Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 26-34

Article title

Liberalizacja handlu usługami prośrodowiskowymi – główne problemy

Content

Title variants

EN
The Liberalisation of Trade in Environmental Services - Key Issues

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Szacuje się, że w 2010 r. światowe przychody z handlu usługami prośrodowiskowymi wyniosły blisko 506 mld USD. W ujęciu sektorowym największy udział w tych przychodach miały usługi z zakresu gospo-darki wodnej i wodno-ściekowej, a następnie gospodarowanie odpadami stałymi (w tym niebezpiecznymi). Największe przychody ze świadczenia usług prośrodowiskowych osiągnęły kraje rozwinięte – Stany Zjedno-czone, Europa i Japonia. Liberalizacja handlu usługami prośrodowiskowymi jest szeroko dyskutowana na forum międzynarodo-wym. W dyskusjach wskazuje się m.in., że omawiany sektor jest trudny do scharakteryzowania, przede wszystkim z powodów klasyfikacyjnych. O sposobie definiowania usług prośrodowiskowych decyduje kilka czynników, w tym wprowadzenie nowych przepisów regulujących zarządzanie zanieczyszczeniami, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw, a także tendencje prywatyzacyjne i liberalizacyjne, które pobudzają popyt sektora prywatnego na usługi prośrodowiskowe. Celem artykułu jest wskazanie głównych problemów związanych z uzgodnieniem stanowisk różnych państw zainteresowanych liberalizacją handlu usługami prośrodowiskowymi. Omówiono w nim trudności definicyjne, jak również problemy z ustaleniem takiego wykazu usług, który byłby do zaakceptowania przez wszystkie strony zainteresowane ich liberalizacją. W konkluzji wskazuje się, że pełne pogodzenie stanowisk rządów poszczególnych państw, różnych grup społecznych, organizacji non-profit i środowisk biznesowych jest prawie niemożliwe. Uzgodnienie stanowisk będzie z pewnością wymagać kompromisów i ustępstw ze strony wszystkich negocjujących stron.
EN
It is estimated that in 2010 global revenues from trade in environmental services amounted to nearly 506 billion USD. Water and wastewater services represented the largest share of global sectoral revenues, fol-lowed by solid and hazardous waste services. Overall, developed countries: the United States, Europe, and Japan account for the vast majority of global revenues in the environmental services sector. The liberalisation of trade in environmental services is widely discussed on international fora. It is stressed that the sector is difficult to characterise, primarily because of classification problems. The defini-tion of environmental services is determined by several factors, including the introduction of new rules gov-erning the management of pollution, the growing awareness of ecological issues among communities as well as trends in privatisation and liberalisation, which stimulate private sector’s demand for environmental ser-vices. The aim of the article is to show why reconciliation of the positions of different countries interested in the liberalisation of trade in environmental services is so problematic. It discusses the difficulties with definition and the list of services acceptable to all countries interested in the liberalisation of the services in question. In conclusion, it is pointed out that a full reconciliation of the positions of national governments, various social groups, non-profit organisations and business circles is hardly possible. It will certainly require compromises and concessions from all negotiating parties.

Year

Issue

6

Pages

26-34

Physical description

Dates

published
2015-11-2015-12

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-87de609f-0470-4ed1-af60-89f8328e3b24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.