Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3/2017 | 43-60

Article title

Wybrane problemy interpretacyjne w zakresie podlegania ustawodawstwu właściwemu na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Content

Title variants

EN
Selected interpretative problems in the area of compliance with the legislati on applicable under the EU regulations on coordination of social security systems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematykę podlegania ubezpieczeniom społecznym w literaturze zazwyczaj analizuje się przez pryzmat regulacji krajowych. Bardzo istotną rolę w tej dziedzinie odgrywają jednak regulacje prawa wtórnego Unii Europejskiej z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Wyznaczają one bowiem zakres stosowania krajowego ustawodawstwa dotyczącego zabezpieczenia społecznego, ustanawiając tym samym metazasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie węzłowych zagadnień z zakresu problematyki podlegania ubezpieczeniom społecznym, które wynikają ze stosowania regulacji dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza podlegania ubezpieczeniom społecznym w kontekście delegowania pracowników na podstawie art. 12 rozporządzenia nr 883/2004 oraz w kontekście jednoczesnego wykonywania pracy najemnej lub pracy na własny rachunek w więcej aniżeli jednym państwie członkowskim (art. 13 rozporządzenia nr 883/2004). W opracowaniu poruszono także problematykę wydawania zaświadczeń A1 i ich weryfikacji w kontekście skutków, jakie te zdarzenia wywołują w dziedzinie podlegania ubezpieczeniom społecznym.
EN
The issue of social insurance in the subject literature usually analyzes national problems. However, the secondary legislation of the European Union concerning the coordination of social security systems in the EU plays a very important role. They set out the scope of the national social security legislation, thus establishing meta-rules of the social insurance coverage. The aim of this paper is to present the nodal issues related to social insurance issues arising from the application of regulations on the coordination of social security systems within the European Union. This applies in particular to social insurance coverage in the posting of workers as seen under article 12 of Regulation No 883/2004 and in the context of the simultaneous pursuit of employment or self-employment in more than one Member State (article 13 of Regulation No 883/2004). The study also discusses the matter of issuing A1 certifi cates and their verification in the context of their impact on social insurance coverage.

Year

Issue

Pages

43-60

Physical description

Dates

published
2018-01-25

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • Betlem G,. Nollkaemper A., Giving Eff ect to Public International Law and European Community Law before Domestic Courts. A Comparative Analysis of the Practice of Consistent Interpretation, „European Journal of International Law” 2003, no. 14 (3).
 • Betlem G., Th e Doctrine of Consistent Interpretation – Managing Legal Uncertainty, „Oxford Journal of Legal Studies” 2002, vol. 22, no. 3.
 • Dzienisiuk D., Charakter prawny decyzji Komisji Administracyjnej do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2011, nr 1–2.
 • Dzienisiuk D., Glosa do uchwały SN z dnia 18 marca 2007 r., II UZP 2/10, OSP 2011 nr 6.
 • Eichenhofer E., Sozialrecht der Europäischen Union, Berlin 2006.
 • Gawrysiak-Zabłocka A., Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa spółek [w:] Wykładnia prawa Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 2008.
 • Gontarski W., Glosa do wyroku TS z 9 listopada 2000 r., C-404/98, 2014.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
 • Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, red. G. Bieniek, Warszawa 2003.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Pennings F., European Social Security Law, Anwerp-Oxford-Portland 2010.
 • Ślebzak K., Delegowanie równoległe w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 8.
 • Ślebzak K., Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2015, nr XIII/2.
 • Ślebzak K., Ustalanie ustawodawstwa tymczasowego na podstawie rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 7.
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. E. Walińska, Warszawa 2013.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska--Żukowska, Warszawa 2014.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Wróbel A., Źródła prawa Wspólnot Europejskich [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel, Kraków 2002.
 • Wróblewski J., System prawa [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-86d0390f-63ee-40eb-8a67-a2cc1b5ddbd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.