PL EN


2015 | 4(42) | 43-49
Article title

Strategia „Sprawne Państwo 2020” wobec współczesnych problemów sektora publicznego w Polsce

Title variants
EN
Strategy “Sprawne Państwo 2020” and the Current Problems of the State in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników analizy sprawności działania sektora publicznego w Polsce oraz opis strategii „Sprawne Państwo 2020”, której realizacja w latach 2013–2020 może stanowić rozwiązanie dla bieżących problemów państwa. Artykuł podzielony został na dwie części. W pierwszej z nich przedstawiona jest ogólna kondycja instytucji publicznych (administracja publiczna) oraz stosunek obywateli do ich funkcjonowania w Polsce. W kolejnej części scharakteryzowane zostały cele szczegółowe strategii „Sprawne Państwo 2020” oraz wybrane działania, które rozpoczęto lub zrealizowano w ramach strategii w 2013 r. oraz 2014 r. Autorka w swych badaniach wykorzystała metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, statystyczną oraz badań dokumentów.
EN
The purpose of this article is to analyze the efficiency of the public sector in Poland and describe the strategy “Sprawne Państwo 2020,” whose implementation in 2013-2020 may provide a solution to the current problems of the state. Article is divided into two parts. The first one is the general condition of the public institutions (public administration) and the ratio of citizens to their functioning in Poland. In the next part of the specific objectives were described strategy of “Sprawne Państwo 2020” and selected activities that are underway or completed in the framework of the strategy in 2013. and 2014 . The author in his study used a method of analysis and criticism of literature, statistical and research documents.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
  • Chrupczalski S. (2010): Wskaźniki wolności gospodarczej. www.nbportal.pl, [dostęp: 2015.07.10], [@:] https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/wskazniki_wolnosci_gospodarczej.
  • Jaxa Dębicka A. (2008): Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna. Monografie, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
  • Kalina-Prasznic U. (red.) (2011): Państwo i rynek. Obszary zawodności. Monografie, Wrocław, Gaskor.
  • Kasiński M. (2011): Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce. „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 14 (1), s. 215–226.
  • Lipińska M. (red.) (2002): Sprawne państwo w świetle relacji samorząd terytorialny a administracja rządowa w terenie. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pod patronatem marszałka Senatu Longina Pastusiaka 28 maja 2002 r., Warszawa, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu.
  • Skup M. (red.) (2009): Zrównoważony rozwój. Aspekty rozwoju społeczności lokalnych. Białystok, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.
  • Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach. Komunikat z badań nr 68/2014. (2014), Warszawa, CBOS.
  • Strategia rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. (2012), Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-87c49bc7-7b80-4eb1-b7df-f23c253127cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.