PL EN


2016 | 52 | 97-106
Article title

Zainteresowania aktywnością ruchową pełnosprawnych i niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej

Content
Title variants
EN
Interest in activity movements of able-bodied and disabled elementary school students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. Full participation of persons with disabilities in all forms of the teaching process, in particular in sport and recreational activities, allow them to improve motor skills and stimulate physical development. In pursuing the objectives of physical education, it is important to diagnose students’ interest in physical activity. Satisfying the students’ interests in the process of physical education has a big impact on their awareness and involvement in PE lessons. Material and methods. The aim of this study was to diagnose the interests in physical activity of able-bodied pupils and those with disabilities attending the fourth grade of primary school integration classes. The study was conducted in the years 2007–2012 and diagnosed 301 students. The study used a diagnostic survey method, using a questionnaire and a sta­tistical method Pearson’s chi-square test. Conclusions. Analyzing the results of the survey, we found no significant differences in the preferences between the disabled and the able-bodied each year. No significant changes in the preferences for the disabled and able-bodied were noticed over 5 years of research.
Year
Volume
52
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2016-05-23
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Al-Isa A.N., Campbell J., Desapriya E., Wijesinghe N. (2011), Social and Health Factors Associated with Physical Activity among Kuwaiti College Students, Journal of Obesity, 1–6.
 • Allender S., Cowburn G., Foster C. (2006), Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: A review of qualitative studies, Health Education Research, 21 (6), 826–835.
 • Bartoszewicz R. (2007), Transfer między zainteresowaniami sportowymi a aktywnością ruchową uczniów gimnazjalnych w wybranych krajach europejskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, 1, 137–142.
 • Bartoszewicz R. (2011), Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej z południowo- zachodniej Polski na tle wybranych ośrodków europejskich, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 101.
 • Bartoszewicz R., Frömel K. (2006), Motor activity of junior high school students in the period of socio-economic transformations in Poland and the Czech Republic, Human Movement, 7 (1), 14–24.
 • Bartoszewicz R., Nahajowska N., Gandziarski K. (2014), Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych objętych wsparciem społecznym, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 47, 117–123.
 • Bergamann I. (2009), Integracja przez sport w Monachium. Sport dla osób niepełnosprawnych, Socius, 3, 23.
 • Clark W. (2008), Kid’s sport. Canadian social trends, Component of Statistics Canada, 85, 53–61.
 • Frömel K., Bartoszewicz R. (1998) Aspect of organization I the structure of sporting interests and motor activity in children in the regions of Olomouc and Wroclaw, [w:] Sport mladih: III Mednarodni Simpozji: zbornik, Univerza v Ljubljani, Ljubljani, 94–99.
 • Frömel K., Ludva P., Formankova S. (1995), Strukture of sporting interests and motor activities of young people, Telesna Kultura, 96, 5–47.
 • Frömel K., Nowosad J., Svozil Z. (1999), Pohybova aktivita a sportowvni zajmy mladeze. Univerzita Palackĕho, Olomouc.
 • Górna K. (1997), Zainteresowania młodzieży licealnej formami aktywności sportowo-rekreacyjnej, Kultura i Edukacja, 3–4, 151–159.
 • Górna-Łukasik K. (2001), Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej, AWF, Katowice.
 • Greenwood M., Stillwell J., Byars A. (2001), Activity preferences of middle school physical education students, Educator, 2, 26–29.
 • Kałużny K. (2010a), Zainteresowanie aktywnością ruchową uczniów klas integracyjnych szkoły podstawowej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 30, 212–217.
 • Kałużny K. (2010b), Zainteresowanie różnymi formami aktywności ruchowej wśród uczniów klas I–III gimnazjum integracyjnego, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 30, 206–211.
 • Kałużny K. (2011), Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów klas integracyjnych oraz ogólnych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 33, 140–148.
 • Kałużny K., Cichy I., Majorowski M., Popowczak M. (2010), Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów klas pierwszych gimnazjum integracyjnego oraz gimnazjum ogólnego, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 34, 35–40.
 • Kałużny K., Rokita A. (2003), Zainteresowania uczniów klas integracyjnych różnymi formami aktywności ruchowej z piłką, [w:] Koszczyc T., Dembiński J. (red.), Instrumentalne wykorzys­tanie gier z piłką, WTN, Wrocław, 35–41.
