PL EN


2015 | 5 | 17-29
Article title

Umowa CETA – dostęp do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych

Authors
Content
Title variants
EN
CETA: The Access to the Canadian Government Procurement System
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We wrześniu 2014 r. Unia Europejska i Kanada ogłosiły zakończenie rozmów nad Kompleksowym porozumieniem gospodarczym i handlowym (CETA). Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniej-szym celem Unii Europejskiej w negocjacjach był możliwie najlepszy dostęp do kanadyjskiego rynku zamówień publicznych na wszystkich poziomach administracyjnych (krajowym, regionalnym i lokalnym) oraz w sferze użyteczności publicznej. Umowa CETA miała zapewnić unij-nym dostawcom traktowanie nie mniej korzystne niż dostawców lokal-nych. W artykule podjęto próbę oceny znaczenia oferty kanadyjskiej dla firm unijnych, przez pokazanie wartości kanadyjskiego rynku zamówień rządowych oraz porównanie warunków tej oferty z warunkami przyzna-nymi przez Kanadę firmom z krajów trzecich na mocy porozumień mię-dzynarodowych. Wskazano również szanse wynikające z nowych wa-runków dostępu do kanadyjskiego rynku zamówień rządowych dla firm unijnych, w tym polskich.
EN
The negotiations of the Comprehensive Economic and Trade Agree-ment (CETA) between the European Union and Canada ended in Sep-tember 2014. One of the key EU goals in the negotiations was to achieve a substantially improved access to public procurement markets aiming to achieve full coverage of central and sub-central government procurement in all sectors, to ensure inter alia no less favourable treatment than that accorded to locally-established suppliers. The paper assesses the signifi-cance of the Canadian commitments for EU companies by showing the value of the Canadian Government procurement market as well as by a comparison of the conditions of this offer with the terms granted by Canada to companies from third countries under international agree-ments. In addition, new business opportunities for the EU, including Pol-ish, suppliers resulting from the improved access to the Canadian pro-curement market were analysed.
Year
Issue
5
Pages
17-29
Physical description
Dates
published
2015-09-2015-10
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-882122af-58ad-4bad-84eb-7a32cd26d405
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.