PL EN


2015 | 9 | 21-30
Article title

„Polonicum” – definicja pojęcia, zakres doboru materiału, zastosowanie w bibliografii

Content
Title variants
EN
The „Polonicum”: definition, scope of materials, and use in Bibliography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zreferowano problemy związane z tworzeniem polskiej retrospektywnej bibliografii narodowej. Przedstawiono krótki zarys historyczny tego zagadnienia (skupiając się na podstawowym wykazie literatury polskiej, czyli Bibliografii K. Estreichera), podano definicję polonicum funkcjonującą w dzisiejszej praktyce bibliotecznej oraz zasady doboru materiału do bibliografii narodowej. Przy omawianiu poszczególnych kryteriów (terytorialnego, narodowego, tematycznego i językowego) ukazywano na wybranych przykładach piśmiennictwa/wydawnictw z okresu XVI–XVIII w. trudności z realizacją przyjętych zasad typowania dzieł do zespołu polonica.
EN
The article discusses selected issues related to the work on the national Polish retrospective bibliography. A short historical outline of the changes in understanding of the term “Polonicum” is presented (chiefl y, with respect to the fundamental bibliography of the Polish literature, i.e. the Bibliografia by K. Estreicher). The author provides the defi nition of the term “Polonicum,” currently accepted in the Polish bibliographic practice, and the rules of selecting materials to be included in the national bibliography. While discussing individual criteria (territorial, national, thematic, and linguistic) H. Mieczkowska brings forth instances of writings from the period ranging from 16th to 18th century that demonstrate the diffi culties, which arise from applying the aforementioned rules in picking out the Polonica. 21-30
Contributors
References
 • Bibliografia Polska XIX stulecia / Karol Estreicher. Т. 1–7. Kraków, 1870–1882;
 • Bibliografia polska XIX stulecia : lata 1881–1900 / Karol Estreicher. T. 1–4 Kraków, 1906–1916.
 • Bibliografia Polska XV-XIX stulecia / Karol Estreicher. Т. 8–11. Kraków, 1882–1890.
 • Bibliografia Polska XV-XVIII. stulecia / Karol Estreicher [et al.]. Т. 12–36. Kraków, 1891–2013.
 • Dembowska M. Metoda „Bibliografii Polskiej” Karola Estreichera. Warszawa, 1954.
 • Dembowska M. Ewolucja pojęcia bibliografii narodowej od Karola Estreichera do naszych czasów // Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera. Kraków 1964.
 • Jocher Adam, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, t. 1, Wilno 1840.
 • Józefa Jędrzeja Załuskiego biskupa kijowskiego i czerniechowskiego Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących, z przypisami Józefa Epifaniego Minasowicza; nowemi przypisami pomnożył i wyd. Józef Muczkowski. Kraków 1832.
 • Piekarski K. Zadania bibliografii polskiej XVI stulecia // IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Referaty, Cz. 1. Warszawa, 1936.
 • Polnische Drucke und Polonica 1501-1700 : Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Bd 1: 1501-1600, Teil 1/ bearbeitet von Małgorzata Gołuszka und Marian Malicki, München [et al.] 1992.
 • Katalog druków XV-XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, T. 1, Cz. 1: XV wiek.; t. 2, Cz. 2, T. 2-5: XVI wiek. A-O, Warszawa 1994-2015.
 • Kawecka-Gryczowa A. Problèmes actuels de la bibliographie nationale rétrospective en Pologne // Confèrence Internationale de Bibliographie, Warszawa, 19–21 IX 1957. Warszawa 1961.
 • Kawecka-Gryczowa A. Nad uzupełnieniami Bibliografii Polskiej Estreichera // Z problemów bibliografii. Warszawa, 1970.
 • Сводный каталог книг гражданской печати XVIII века : 1725-1800, Том 3. Москва 1966.
 • Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts, Bd. 1-25. Stuttgart 1983-2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86b33511-e48b-445e-bd05-901f9e376f66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.