Показали тоже, какие выгоды и угрозы это влечет для пользователей и какие последствия порождапет для природной среды. Аспект защиты окружающей среды указан на фоне обзора законов Евросоюза, которые, с одной стороны, стремятся защищать потребителей и ограничивать плановое устаревание продуктов, одновременно же вводя решения, навязывающие технологии, которые в результате вызывают эффект сокращения цикла жизни продукта.

Year

Issue

Pages

142-151

Physical description

Contributors

author
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

References

  • Guiltinan J. (2008), Creative Destruction and Destructive Creations: Environmental Ethics and Planned Obsolescence, “Journal of Business Ethics”.
  • London B. (1932), Ending the Depression Through Planned Obsolescence, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_%281932%29_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf [dostęp: 07.03.2014].
  • Packard V. (2011), The Waste Makers, Ig Publishing, Reprint edition, Singapur.
  • Wells W.C. (2002), Antitrust and the Formation of the Postwar World, Columbia University Press, Nowy Jork.
  • Wong C. (2012), Planned Obsolescence: The Light Bulb Conspiracy, ESSA, Melbourne, http://economicstudents.com/2012/09/planned-obsolescence-the-light-bulb-conspiracy/ [dostęp: 07.03.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-864d0ca0-19ca-4da5-9f34-300f49f507ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.