Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 26-39

Article title

Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji

Content

Title variants

EN
Social Participation in Revitalization Process Management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł wskazuje, na tle badań własnych, narzędzia informowania, konsultacji oraz uczestnictwa publicznego w procesach rewitalizacji. Istotną częścią tekstu jest, zawarty w Aneksie, raport z badań, przeprowadzonych w 2009 r. w postaci internetowej kwerendy lokalnych programów rewitalizacji 190 miast z wszystkich województw (ponad 20% ogółu polskich miast). Wyniki badań ujawniają, że polskie gminy realizują głównie nałożone na nie obowiązki związane z udostępnianiem informacji publicznej. Na poziomie konsultowania podejmowane są także głównie działania obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych. Tylko nieliczne z badanych gmin wdrażają instrumenty, które uznać można za przejaw zapewniania aktywnego uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Także nieliczne miasta posiadają rozbudowane, aktualizowane portale dotyczące rewitalizacji, w większości przypadków informacje na stronach www pojawiają się incydentalnie i nie tworzą spójnego i przystępnego kompendium wiedzy nt. działań rewitalizacyjnych. W artykule przedstawiono systematykę narzędzi partycypacyjnych oraz propozycję modelowego ujęcia partycypacji społecznej w zarządzaniu procesami rewitalizacji. Na podstawie doświadczeń zagranicznych – wskazano praktyczne propozycje podjęcia odpowiednich sekwencji działań we wdrażaniu uczestnictwa społecznego. Autorzy podkreślają, że kluczowym problemem w konstruowaniu zestawu działań są: otwartość partnerów procesu na współpracę i wzajemna gotowość do zrozumienia ich sytuacji i potrzeb. Bez owej otwartości i pełnej gotowości do współpracy – instrumenty partycypacji stają się martwe.
EN
This paper is based on the author’s own research to indicate the tools of information and community consultation and participation in the revitalization processes. The 2009 research report, enclosed as an annex, constitutes an essential part of the paper. The report refers to the internet study of the local revitalization programmes conducted in 190 Polish towns of all the Polish regions (or more than 20% of all Polish towns). Research results revealed that the Polish municipalities concentrated mainly on the fulfilment of the mandatory tasks associated with making public information available. At the level of consultations, also mainly mandatory activities were adopted as required by statutory regulations. Only several of the studied municipalities had implemented the instruments which could be recognized as indications of assuring active community participation in decision-making processes. Few towns operated large, regularly updated portals dedicated to revitalization. In most cases such details appearing on websites were incidental, without being coherent and plain collection of data on revitalization activities. The paper presents a list of participation tools and a proposal of model treatment of community participation in revitalization process management. Based on international experience, the author indicated some practical proposals of implementation of proper sequences of operations in the attainment of community participation. The author emphasized that the following constituted key issues in the adoption of a selection of activities: openness of the partners participating in the process and their mutual readiness to understand the partners’ situation and needs. Without such openness and readiness to co-operate, participation instruments would be useless.

Year

Issue

1

Pages

26-39

Physical description

Dates

published
2012-03

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Społeczna Akademia Nauk
author
  • doktorant, Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8766a5cb-4720-46d0-9620-6bbdedc0213e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.