Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 35 | 123-139

Article title

Italiam! Italiam! Język – interpretacja – przekład

Title variants

EN
Italiam! Italiam! Language – interpretation – translation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Za pomocą metody kateny oraz założeń prof. Puzyniny zbadane jest anglojęzyczne tłumaczenie wczesnego wiersza Norwida „Italiam! Italiam!”, którego trocheiczna struktura i niejednoznaczny sens utrudniają dobranie odpowiedniej metody oraz stylu translacji. Pieczołowicie odwzorowana przez tłumacza forma metryczna wiersza nie daje takiego samego efektu jak w języku polskim (płynięcia i kołysania na fali). Przeprowadzona analiza wykazuje, iż tłumaczenie w każdym innym punkcie kateny także mniej lub bardziej odbiega od wierności wobec oryginału. Jest jego pogodniejszą kopią: także piękną, ale mniej głęboką i sięgającą tylko do jednej (wspomnieniowej) interpretacji pierwowzoru.
EN
English translation of Norwid’s early poem Italiam! Italiam! is analysed by means of katena method and Prof. Puzynina’s assumptions. The trochaic structure of the original poem and its polysemantic meaning impede the proper selection of translation strategy. The carefully copied metrical form of the text does not exert the same effect in the target language as in the source one. The results of the analysis show that Laskowski’s translation also diverges from Norwid’s lyric in all other aspects that create the poem’s identity. Its English version is a more cheerful, less profound and one-sided copy of the original.

Year

Volume

35

Pages

123-139

Physical description

Contributors

 • Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

References

 • Altaner B., Stuiber A., Patrologia, Warszawa 1990.
 • Bilczewski T., Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010.
 • Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004, wyd. 3.
 • Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida, oprac. A. Cedro, P. Chlebowski, J. Fert, Lublin 2001.
 • Brajerska-Mazur A., O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin 2002.
 • Brajerska-Mazur A., Katena and Translations of Literary Masterpieces, „Babel” 51(2005), s. 16-30.
 • Brajerska-Mazur A., O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do Zeszłej...”, „Finis”, „Pamiętnik Literacki” 47(2006), z. 4, s. 229-237.
 • Brajerska-Mazur A., Norwid, „Spartakus” i Internet, [w:] Strona Norwida. Księga poświęcona profesorowi Stefanowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, Lublin: TN KUL 2008, s. 7-28.
 • Brajerska-Mazur A., Ten Commandments for the Translation of the Works of Cyprian Norwid, „The Polish Review” 53(2008), no. 4, s. 495-540.
 • Brajerska-Mazur A., Katena a przekład współczesnej poezji polskiej, [w:] Translatio i literatura, red. A. Kukułka-Wojtasik, Warszawa 2011, s. 27-34.
 • Brajerska-Mazur A., Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie, Lublin 2012.
 • Burdziej B., Super Flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w., Toruń. 1999.
 • Dambek Z., „Wokół Italiam! Italiam!”, „Studia Norwidiana” 20-21(2002-2003), s. 101-111.
 • Dokurno Z., Kompozycja utworów lirycznych C.K. Norwida, Toruń 1965.
 • Fert J., Norwidowskie inspiracje, Lublin 2004.
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński J., Podręczny słownik terminów literackich, Warszawa 1988, wyd. 11.
 • Inglot M., Cyprian Norwid, Warszawa 1991.
 • Italiam! Italiam!, transl. by J.A. Laskowski, „Modern Poetry in Translation” 23/24(1975), s. 4.
 • Korpysz T., „Kilka uwag na temat Norwidowego rozumienia zwrotu „szczęść Boże”, „Prace Filologiczne” 43(1998), s. 258-263.
 • Norwid C., Pisma zebrane, wydał Z. Przesmycki, Warszawa–Kraków 1911, t. A.
 • Norwid C., Dzieła zebrane, opracował J.W. Gomulicki, Warszawa 1966.
 • Norwid C., Pisma wszystkie, t. I-XI, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, Warszawa 1971-1976.
 • Pszczołowska L., Semantyka form wierszowych, [w:] taż, Wiersz – styl – poetyka, Kraków 2002.
 • Przyboś J., „Próba Norwida”, „Twórczość” 4(1959), s. 65-80.
 • Puzynina J., Język – interpretacja – przekład, „Studia Norwidiana” 11(1993), s. 31-51.
 • Rygielska M., Przyboś czyta Norwida, Katowice 2012.
 • Skubalanka T., Styl poezji Norwida na tle tradycji poetyckiej romantyzmu, „Studia Norwidiana” 8(1990), s. 25-59.
 • Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa 1954.
 • Sudolski Z., Norwid. Opowieść biograficzna, Warszawa 2003.
 • Szymusiak J.M., Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.
 • Trojanowiczowa Z., Rzecz o młodości Norwida, Poznań 1968.
 • Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 1821-1860, Poznań 2007.
 • Woźniewska-Działak M., Italiam! Italiam! Cypriana Norwida. Liryczny dialog w samotności, [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, Warszawa 2016, s. 129-143.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8921b91d-9edc-4d4b-97c9-86717724cb18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.