PL EN


2013 | 34 | 134-143
Article title

Spójność społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych wskaźników społecznych

Content
Title variants
EN
Socio-Economic Cohesion and Regional Differentiation between Households in Poland taking into Account Selected Social Indicators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny sytuacji gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansów publicznych, w świetle wybranych kategorii charakteryzujących spójność społeczno-ekonomiczną. Jako punkt odniesienia przyjęto, że zróżnicowanie analizowanych zmiennych uzależnione jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. Analizy dokonano w skali polskich województw, a w porównaniach wykorzystano dane budżetów gospodarstw domowych, rachunków narodowych i badania EU-SILC prowadzone przez GUS oraz Diagnozy społecznej sporządzanej przez Radę Monitoringu Społecznego. Regionalna analiza porównawcza gospodarstw domowych pozwala na wysunięcie wniosków wskazujących na bardzo zróżnicowany poziom warunków i jakości życia w zależności od miejsca zamieszkania. W Polsce nadal istnieją relatywnie duże odchylenia w tym zakresie. Wielowymia-rowa jakość życia stratyfikuje nadal polskie gospodarstwa domowe i układa ich strukturę hierar-chiczną. Ostatnie pozycje niemal we wszystkich porównywanych kategoriach zajmują regiony wchodzące w skład Polski Wschodniej.
EN
The author assesses situation of households in a period of crisis in public finances, taking into account selected features characterizing socio-economic cohesion. The analysis was conducted in a scale of Polish voivodeships and the data about households’ budgets, national accounts and results of EU-SILC research conducted by Central Statistical Office as well as Social Diagnosis presented by The Council for Social Monitoring were used to compare households. Regional comparative analysis of households allows to conclude about very differentiated level of conditions and quality of life depending on place of living. In Poland there still exist relatively high differences in this field. Multidimensional quality of life still arranges hierarchical structure of Polish households. At the last positions in nearly all compared categories are ranked the regions constituting the Eastern Poland.
Year
Issue
34
Pages
134-143
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Diagnoza społeczna 2011, 2011 pod red. J. Czapińskiego, T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Kalinowski T. (red.), 2006, Sukces rozwojowy polskich województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kasprzyk B., Leszczyńska M., 2012, Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu eko-nomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście pro-cesów globalizacji pod red. M.G. Woźniaka, z. 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-szowskiego, Rzeszów.
 • Kodera A. (red.), 2007, Jedna Polska. Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wyd. WAM PAN, Kraków.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), 2004, Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Kra-kowie, Kraków.
 • prac.gazetaprawna.pl/artykuly/530991,diagnoza_spoleczna_2011_bogaci_coraz_bogatsi_biedni_coraz_biedniejsi.html (dostęp 26.04.2012).
 • Regiony Polski, 2011, GUS, Warszawa.
 • Słaby T., 2007a, Statystyczny pomiar konsumpcji [w:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce pod red. M. Janoś-Kresło, B. Mroza, Oficyna Wydawni-cza SGH, Warszawa.
 • Słaby T., 2007b, Jakość życia, poziom życia [w:] Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Słaby T., 2008, Konwergencja ładu gospodarczego i społecznego [w:] O nowy ład go-spodarczy w Polsce pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego, SGH w Warsza-wie, Warszawa.
 • Warunki życia gospodarstw domowych w Polsce 2004–2005, 2006, GUS, Warszawa.
 • Zysnarska E., 2003, Pomiar jakości życia [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy pod red. M.G. Woźniaka, z. 1, Mitel, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86ace684-e1aa-4a0b-a6c8-41d429e28bc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.