PL EN


2014 | 4 (351) | 130-143
Article title

Financial Standing of Young Consumers and Their Financial Competences in the Light of Research Findings

Content
Title variants
PL
Sytuacja finansowa młodych konsumentów a ich kompetencje finansowe w świetle wyników badań
RU
Финансовое положение молодых людей и их финансовая компетентность в свете результатов исследований
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The segment of young consumers meets a particular interest on the side of both market researchers and business. As it was noticed in the report Bogactwo mądrości – spełnianie potrzeb starszych konsumentów: “The prevailing in recent decades cult of youth has shaped the way in which firms perceive the consumer. Though at present the bigger and bigger and more and more influential group of consumers are individuals aged 50+, the majority of suppliers of products and services have still been designing and adjusting their offer only to the young generation” (Deloitte, 2012).It is this group of consumers which is perceived as one of potential and innovative consumers. Hence the knowledge of the young people’s financial standing, competences, behaviour is of substantial cognitive and applicative importance. An aim of the article is to present the young Poles’ financial standing in the light of findings of the survey for the National Register of Debts1 as well as the selected competences of young consumers based on results of the quantitative (main2) survey carried out among 1000 Poles (recognised as at least minimally competent) in August 2013, for two groups: individuals aged 18-29 accounting for 26% and, for comparison, aged 30-39 accounting for 14% of the population surveyed. The survey was carried out with the use of a questionnaire of the survey by the CATI (computer-assisted telephone interview) method. The surveys carried out by NRD show that more than 1/3 of young Poles receive money from parents or family, or have bills paid thereby. Independently able to subsist is every fourth 25-30-years old individual and as much as 14% 30-years old ones. Young people are more often satisfied than dissatisfied with their financial standing. Almost every second young Pole is satisfied or very satisfied with their financial standing; only 23% are dissatisfied or highly dissatisfied. As much as 30% of the respondents were unable to evaluate their standing. Young Poles’ households’ incomes are highly diversified. On average, young Poles’ families have at their disposal the amount of 2,669 zlotys per month. Living on credit is for many young people the only possibility to start their independent lives. Almost one half of Poles up to the age of 35 years availed themselves with credits and loans whenever. In turn, the authors’ surveys indicate that financial competences of young Poles require educational activities whose need is indicated by the respondents. Many young people do not plan their budget or special purpose spending, do not prepare a purchase list, although many young people display high self-assessment of their competences as regards finance management. The presented research findings
PL
Segment młodych konsumentów znajduje szczególne zainteresowanie ze strony zarówno badaczy rynku, jak i biznesu. Jak zauważono w raporcie Bogactwo mądrości – spełnianie potrzeb starszych konsumentów: „Panujący w ostatnich dekadach kult młodości ukształtował sposób, w jaki firmy postrzegają konsumenta. Pomimo, że obecnie coraz większą i bardziej wpływową grupą konsumentów są osoby w wieku 50+, większość dostawców produktów i usług wciąż projektuje i dostosowuje swoją ofertę tylko do młodego pokolenia” (Deloitte, 2012). To w tej grupie konsumentów upatruje się potencjalnych i innowacyjnych konsumentów. Stąd wiedza o sytuacji finansowej, kompetencjach, zachowaniach ludzi młodych ma istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji finansowej młodych Polaków w świetle wyników badania Krajowego Rejestru Długów, a także wybranych kompetencji młodych konsumentów w oparciu o wyniki badania ilościowego (głównego) przeprowadzonego wśród 1000 Polaków (uznanych za przynajmniej minimalnie kompetentnych) w sierpniu 2013 roku, dla dwóch grup: osób w wieku 18-29 lat liczącej 26% i dla porównania w wieku 30-39 lat liczącej 14% badanej populacji. Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety techniką CATI (ang.Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Badania przeprowadzone przez KRD wskazują, że ponad 1/3 młodych Polaków dostaje pieniądze od rodziców lub rodziny lub ma przez nich opłacane rachunki. Samodzielnie jest się w stanie utrzymać co czwarty 25-30 latek i aż 14% trzydziestolatków. Młodzi są częściej zadowoleni niż niezadowoleni ze swojej sytuacji finansowej. Niemal co drugi młody Polak jest zadowolony lub bardzo zadowolony ze swojej sytuacji finansowej, jedynie 23% jest niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych. Aż 30% badanych nie potrafiło ocenić swojej sytuacji. Dochody gospodarstw domowych młodych Polaków są bardzo zróżnicowane. Średnio rodziny młodych Polaków dysponują kwotą 2 669 złotych miesięcznie. Życie na kredyt jest dla wielu młodych ludzi jedyną możliwością na rozpoczęcie samodzielnego życia. Niemal połowa Polaków do 35. roku życia korzystała kiedykolwiek z kredytów i pożyczek. Z kolei badania autorek dowodzą, że kompetencje finansowe młodych Polakówwymagają działań edukacyjnych, na potrzebę których wskazują sami respondenci. Wiele młodych osób nie planuje budżetu, ani wydatków celowych, nie sporządzają listy zakupów, aczkolwiek wielu młodych dokonuje wysokiej samooceny kompetencji w zakresie zarządzania finansami. Przedstawione wyniki badań mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Artykuł ma charakter badawczy.
