Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 5-6(518-519) | 9–14

Article title

SANKCJE SOCJALNE W ŚWIETLE GRAMATYKI INSTYTUCJONALNEJ – NOWE SPOJRZENIE NA AKTYWNĄ POLITYKĄ SPOŁECZNĄ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
RESEARCH ON ACTIVE SOCIAL POLICY: BENEFITS SANCTIONS IN THE LIGHT OF INSTITUTIONAL GRAMMAR

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie sankcji socjalnych, które są częścią polskiej ustawy o pomocy społecznej. W naszych badaniach przeanalizowaliśmy cztery wersje tejże ustawy – projekt ustawy z 1990 roku, przyjętą ustawę z tego samego roku, ustawę z 2004 roku oraz ustawę z 2017 roku. Wykorzystując gramatykę instytucjonalną stworzoną przez S.E.S. Crawford i E. Ostrom byliśmy w stanie określić trwałe cechy sankcji socjalnych, jak też te cechy, które ulegały zmianie z upływem czasu. W wyniku naszych badań okazało się, że sankcje socjalne rozwijają się ze względu na swój charakter, jak i zasięg, jak też osłabieniu ulegają ograniczenia nakładane na stosowanie owych sankcji
EN
The aim of this article is to investigate benefit sanctions which are a part of the Polish law on social assistance. In our studies we analysed four versions of the law – the law proposal from 1990, the passed law from 1990, the law from 2004 and the law from 2017. Using institutional grammar created by S.E.S. Crawford and E. Ostrom we were able to distinguish permanent characteristics of benefit sanctions as well these characteristics which have been changing during recent years. Overall, benefit sanctions have been developing in their character and scope and limits imposed on their usage has been relaxed since their introduction in 1990.

Year

Volume

44

Issue

Pages

9–14

Physical description

Contributors

 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

 • Adler M. (2016), A New Leviathan: Benefit Sanctions in the Twentyfirst Cen­tury, „Journal of Law and Society”, Vol. 43, No 2, p. 195–227.
 • Basurto X., Kingsley G., McQueen K., Smith M., Weible C. (2010), A System­atic Approach to Insti­tu­tional Analy­sis: Apply­ing Craw­ford and Ostrom’s Gram­mar, „Polit­i­cal Research Quar­terly”, Vol. 63, No. 3, p. 523–537.
 • Craw­ford S.E.S., Ostrom E. (1995), A Grammar of Institu­tions, „American Political Science Review”, Vol. 89, Issue 3, p. 582–600.
 • Espinosa S. (2015), Unveiling the Features of a Regulatory System. The Institutional Grammar of Tobacco Legislation in Mexico, „International Journal of Public Administration”, Vol. 38, Issue 9, p. 616–631.
 • Kalina-Prasznic U., red. (2007), Encyklopedia prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaźmierczak T. (2016), O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji, czyli jak pomoc społeczna (znów) obroniła się przed zmianą. Refleksja rocznicowa, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 35.
 • Kaźmierczak T. (2014), Aktywne obywatelstwo: relacja państwo – obywatel zredefiniowana, w: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, ISP, Warszawa.
 • Kurowska A., Pieliński B., Szarfenberg R., Wojtewicz A. (2016), Perspektywa gender w polityce społecznej, UMK, Toruń.
 • Nitecki S. (2013), Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gaskor, Wrocław.
 • Pieliński B. (2013), Instytucjonalizmy a polityka społeczna, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”, nr 22.
 • Pieliński B. (2014), From polycentricity analysis to poverty analysis. Using IAD in social policy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 25(2).
 • Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa.
 • Rymsza M., Karwacki A. (2015), Aktywna polityka społeczna jako innowacyjne poszukiwanie „złotego środka” – na kanwie polskich doświadczeń w obszarze aktywizacji, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna, WSP im. J. Korczaka, Warszawa.
 • Siddiki S., Weible C.M., Basurto X., Calanni J. (2011), Dissecting Policy Designs. An Application of the Institutional Grammar Tool, „Policy Studies Journal”, Vol. 39, No. 1, p. 79–103.
 • Szarfenberg R. (2006), Dwa modele aktywnej polityki społecznej na podstawie artykułu Idesa Nicaise’a, „Biuletyn Informacyjny PTPS Wiadomości Społeczne” nr 1, s 7–13.
 • Szarfenberg R. (2007), Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2014), Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny, „Praktyka Teoretyczna”, 2(12), s. 19–39.
 • Szarfenberg R. (2016), Sankcje socjalne, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2017), Aktywna polityka społeczna w czworokącie dobrobytu, w druku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8a16ed95-60c5-4208-98e9-6b9e5f7f7eb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.