PL EN


2015 | 12 (791) | 66-76
Article title

Pracownicy wiedzy- najważniejszy kapitał współczesnej organizacji

Title variants
EN
Knowledge Workers- The Most Important Asset of Modern Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie, podstawowe znaczenie – w związku z wyczerpywaniem się innych zasobów kapitałowych – ma wiedza. W firmach obserwuje się w związku z tym dążenie do zatrudniania przede wszystkim wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, od których oczekuje się partycypacji w tworzeniu wartości organizacji, będącej podstawą budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. Ponadto coraz częściej niezbędne jest uwzględnianie humanistycznego podejścia do zarządzania, w którym ograniczane jest znaczenie negatywnych konsekwencji dla człowieka, jako istoty społecznej. Celem opracowania jest prezentacja znaczenia pracowników wiedzy dla osiągania sukcesu przez organizację. W toku rozważań zweryfikowana zostanie hipoteza badawcza o istotnym znaczeniu humanistycznego podejścia do procesów zarządzania firmą dla podwyższania jej pozycji konkurencyjnej w wyniku wykorzystania w działaniach organizacji pracowników wiedzy. Podstawową metodą przyjętą w opracowaniu jest analiza źródeł literaturowych.
EN
Nowadays, it is essential – in connection with the exhaustion of other capital resources – is knowledge. The companies observed in connection with the aspiration to employ mainly skilled and competent employees, who are expected to participate in the creation of value to the organization, which is the basis for building a competitive advantage of the organization. In addition, more and more often it is necessary to take into account the humanistic approach to management which is limited importance negative consequences for the man as a social being. The aim of this paper is to present the importance of knowledge workers for achieving success by the organization. In the course of discussion it will be verified research hypothesis about the importance of humanistic approach to business management processes to increase its competitive position as a result of use in the activities of the organization of knowledge workers. The basic method adopted in the study is an analysis of literature.
Contributors
  • dr Halina Sobocka- Szczapa, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-87ba5db6-3c29-4f22-9264-cb85da6b52c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.