PL EN


2016 | 46 | 449-465
Article title

Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych

Content
Title variants
EN
Empirical Verification of Valuation Economic and Financial Models in Case of Polish Companies Listed
RU
Эмпирическая проверка модели экономико-финансовой оценки акций публичных ком-паний
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwiązania zawarte w standardach rachunkowości dopuszczają do wyceny instrumentów finansowych zasadę kosztu historycznego i kategorię wartości godziwej. Oznacza to, że współcześnie w rachunkowości do wyceny instrumentów finansowych wykorzystuje się model mieszany wyceny, bazujący na zasadzie kosztu historycznego i kategorii wartości godziwej. Zagadnienie wyceny akcji, jak i innych instrumentów finansowych (zarówno podstawowych, jak i pochodnych), stwarza wiele problemów w teorii i praktyce rachunkowości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosowanie do wyceny instrumentów finansowych kategorii wartości godziwej. Wedle tej kategorii rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje akcji, a mianowicie akcje posiadające ceny z aktywnego rynku oraz akcje, dla których takie ceny i rynek nie istnieją. Pierw-sze wycenia się na podstawie zasad i kategorii rachunkowych. Do wyceny drugich stosuje się modele ekonomiczno-finansowe i techniki szacowania wartości. Kategoria wartości godziwej została wprowadzona do rachunkowości po to, aby w większym stopniu można było zbliżyć do rzeczywistej wartości wyniki pomiarów pozycji ujętych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań prowadzą do wniosku, że jeśli nie można do wyceny bilansowej akcji zastosować wartości godziwej pochodzącej z aktywnie handlowego rynku, to stosując metody i techniki szacowania wartości należy w badanym okresie zastosować model CAPM oparty na stopie zwrotu indeksu WIG20 i model HEV wykorzystujący stopę zwrotu wolną od ryzyka.
EN
Financial instruments pose a number of problems in economic sciences, especially in ac-countancy which deals with continuous measurements of these instruments in practice. The contemporary accounting standards accept two basic methods for valuating financial instruments: historical costs and fair value. Historical costs constitute a basis for valuations in all accounting standards, and the application of international standards suggests that historical costs represent the most frequently applied method in preparing financial statements. It implies that financial instruments are valuated on the basis of mixed models. The valuation of shares and other financial instruments poses a number of problems in theoretical and practical accounting. These problems result from the application of the fair value category in share valuation. This concept makes a distinction between two basic types of shares: those for which prices are determined in active markets and those for which such prices and markets do not exist. The former shares are valuated on the basis of accounting principles and categories. The valuation of the latter ones is based on valuation models and techniques. The results presented in the paper indicate that if balance sheet valuations of shares cannot rely on fair value determined by active markets, valuation methods and techniques should make use of the CAPM model based on WIG20 returns and HEV model based on risk-free returns.
Year
Volume
46
Pages
449-465
Physical description
Contributors
References
 • Bielawski P., 2007, Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752.
 • Bielawski P., 2008, The Theoretical Structure of the Accounting of Financial Instruments – an Outline [In:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Warsaw, Academic and Professional Press.
 • Bielawski P., 2010, Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 197, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bielawski P., 2013, Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bielawski P., Garlińska-Bielawska J., 2008, Metody wyceny instrumentów finansowych w świetle międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), Zeszyt Naukowy nr 8 – Finanse i Bankowość, WSZiB, nr 8.
 • Brealey R.A., Myers S.C., 1991, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Dobija M., 1995, Antyinflacyjna interpretacja zasady kosztu historycznego, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 32, SKwP, Warszawa.
 • Hendriksen E.S., Van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T., 1998, Inwestycje, PWN, Warszawa.
 • Lintner J., 1965, Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, “The Journal of Finance”, Vol. 20, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1965.tb02930.x.
 • Luenberger D.G., 2003, Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2011, IASB – SKwP, Warszawa.
 • Mossin J., 1966, Equilibrium in a Capital Asset Market, “Econometrica”, Vol. 34, http://dx.doi.org/10.2307/1910098.
 • Otnes K., Enochsen L., 1978, Analiza numeryczna szeregów czasowych, WNT, Warszawa.
 • Riahi-Belkaoui A., 2000, Accounting Theory, Business Press Thomson Learning, London.
 • Sharpe W.F., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equlibrium Under Condition of Risk, “The Journal of Finance”, Vol. 19, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.
 • Wolk H.I., Tearney M.G., 1997, Accounting Theory – A Conceptual and Institutional Approach, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8917e71a-bf0b-45e3-9fbe-00f3729a7857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.