PL EN


2014 | 14 | 45-52
Article title

CONTINUITY AND CHANGE IN THE CHURCH. Christian Journey Across Human Cultures

Authors
Content
Title variants
PL
Ciągłość i zmiana w Kościele. Chrześcijańska podróż poprzez kultury
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zagadnienie ciągłości i zmiany w Kościele ściśle łączy się z problemem kul- tury i pytaniem, jak dalece chrześcijaństwo ma podejmować dialog z kulturą ludzką. Kultura w życiu społecznym pełni fundamentalną rolę, obejmując sys- temy wartości, idei, wzorów zachowań i norm, przez które człowiek rozpoznaje rzeczywistość. Misja Kościoła, by być zrozumiała i skuteczna, musi więc doko- nywać się w kulturze, wykorzystując tworzoną przez nią rzeczywistość symbo- liczną. Dlatego też Kościół powołany jest do uczestnictwa w kulturze, wykorzy- stując ją jako narzędzie ewangelizacji i ujmując ją jednocześnie jako zadanie. Kultura, jako rzeczywistość społeczna, podobnie jak społeczeństwa jest w cią- głym ruchu i podlega ciągłym przemianom. W konsekwencji więc, Kościół musi dostosowywać swą misję do zmieniających się warunków. Ciągłość jest więc spleciona ze zmianą, w ten sposób, że zmiany Kościoła zapewniają ciągłość jego misji. Jako rzeczywistość teandryczna, Kościół podąża więc ku Królestwu Boże- mu przez historię i kultury.
Keywords
Year
Volume
14
Pages
45-52
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-87f06559-a52d-41a4-9dc4-d131f1ffc57b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.