PL EN


2010 | LXXXII (82) | 241-266
Article title

Bony i obligacje skarbowe jako instrumenty finansowania deficytu budżetowego w polsce

Content
Title variants
EN
Bonds and treasury bonds as financial instruments of a budgetary deficit in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For almost twenty years, Poland has permanently suffered from the budgetary deficit. The afore-mentioned deficit is mainly covered by taking public debt. One of the main forms of the occurrence of such liabilities is issuing treasury savings securities. The aim of the paper is to demonstrate the issues related to the issuing of treasury savings securities as well as conducting the analysis related to treasury savings securities in Poland in the first decade of XX century.
Year
Volume
Pages
241-266
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, T. 1, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1996.
 • Borodo A., Polskie prawo finansowe, Toruń: TNOiK, 2005.
 • Chądzyński M., Inwestorzy zagraniczni stawiają na polski dług, w: „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 166/ 2010
 • Ciak J., Deficyt budżetowy – wybór czy konieczność, w: „Bank i Kredyt” nr 7/1997,
 • Ciak J., Emisja obligacji skarbowych jako jedno ze źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce, w: Finanse publiczne, pod red. A. Pomorskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 • Ciak J., Polityka budżetowa, Toruń: TNOiK 2002,
 • Marchewka-Barkowiak, K., Organizacja rynku pierwotnego skarbowych papierów wartościowych, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, pod redakcją naukową W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.
 • Marchewka – Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Klimek N., Obligacje skarbowe jako instrument finansowania deficytu budżetowego w: Wybrane problemy ekonomii, Zeszyty Naukowe nr 190, Prace Katedry Makroekonomii nr 2, Szczecin 1998.
 • Kolanowska-Kowalska B., Finanse publiczne, w: Finanse, praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2005.
 • Luenberger D., G., Teorie inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 • Raport Roczny. Dług Publiczny 2010, Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010.
 • Seroczyński S., Witek M., Instrumenty finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
 • Statman M., Ushman N. L., Bonds verus Stocks: Another Look, [w:] “Journal of Portfolio Management” nr 3/1987.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.
 • Por.: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, (Dz. U. nr 74, poz. 831 z późn. zm).
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000–2009.
 • Zarządzenie nr 60 Ministra Finansów z 31 grudnia 1991 roku w sprawie emisji bonów skarbowych, Dz. Urz. Ministerstwa Finansów 1992, nr 1, poz. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-87a5b605-2ce3-466c-84a2-1f7e33c64f70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.