PL EN


2017 | 8 | 3 | 130-134
Article title

Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT

Content
Title variants
EN
Education at the Secondary Vocational Schools Using the ICT
Languages of publication
EN CS
Abstracts
CS
Príspevok sa zaoberá vzdelávaním ņiakov na vybraných stredných odborných ńkolách v Ĉeskej a Slovenskej republike. Výskumom sa sledovala obľúbenosť a vyuņívanie IKT v ńkole a v beņnom ņivote.
EN
The article talks about the education at the selected secondary vocational schools in the Czech republic and Slovakia. The research is monitoring the popularity and the usage of the Information and Communication Technologies (ICT) at schools and in daily life.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
130-134
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Ĉeských Budějovicích, Ĉeská republika
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej; Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Polska
References
  • Miklošíková, M. (2013). Poĉítaĉ ve výchovně vzdělávacím procesu oĉami ņáků. Technika a vzdelávanie, 1, 80–85.
  • Milénium (2002). Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15–20 rokov. Preńov: MPC.
  • Štátny vzdelávací program pre stredné školy. Retrived from: file:///C:/Users/Maria/Downloads/SVP_%20ISCED_%203C_24.pdf (21.06.2017).
  • Vargová, M. (2014). Inovácie technického vzdelávania s využitím IKT v pracovnom vyučovaní. Nitra: UKF.
  • Vargová, M. a kol. (2014). IKT vo vzdelávaní. Nitra: UKF.
  • Vargová, M., Cygnar, E. (2016). Informačné kompetencie ako kľúčové kompetencie moderného človeka. Nitra: Garmond.
  • Vargová, M. Cygnar, E. Vargová, T. (2016). Rozvíjanie komunikaĉných schopností ņiakov primárneho vzdelávania s podporou informaĉných technológií. Konińskie Studia Społeczno- -Ekonomiczne, 2 (1), 27–38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8897171c-87eb-4f41-9325-ee67ba60a9a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.