PL EN


2017 | 3 | 7-20
Article title

Turystyka religijna osób starszych w Polsce - próba analizy jakościowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rezultaty badania turystyki religijnej ludzi starszych w Polsce. Autorka podejmuje problem możliwości uczestnictwa w turystyce religijnej związanej z katolicyzmem, do którego Polacy - w szczególności starsze pokolenia - są przywiązani. Analiza opiera się na badaniach empirycznych - wywiadach pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadach grupowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Wrocławia w latach 2009-2011. Przedmiotem badania jest znacznie turystyki religijnej dla osób starszych należących do katolickich organizacji i ruchów. Zdaniem autorki turystyka religijna dostarcza seniorom poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Ten rodzaj aktywności nie tylko umacnia więzi między uczestnikami i wpływa na styl życia, ale sprawia, że ludzie starsi stają się widoczni w przestrzeni publicznej.
Year
Issue
3
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2017-06-15
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny
References
 • Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny Portret Unii Europejskiej, 2012, Eurostat, IPSN 1830-7906
 • Bąk I., 2012, Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce, „Przegląd Statystyczny”, Numer Specjalny 2, s. 312-332
 • Boorstin D. J., 1961, The image: a guide to pseudo-events in America, Harper & Row, New York
 • Buchner A., 2010, Polski krajobraz pielgrzymkowy - światy społeczne dziewięciu sanktuariów na terenie Polski, „Przegląd Religioznawczy”, Nr 9, s. 249-258
 • Głąbiński Z., 2014, Wybrane aspekty aktywności turystycznej seniorów w świetle badań jakościowych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych, [w:] B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja popytu i podaży w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, s. 69-94
 • Grabowski J., 2011, Europe Senior Tourism - turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 295-308
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 265-280
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 71-85
 • Jackowski A., Sołjan I., 2011, Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985–2010), „Peregrinus Cracoviensis”, 22, s. 78-116
 • Jackowski A., 2007, Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego, “Prace Geograficzne”, Zeszyt 117, s. 239-257
 • Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, WUJ, Kraków, ss. 268
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, ss. 149
 • Kociszewski P., 2014, Oferta turystyczna dla seniorów jako odpowiedź na potrzeby konsumentów, [w:] B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, s. 49–68
 • Kociszewski P., 2016, Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Nr 46(1), s. 213-237
 • Komunikat z badań CBOS, Społeczeństwo - Sfery życia - Religia, wiara, 2011, Warszawa nr BS/141/2011
 • Komunikat z badań CBOS, Społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej, 2014, Warszawa nr 163/2014
 • Komunikat z badań CBOS, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, 2009, Warszawa nr BS/34/2009
 • Komunikat z badań CBOS, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, 2015, Warszawa nr 26/2015
 • Kvale S., 2004, Interviews: Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok, ss. 325
 • Ludność w wieku 60 lat i więcej, GUS, 2016, Warszawa [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ 20.12.2016]
 • Miles M. B., Huberman M. A., 2000, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok, ss. 353
 • Mróz F., 2011, Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce - zarys problematyki, „Turystyka religijna. Atrakcje Turystyki Religijnej, Zeszyty Naukowe”, Nr 648, s. 233-249
 • Mróz F., 2014, Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski, [w:] J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny, XXII Seminarium sacrum i przyroda, Lwów, s. 103-118
 • Niemczyk A., 2011, Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa - subprodukty turystyki kulturowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 857, s. 37-51
 • Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych. Raport z badania, 2011-11-28, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, [https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/.../Preferencje 16.04.2016]
 • Przecławski K., 2004, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydanie drugie poprawione, Albis, Kraków, ss. 118
 • Sołjan I., 2007, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu - wybrane zagadnienia, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Wydawnictwo IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 289-296
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Poznań - destynacja turystyczna przyjazna seniorom? [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 281-294
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa, s. 2
 • Śniadek J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, „Gerontologia Polska”, Nr 1-2, s. 21-30
 • Turner V., Turner E.L.B., 2009, Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej,WUJ, Kraków, ss. 250
 • Wiza A., 2016, Aktywność turystyczna osób starszych w kontekście jakości życia, „Turystyka Kulturowa”, Nr 6, s. 19-31
 • Żołędowski C., 2012, Starzenie się ludności - Polska na tle Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej”, Nr 17, s. 29-43, pps.czasopisma.pan.pl/iCmages/data/pps/…/PPS%2017-odowski.pdf [5.01.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-88426ca4-27da-4393-84d8-f5bf3d1d83db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.