PL EN


2015 | 232 | 39-57
Article title

Zarządy transportu miejskiego w Polsce – przesłanki tworzenia oraz organizacyjno-prawne formy działalności

Content
Title variants
EN
The boards of urban transport in Poland – reasons for the creation and organizational-legal forms of activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacja miejskiego transportu zbiorowego to jedno z zadań własnych gminy, które może być realizowane w różnych formach: samodzielnie w ramach posiadanych przez gminę zasobów lub przez podmioty zewnętrzne, którym zadanie to zlecane jest bezpośrednio bądź też w drodze przetargu konkurencyjnego. Ostatnia dekada XX w. to okres zmian w organizacji miejskiego transportu zbiorowego w Polsce. W największych miastach rozdzielono organizację od wykonawstwa przewozów i powołano zarządy transportu miejskiego. W artykule zidentyfikowano oraz scharakteryzowano czynniki wpływające na decyzję rozdzielenia organizacji i wykonywania przewozów. Omówiono również wady i zalety różnych form organizacyjno-prawnych zarządów transportu miejskiego, a także zaprezentowano przykłady zarządów funkcjonujących w Polsce.
EN
Organizing local passenger transport is one of the own tasks of the municipality, which may be realized in various forms: by the municipality itself, within its resources or by external providers, who are ordered to complete these tasks directly or in the tender process. The last decade of the twentieth century was the time of changes in the organization of public transport in Poland. In the largest cities there was a separation between the functions of transport organizing and service providing and the boards of public transport were established. The factors, which influence on the decision to separate these two functions, were identified and characterized in the article. The article discuss also the advantages and disadvantages of various organizational and legal forms of public transport boards, and presents the examples of public transport boards operating in Poland.
Year
Volume
232
Pages
39-57
Physical description
Contributors
References
 • Austen A., Dydkowski G. (2010), Zarządzanie usługami użyteczności publicznej, UE, Katowice.
 • Bąkowski W. (1996), Wady organizacyjno-prawnej formy zakładu budżetowego w komunikacji miejskiej, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 12.
 • Dydkowski G. (2009), Integracja transportu miejskiego, AE, Katowice.
 • Dydkowski G. (2012), Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego – porównania największych miast w Polsce, „Logistyka”, nr 2.
 • Dydkowski G. (2013), Zalety i wady działania organizatora w formie związku komunalnego, Prezentacja wygłoszona podczas Komisji Zarządów IGKM, Elbląg.
 • Dydkowski G., Tomanek R., Kos B. (1995), Modele organizacji komunikacji miejskiej, KZK GOP, Katowice.
 • Hebel K., Wyszomirski O. (2013), Zalety i wady jednostki budżetowej jako organizatora komunikacji miejskiej, Prezentacja wygłoszona podczas Komisji Zarządów IGKM, Elbląg, 10 października 2013.
 • Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 12 miesięcy 2013 roku. (2014), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
 • Orzech K. Z. (2013), Zalety i wady działania organizatora w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezentacja wygłoszona podczas Komisji Zarządów IGKM, Elbląg, 10 października 2013.
 • Savas E. S. (1992), Prywatyzacja: klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w różnych postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego – postępowania przetargowe w latach 2000-2014, www.bip.kzkgop.pl (dostęp: 10.09.2014).
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, www.rio.gov.pl (dostęp: 10.09.2014).
 • Tomanek R. (2002), Konkurencyjność transportu miejskiego, AE, Katowice.
 • Tomanek R. (2004), Funkcjonowanie transportu, AE, Katowice.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz.U. z 1994 r., nr 76, poz. 344 z późn. zm.
 • Uzasadnienie do Uchwały nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej, http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly (dostęp: 10.09.2014).
 • Wolański M. (2011), Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wyszomirski O. (red.) (2002), Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Wyszomirski O. (2010), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-86f9f86c-0e27-4de4-a699-e6d02c9d5685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.