Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 87-95

Article title

Liryka polskiego oświecenia w pracach Mariana Maciejewskiego

Title variants

EN
Lyric Poetry of the Polish Enlightenment in the Works by Prof. Marian Maciejewski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szkic, napisany z bardzo osobistej perspektywy, poświęcony jest sposobowi, w jaki prof. Marian Maciejewski wykorzystywał lirykę polskiego oświecenia do przedstawienia źródeł i inspiracji polskiej poezji romantycznej (przede wszystkim A. Mickiewicza), a także wskazuje, co w poezji osiemnastowiecznej interesowało tego badacza, w jaki sposób opisywał cechy szczególne poezji czasów Stanisława Augusta, w czym upatrywał jej roli prekursorskiej wobec dokonań poezji XIX wieku oraz w jaki sposób rozwinął wcześniejsze badania Czesława Zgorzelskiego, poświęcone literaturze tego czasu.
EN
The sketch, written from a very personal perspective, is evoted to the way, in which Prof. Marian Maciejewski used lyrical poetry of the Polish Enlightenment to present sources and inspirations of Polish Romantic poetry (first of all that by A. Mickiewicz), and also it indicates what was interesting for this scholar in the 18th century poetry, how he described the characteristics of the poetry written in Stanisław August's times, where he perceived its pioneering role for the achievements of 19th century poetry, and in what way he developed the earlier studies by Czesław Zgorzelski devoted to the literature of that time.

Contributors

 • Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Oświecenie, t. IV-VI (cz. 1-2), oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, Wrocław 1966-1972.
 • Demkowicz A., Poezja białoruskich jezuitów po utracie niepodległości, Kraków 2008.
 • Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1972.
 • Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia, Warszawa 1975.
 • Libera Z., Problemy polskiego oświecenia. Kultura i styl, Warszawa 1969.
 • Maciejewski M., „Rozeznać myśl wód..” (Glosy do liryki lozańskiej), „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 3.
 • Maciejewski M., „Największa jest miłość” (1 Kor 13,13), [w:] Literatura − Historia − Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, T. Chachulski, Warszawa 2006.
 • Maciejewski M., Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej, „Roczniki Humanistyczne” 14(1966), z. 1.
 • Maciejewski M., Poetyka. Gatunek − obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
 • Maciejewski M., Wrzucony do bytu otchłani. Liryka lozańska i jej konteksty, Lublin 2012.
 • Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977.
 • Zgorzelski Cz., Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności. (Szkice historycznoliterackie), Kraków 1978.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-88d8010b-9854-463b-bfc7-46cf8fb6ba48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.