RU
Сегмент молодых потребителей особо привлекателен как для исследова телей рынка, так и бизнеса. Как отмечается в отчете Богатство мудрости – осуществление потребностей пожилых потребителей: «Господствующий в последние десятилетия культ молодости сформировал образ, каким фирмы воспринимают потребителя. Несмотря на то, что в настоящее время все большей и все более влиятельной группой потребителей являются лица в возрасте свыше 50 лет, большинство поставщиков продуктов и услуг по-прежнему проектирует и приспособляет свое предложение только к молодому поколению» (Deloitte, 2012).Это в этой группе потребителей усматривают потенциальных и инновационных потребителей. И потому осведомленность в отношении финансового положения, компетентности, поведения молодых людей имеет существенное познавательное и прикладное значение. Цель статьи представить финансовое положение молодых поляков в свете результатов обследования Национального списка должников, а также избранных видов компетентности молодых потребителей на основе результатов количественного (основного) исследования, проведенного среди 1000 поляков (признанных по крайней мере в минимальной степени компетентными) в августе 2013 г., для двух групп: лиц в возрасте 18-29 лет, насчитывающей 26%, и для сравнения в возрасте 30-39 лет, насчитывающей 14% обследуемой популяции. Обследование провели с использованием вопросника анкеты по методу CATI (англ. Computer Assisted Telephone Interview, т.е. компьютерной системы телефонного интервью). Обследования, проведенные по заказу Национального списка должников, указывают на то, что свыше 1/3 молодых поляков получают деньги от родителей или семьи, или же родственники оплачивают их счета. Самостоятельно в состоянии содержаться каждый четвертый обследуемый в возрасте 25-30 лет и даже 14% респондентов в возрасте 30 лет. Молодые люди чаще довольны, нежели недовольны своим финансовым положением. Почти каждый второй молодой поляк доволен или очень доволен своим фи- нансовым положением, лишь 23% недовольны или очень недовольны. Даже 30% обследуемых не умели оценить свое положение. Доходы домохозяйств молодых поляков весьма дифференцированы. В среднем семьи молодых поляков располагают суммой 2.669 злотых в месяц. Жизнь на кредит для многих молодых людей – единственная возможность начать самостоятельную жизнь. Почти половина поляков в возрасте до 35 лет хотя бы один раз пользовалась кредитами и займами. В свою очередь, авторы доказывают, что финансовая компетентность молодых поляков требует просветительной работы, потребность в которой указывают сами респонденты. Многие молодые люди не планируют свой бюджет ни целевых расходов, они не составляют списков покупок, хотя многие молодые люди высоко оценивают свою компетентность в отношении управления финансами.Представленные результаты исследований имеют познавательный и прикладной характер. Статья имеет исследова- тельский характер.
Year
Issue
Pages
130-143
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
References
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice.
 • Dąbrowska A. (2013), Konsument na rynku usług, IBRKK, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2014), Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania, PWE, Warszawa, (monograph in print).
 • Finansowy portret młodych, cz. I – młodzi zarabiają i II – młodzi wydają (2014), Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej, Warszawa.
 • Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 • Kredyt - jedyna szansa dla młodych na samodzielne życie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-jedyna-szansa-dla-mlodych-na-samodzielne-zycie-3098787.html [access: 14.06.2014].
 • Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej,http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-48.htm
 • Report: Bogactwo mądrości – spełnianie potrzeb starszych konsumentów (2012), Deloitte.
 • Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, wyd. IV, Helion, Gliwice.
 • Stasiuk K., Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • Webley P., Nyhus E.K. (2001), Representations of Saving and Saving Behaviour, (in:) Everyday Representations of the Economy, ed. Roland‑Lévy Ch., Kirchler E., Penz E., Gray C. (eds.), WUV Universitätsverlag,Wien.
 • Wojciszke B. (2011), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8a08ea2f-f2f5-4b10-8022-3b97f1421d5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.