Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 67-76

Article title

Sieciowanie branżowe podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie „Panato Bag”

Content

Title variants

EN
Industry networking of social economy entities on the example of Panato Bag

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było przedstawienie funkcjonowania formalnych i nieformalnych zasad współpracy w postaci sieciowania branżowego podmiotów ekonomii społecznej. Formalne polegają na zakładaniu konsorcjum spółdzielczego, którego zasady tworzenia zostały opisane na podstawie szczegółowej regulacji prawnej znowelizowanej ustawy o spółdzielniach socjalnych. W artykule wskazano również różnice między siecią a klastrem. Nieformalne sieci współpracy powstają na podstawie umowy zawartej między podmiotami, w wyniku inicjatywy oddolnej. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest ogólnopolska sieć przedsiębiorstw społecznych funkcjonująca w branży szwalniczej o nazwie „Panato Bag”, której działalność została opisana na podstawie danych z KRS oraz przeprowadzonego wywiadu. Powstała ona dzięki inicjatywie i zaangażowaniu spółdzielni socjalnej „Panato”. Jest to organizacja, która osiągnęła sukces dzięki skutecznemu zarządzaniu, wielowymiarowej promocji i holistycznemu podejściu do działania.
EN
The aim of the article is to present the functioning of formal and informal principles of cooperation in the form of sector networking of social economy entities. Formal ones are based on the establishment of a consortium, the rules of creation of which have been described on the basis of detailed legal regulation of the amended act on social cooperatives. The article also indicates differences between network and cluster. Informal cooperation networks are established on the basis of an agreement between entities, as a result of a bottom-up initiative. An example of such an undertaking is a nationwide network of social enterprises operating in the sewing industry called Panato Bag, which activity has been described on the basis of data from the National Court Register and interview. It was created thanks to the initiative and involvement of the Panato social cooperative. It is an organization that has achieved success thanks to effective management, multidimensional promotion and a holistic approach to action.

References

 • Czyżewska M., 2018, Analiza możliwości wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych jako sposób poprawy ich ekonomizacji, [w:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, Difin, Warszawa.
 • Defourny J., Favreau L., Laville J.L., 2018, Introduction to an International Evaluation, [w:] Spear R., Defourny J., Favreau L., Laville J.L. (red.), Tackling Social Exclusion in Europe. The Contribution of the Social Economy, Routledge Revivals, New York.
 • Górnicka K., 2016, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jako dokument strategiczny. Założenia – treść – recepcja, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 48-59.
 • Imperatori B., Ruta D.C., 2015, Designing a SE: Organisational configuration and social stakeholders work involvement, SE Journal, vol. 11, no. 3, s. 321-346.
 • Kładź K., 2009, Klastry – forma współpracy przedsiębiorstw, [w:] Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 238.
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, (MP 2014, poz. 811).
 • Necel R., Nosal P., 2015, Klaster jako sposób organizacji podnoszący konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej. Analiza wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań, s. 7.
 • Pietrykowski B., 2015, Participatory economic research: Benefits and challenges of incorporating participatory research into social economies, Review of Social Economy, vol. 73, no. 3, s. 242-262.
 • Potts J., Hartley J., 2015, How the social economy produces innovation, Review of Social Economy, vol. 73, no. 3, s. 263-282.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (DzU 2006, nr 226, poz. 1651 z późn. zm.).
 • Spychała M., 2012, Fundusze unijne wspierające tworzenie i rozwój struktur klastrowych na przykładzie województwa wielkopolskiego, Zarządzanie i Finanse, t. 10, nr 1/2.
 • Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j., DzU 2016, poz. 1828 z późn. zm.).
 • Ustawa z 18 maja 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., DzU 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 • Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j., DzU 2018, poz. 511 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j., DzU 2017, poz. 1579 z późn.zm.).
 • Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., DzU 2017, poz. 776 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-88cfcb32-6c1c-4836-8476-a7bd7cf9c375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.