PL EN


Journal
2016 | 20 | 1(42) | 95-109
Article title

Ubóstwo w psalmach Izraela

Content
Title variants
EN
Poverty in the Psalms of Israe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ubogi z psalmów jest wiernym członkiem ludu Izraela, który znalazł się w stanie jakiegoś zagrożenia. Zagrożenie to może mieć naturę społeczną, polityczną lub religijną. W poczuciu swej bezradności orant kieruje wołanie do Boga, który zawarł z Izraelem przymierze. Pojęcie ubóstwa w psalmach Izraela rozwijało się, przybierając znaczenia coraz bardziej metaforyczne. W Kazaniu na górze Jezus nadaje ubóstwu najwyższą rangę duchową, uznając je za główny przymiot duchowy w przynależności do królestwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu”.
EN
Poor of Psalms is a faithful member of the people of Israel, who was in a state of emergency. This threat may be the nature of the social, political or religious. The sense of helplessness, directs the call to God, who has entered into Covenant with Israel. The concept of poverty in the Psalms of Israel developed, taking on more and more importance metaphorical. Jesus in the Sermon on the Mount, the highest rank poverty gives spiritual, recognizing them as the main attribute of belonging to a spiritual realm: Blessed (happiness) are the poor in Spirit.
Journal
Year
Volume
20
Issue
Pages
95-109
Physical description
Contributors
References
 • Barbiero G., „Mi risveglio e sono ancora con te” (Sal 139, 18b): una proposta strutturale, „Biblica” vol. 94 (2013), f. 3, s. 436–447.
 • Bauckham R., Biblia a polityka, tłum. P. Chojecki, Lublin 1993.
 • Cimosa M., Con Te non temo alcun male. Lettura esegetica e spirituale della Bibbia, t. 1–3, Roma 1995.
 • Cortese E., Salmo 72. Che Messia? Per quali poveri?, „Liber Annus” 41 (1991), s. 41–60.
 • Gerstenberger E. S., hn[ (ānāh, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Hg. H. J. Fabry, H. Ringgren, Stuttgart–Berlin–Köln, t. 6, k. 233–247.
 • Koehler L., Baumgartner W., Stamm J. J., Wielkisłownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. wyd. pol. P. Dec, przekł. K. Madaj i in., Warszawa 2008.
 • Maggioni B., Davanti a Dio. I Salmi 1–75, Milano 2004.
 • Müller G. L., Ubóstwo, tłum. S. Śledziewski, Lublin 2014.
 • Pleins J. D., Poor, poverty, [w:] The anchor Bible dictionary, vol. 5, ed. D. N. Freedman, New York 1992, k. 402–414.
 • Ramirez A., Lektura Pisma Świętego inspiracją miłościspołecznej, „Communio” 5 (89), s. 105–120.
 • Ravasi G., Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, V. 1–3, Bologna 1986.
 • Schökel L. A., Carniti C., Salmos (Salmos 1–72). Traducción, introducciones y comentario, Navarra 1992.
 • Sikora A. R., Kategorie wolnych obywateli Izraela, [w:] Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1977, s. 249–267.
 • Witczyk H., „Pokorny wołał – i Pan Go wysłuchał” (Ps 34, 7a). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach, Lublin 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86e6b628-7a1f-4a87-86e1-4e300697dac7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.