Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 7-23

Article title

Changes in household income distribution after the introduction of social policy programmes in Poland

Authors

Content

Title variants

PL
Zmiany w rozkładzie dochodów gospodarstw domowych po wprowadzeniu programów polityki społecznej w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the paper is to analyse changes in the distribution of income of Polish households during the implementation and functioning of social policy programmes in Poland. Attention is paid to social groups that experienced a difficult economic situation, in particular marriages with dependent children. The added value of the research lies in the in-depth comparative analysis of the distribution of income and its distance in cross-section and time, based on individual data from the Household Budget Survey for two periods – before the implementation of the programmes and during their full operation. In order to compare the income distributions, statistical analysis methods were applied to the empirical income distributions. In addition to the commonly known and basic numerical characteristics of the distributions, a distribution distance measure and an income gap ratio were used. All calculations were based on individual data from the Household Budget Survey carried out in 2015 and 2018. As a result of the calculations, it was shown that in the analysed period there were significant changes in the distribution of income among the Polish population in terms of average income and income inequality. The former increased substantially, while the latter decreased, including between social groups. The results show that the social policy programmes implemented in Poland after 2015 contributed significantly to raising the level of income of most members of society and reducing economic inequalities.
PL
Celem artykułu jest analiza zmian w rozkładzie dochodów polskich gospodarstw domowych w czasie wprowadzania i funkcjonowania programów polityki społecznej w Polsce. Uwaga poświęcona została tym grupom społecznym, które doświadczały trudnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności małżeństwom z dziećmi na utrzymaniu. Wartością dodaną badań – w stosunku do prezentowanych dotychczas w literaturze przedmiotu – jest dogłębna analiza porównawcza rozkładu dochodów i ich oddalenia (odległości) w ujęciu przekrojowym, jak i czasowym, oparta o indywidualne dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z dwóch okresów – przed wprowadzeniem w życie omawianych programów i w trakcie ich pełnego funkcjonowania. W celu porównania rozkładów dochodów wykorzystano metody statystycznej analizy empirycznych rozkładów dochodów. Oprócz powszechnie znanych podstawowych charakterystyk liczbowych rozkładów zastosowano miernik odległości rozkładów oraz miernik luki dochodowej. Wszystkie obliczenia przeprowadzono na podstawie indywidualnych danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych zrealizowanych w latach 2015 i 2018. W wyniku przeprowadzonych obliczeń pokazano, że w badanym okresie nastąpiły zasadnicze zmiany rozkładów dochodów ludności polskiej zarówno w zakresie przeciętnych dochodów, jak również nierówności dochodowych. Pierwsze istotnie wzrosły, natomiast drugie spadły. Spadły również nierówności między porównywanymi grupami społecznymi. Wyniki te dają podstawę do stwierdzenia, że programy polityki społecznej wprowadzone w życie w Polsce po 2015 r. zasadniczo przyczyniły się do podniesienia poziomu dochodów większości członków społeczeństwa i ograniczenia nierówności ekonomicznych.

Contributors

author
 • Department of Statistics Cracow University of Economics

References

 • Brzeziński, M., Najsztub, M. (2017). Wpływ programu „Rodzina 500+” na dochody gospodarstw domowych, ubóstwo i nierówność. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/320386256_Wplyw_programu_Rodzina_500_na_dochody_gospodarstw_domowych_ubostwo_i_nierownosc (2020.03.20).
 • Chrzanowska, M., Landmasser, J. M. (2017). Symulacja efektów ex ante programu „Rodzina 500+”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowanie, 468, 38–46. DOI:10.15611/pn.2017.468.04.
 • Danecki, J. (1984). O postępie społecznym i polityce społecznej. In: W. Anioł (Ed.), Polityka społeczna. Wybór tekstów teoretycznych (pp. 182–195). Warszawa: Wydawnictwo IPS UW.
 • Dudek, H. (2011). Skale ekwiwalentności – estymacja na podstawie kompletnych modelipopytu. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Franielczyk, A. (2018). Program Rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528, 68–75. DOI: 10.15611/pn.2018.528.06.
 • Frątczak-Müller, J. (2014). Rodzina. Potrzeby. Polityka społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Gasz, M. (2018). Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwemi wykluczeniem społecznym w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528, 88–101. DOI: 10.15611/pn.2018.528.08.
 • GUS (2017). Jakość życia w Polsce w 2015 r. Wyniki badania spójności społecznej. Studia i analizy statystyczne. Warszawa: GUS.
 • GUS (2018a). Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015 r. i w 2018 r. na podstawie Badania spójności społecznej. Informacja sygnalna. Warszawa: GUS.
 • GUS (2018b). Badanie budżetów gospodarstw domowych. Zeszyt metodologiczny. Metodologia badań statystycznych. Warszawa: GUS.
 • GUS (2019). Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, „samozatrudnienie”, umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dane dla 2018 r. Warszawa: GUS.
 • Hagenaars, A., de Vos, K., Zaidi, M. A. (1994). Poverty Statistics in the Late 1980s: Research Based on Micro-data. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (2018). Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 51(3), 123–137. DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-11.
 • Kot, S. M. (2000). Ekonometryczne modele dobrobytu. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kot, S. M., Malawski, A., Węgrzecki, A. (Eds.). (2004). Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość społeczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Krawczyk, M. (2019). Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demograficznej państwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 120, 57–62. DOI: 10.34739/zn.2019.47.07.
 • Politaj, R. (2018). Sytuacja kobiet na rynku pracy w dobie obowiązywania programu Rodzina 500+. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 529,248–257. DOI: 10.15611/pn.2018.529.22.
 • Radzik, P. (2018). Wpływ rządowego programu „Rodzina 500+” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 353, 59–72.
 • Rysz-Kowalczyk, B. (Ed.). (2001). Leksykon Polityki Społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • MRPiPS (2019a). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (2019.10.15).
 • MRPiPS (2019b). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty (2019.10.16).
 • MRPiPS (2020). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (2020.03.20).
 • OECD (2020). Retrieved from: https://data.oecd.org/socialexp/sociaspending.htm#indicator-chart (2020.03.20).
 • Sen, A. (1973). On Economic Inequality. Oxford: Clarendon Press.
 • Skinder, M. (2009). Polityka społeczna. Wybrane aspekty. Bydgoszcz: Wydawnictwo Edukacyjne WERS.
 • Szarfenberg, R. (2007). Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej. In: G. Flirt-
 • -Fesnak, M. Szylko-Skoczny (Eds.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki (pp. 21–36). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ulman, P. (Ed.). (2015). Statystyka pracy. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ulman, P. (Ed.). (2018). Wybrane zagadnienia statystyki pracy. Materiały do ćwiczeń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-865112a8-a283-47a8-8c7b-6e4a83888da4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.