PL EN


2017 | 3(25) | 59-80
Article title

Model of cooperation between science and industry (S2B –Science to Business) in the area of improving the conditions of work – experiences of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute

Content
Title variants
PL
Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presented the experiences of Central Institute for Labour Protection – National Research Institute in the area of starting cooperation with companies, based on building networking structures in Poland. For the purpose of allowing the implementation and dissemination of technical and organizational solutions serving the improvement of work conditions in companies in Poland a computer application has been created. The application, according to the authors’ intentions, will be a rich database of solutions and good practices available for broad application. The foundation justifying the creation of such application was a survey of the activity and needs of companies in terms of cooperation of science and industry in the area of safety and hygiene of work conducted in 2014. Both the results of this survey and the philosophy of operation, as well as an initial version of the application have been presented in the paper. Moreover, proposed methods of encouraging companies to start cooperation in the area of work safety and hygiene have been presented.
PL
W artykule zostały przedstawione doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w zakresie podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, bazujące na budowaniu struktur sieciowych w Polsce. W celu umożliwiania wdrażania i upowszechniania opracowań technicznych i organizacyjnych służących poprawie warunków pracy w przedsiębiorstwach w Polsce powstała aplikacja komputerowa, która w zamierzeniu autorów będzie bogatą bazą opracowań i dobrych praktyk możliwych do szerokiego stosowania. Podstawą uzasadniającą powstanie takiej aplikacji było badanie aktywności i potrzeb przedsiębiorstw pod katem współpracy nauki z przemysłem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzone w 2014 r. Zarówno wyniki tego badania, jak i filozofia działania oraz wstępna wersja aplikacji zostały przedstawione w referacie. Zostały też przedstawione proponowane sposoby aktywizacji przedsiębiorstw do podejmowania współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Publisher
Year
Issue
Pages
59-80
Physical description
Dates
online
2017-09
Contributors
  • Central Institute for Labour Protection — National Research Institute, Poland, albrz@ciop.pl
References
  • 1. Przedsiębiorczość w Polsce (październik 2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, https: //www.mr.gov.pl/media/27643/Przedsiebiorczosc_w_Polsce.pdf (accessed on: 10.11.2016 r.).
  • 2. Ministerstwo Gospodarki (January 2013), http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/006_1_Strategia_Innowacyjnosci_i_Efektywnosci_Gospodarki_2020.pdf (accessed on: 10.11.2016 r.).
  • 3. Strategia Lizbońska — droga do sukcesu zjednoczonej Europy (May 2002). UKIE, ISBN 83-87913-38-3.
  • 4. www.php.net (accessed on: 10.11.2016 r.).
  • 5. www.mysql.com (accessed on: 10.11.2016 r.).
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86ee5008-628c-465c-b4c2-d812663f2ab4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.