PL EN


2012 | 13 | 1 | 146-157
Article title

Determinanty zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności w Polsce

Content
Title variants
EN
Determinants of the states of population economic activity in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było dokonanie próby oceny wpływu przynależności do wyodrębnionych grup ludności, na wielkości przepływów pomiędzy poszczególnymi stanami aktywności ekonomicznej oraz określenie charakteru bezrobocia występującego w poszczególnych grupach ludności, ze szczególnym uwzględnieniem ludności wiejskiej. Badanie wykazało, że na zmiany stanu aktywności ekonomicznej wpływają przede wszystkim czynniki strukturalne, jednak w niektórych grupach ludności możliwa jest poprawa sytuacji zawodowej poprzez działania zmierzające do ożywienia koniunktury na rynku dóbr i usług.
EN
The aim of the paper was to make an attempt to assess the influence of belonging to selected population groups on the size of flows between different states of economic activity, as well as to determine the nature of unemployment found in the various population groups, especially among the rural population. The research showed that the changes in economic activity are mainly affected by structural factors, but in some population groups it is possible to improve the employment situation through actions towards an improvement of the prosperity on the market of goods and services.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
146-157
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003 - 2007 (2009) GUS, Warszawa.
 • Clark C., Summers H.L. (1979) Labor Market Dynamics and Unemployment: A Reconsideration, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1.
 • Góra M., Walewski M. (2002) Bezrobocie równowagi w Polsce – wstępna analiza i próba oszacowania. Polska Gospodarka. Tendencje – oceny - prognozy. Nr 4 (15).
 • Marston T. (1976) Employment Instability and High Unemployment Rates, “The Brookings Papers on Economic Activity”, nr 1.
 • Niepublikowane dane GUS z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z lat 2006-2009.
 • Phelps E.S. (1970) Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium (1968), w Microeconomics Foundations of Employment and Inflation Theory (red. Phelps E.S. i in.), Norton, New York.
 • Socha M., Sztanderska U. (2002) Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Sztanderska U. (1999) Metoda przepływów – zastosowanie w prognozowaniu popytu na pracę w przekroju zawodowym. Studia i materiały. T. 2. RCSS, Warszawa.
 • Unemployment: Choices for Europe (1995) CEPR, London.
 • Wysocki F., Kołodziejczak W. (2006) Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce i na wsi w latach 1992-2004. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, zeszyt 4, Poznań.
 • Wysocki F., Kołodziejczak W. (2007) Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8938080c-d64b-40e1-ace2-8c4e88e9a2b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.