 • Kałużny K., Rokita A. (2011), Zainteresowania uczniów klas integracyjnych szkoły podstawowej aktywnością ruchową, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 35, 146–150.
 • Kałużny K., Rokita A. (2012a) Zainteresowania aktywnością ruchową uczennic z gimnazjum integracyjnego, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 39, 31–34.
 • Kałużny K., Rokita A. (2012b), Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów kończących edukację wczesnoszkolną w integracyjnej szkole podstawowej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 39, 35–40.
 • Kałużny K., Rokita A. (2012c), Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów rozpoczynających II etap edukacji w integracyjnej szkole podstawowej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 39, 41–46.
 • Karkosz K. (1994), Zainteresowania i aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży licealnej, Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach, 5, 71–80.
 • Maszczak T. (1997), Rola aktywności ruchowej w pomnażaniu szans życiowych niepełnosprawnych, Wychowanie Fizyczne i Sport, 41 (1–2), 225–232.
 • Maszczak T. (2002), Kultura fizyczna jako obszar rewalidacji osób niepełnosprawnych w obliczu przemian społecznych, [w:] Górniewicz E., Krause A. (red.), Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, UWM, Olsztyn, 333–339.
 • Mynarski W., Tomik R. (2005), Formy i zakres aktywności ruchowej w czasie wolnym uczennic i uczniów gimnazjum, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 60 (341), 28–31.
 • Pate R.R., Dowda M., O’Neill J.R., Ward D.S. (2007), Change in physical activity participation among adolescent girls from 8th to 12th Grade, Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics, 4, 3–16.
 • Penney D., Jess M. (2004), Physical education and physically active lives: a lifelong approach to curriculum development, Sport Education Society, 9 (2), 269–287.
 • Pławińska L. (1997), Zainteresowania młodzieży szkolnej wychowaniem fizycznym i sportem, Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 12, 71–79.
 • Rokita A. (1996), Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkoły średniej a planowanie i realizacja zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego, [w:] Ślężyński J. (red.), Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, AWF, Katowice, 47–50.
 • Rokita A. (1997), Zainteresowania formami aktywności ruchowej a postawa wobec kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych, rozprawa doktorska, AWF, Wrocław.
 • Rokita A. (1998), Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego a zaspokajanie zainteresowań uczniów aktywnością ruchową, [w:] Ślężyński J. (red.), Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, PTNKF, AWF, Katowice, 47–50.
 • Rokita A. (1999), The timetable of physical education (PE) activities as an example of providing interest in mobile activity for students, [w:] Parisi P. i wsp. (red.), Proceedings of the 4th Annual Congress of the European College of Sport Science, Roma, 39.
 • Rokita A. (2001), Zainteresowania aktywnością ruchową z piłką uczniów klas I liceum ogólnokształcącego w latach 1995–2001, Człowiek i Ruch, 1 (3), 93–96.
 • Rokita A. (2005), The interest in sport activity among first year secondary school students in the years 1995–2001, Kinesiology, 37, 99–105.
 • Sawicki Z. (2009), Pozaszkolna aktywność sportowa 14-letnich uczniów szkół niemieckich, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28, 419–427.
 • Seabra A.F., Mendonca D.M., Thomis M.A., Peters T.J., Maia J.A. (2008), Associations between sport participation, demographic and socio-cultural factors in Portuguese children and adolescents, Eur J Public Health, 18, 25–30.
 • Sindik J., Andrijasević M., Ćurković S. (2009), Relation of Students Attitude Toward Leisure Time Activities and Their Preferences Toward Sport Recreation Activities, Acta Kinesiologica, 1, 54–58.
 • Ściślak M., Rokita A., Kołodziej M., Kałużny K., Popowczak M. (2014), Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów liceów ogólnokształcących Wrocławia, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 79–98.
 • Ściślak M., Rokita A., Popowczak M., Kołodziej M., Kałużny K. (2012), Zainteresowania grami sportowymi uczniów liceów ogólnokształcących Wrocławia, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 39, 149–158.
 • Ściślak M., Rokita A., Popowczak M. (2013), Secondary school students’ interest in various forms of physical activity, Human Movement, 14, 11–19.
 • Telama R. (1978), Pupils’ interest and motivation for sport in Finland, Int J Phys Educ, 1 (1), 14–23.
 • Wawrzyniak S., Rokita A., Ściślak M. (2013), Zainteresowanie aktywnością ruchową uczniów wybranych liceów ogólnokształcących we Wrocławiu, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 44, 29–38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-87c0603b-5f1f-48ff-9f0c-75baabe0e9c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.