PL EN


2018 | 9 | 2 | 284-290
Article title

Tworzenie i wzmacnianie realnej wspólnoty jako bezcenna wartość w świecie technokracji

Authors
Content
Title variants
EN
Creation and Reinforcement of Community as Priceless Value in the Techno World
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wspólnotowość to jedna z największych sił człowieka jako istoty ludzkiej, myślącej i społecznej. Dzięki byciu razem, bliskości i kooperacji człowiek potrafił radzić sobie z o wiele potężniejszą siłą świata zwierzęcego i przyrody. Dziś zauważa się pewną trudność związaną z wielką siłą świata technokracji, która z jednej strony daje nowe możliwości komunikowania się na odległość i bycia permanentnie „razem”, ale równocześnie rodzi niebezpieczeństwo bycia razem tylko wirtualnie, osłabiając relacje realne i realną wspólnotowość. Całość zagadnienia to wielkie wyzwanie badawcze, albowiem pojawia się ogromna liczba ambiwalentnych ocen. Pojawiają się głosy o bezcennej bliskości wirtualnej, ale także te o utraconej wspólnocie realnej. Zdaniem autora niniejszego tekstu tworzenie i umacnianie realnej wspólnoty to konieczność chwili, albowiem baczna obserwacja życia społecznego pokazuje zwiększającą się liczbę osób samotnie spędzających czas w przestrzeni wirtualnej. Oby to przebywanie w świecie technokracji prowadziło do realnej bliskości i wspólnoty.
EN
The feeling of community is one of the greatest powers of the man that is a human being, a cogitative and social creature. Thanks to being together, closeness and cooperation the man has managed to cope with much greater power of the animal world and the power of nature. Today we notice certain difficulty connected with great power of the techno world that on one hand provides new possibilities of distant communication and permanent being “together” but on the other it poses a threat of being together only virtually, weakening real relations and real sense of community. The whole issue is a great scientific challenge because there is such a big number of ambivalent evaluations. There are opinions which perceive virtual closeness as invaluable but also those that stress real community is lost. The author of this text believes creation and reinforcement of real community is a necessity of the moment because close observation of social life shows a growing number of people who spend their time alone in virtual reality, hopefully this time spent in the techno world leads to real closeness and community.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
284-290
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Doktor habilitowany profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
 • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Gliwice: Helion.
 • Dijk v, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: PWN.
 • Frk, V. (2016). Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Gergen, K. (2009). Nasycone Ja. Warszawa: PWN.
 • Goleman, D. (2014). Focus. Poznań: Media Rodzina.
 • Pinker, S. (2015). Efekt wioski. Kielce: Charaktery.
 • Skibińska, M., Kwiatkowska, W., Majewska, K. (2014). Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu. Toruń: Wyd. UMK.
 • Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg, Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper.
 • Postman, N. (1995). Technopol. Warszawa: MUZA.
 • Szmyd, J. (2015). Zagrożone człowieczeństwo. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski.
 • Wrońska, M. (2012). Kultura medialna adolescentów. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Toruń: Wyd. UMK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-898cc815-7006-4bcd-9810-3d27f57ae5b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.