PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 43-52
Article title

Struktury kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Authors
Title variants
EN
Cost structures in business management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie kluczowe elementy struktur kosztów stosowanych w polskich przedsiębiorstwach. Struktury te omówiono w ich ujęciu stosowanym zarówno w rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Podział kosztów zaprezentowano stosując kryteria ich wyszczególniania w układach rodzajowym (prostym) i według typów działalności. O ile pierwszy z prezentowanych podziałów ma odniesienie głównie do rachunkowości finansowej i sprawozdawczości przedsiębiorstwa, o tyle zastosowanie podziału według typów działalności może odgrywać istotną rolę w procedurach zarządzania kosztami.
EN
The article analyzes key elements of cost structures used by Polish enterprises. These structures were discussed in their conceptualization used in both financial and management accounting. The division of costs was presented using the criteria for their specification in generic (simple) and by types of activity systems. While the first of the presented divisions has reference mainly to financial accounting and reporting of the enterprise, the application of division by types of activity may play an important role in cost management procedures.
Year
Volume
21
Issue
Pages
43-52
Physical description
Dates
published
2018-08
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, joak92@wp.pl
References
 • Anonymus, Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości. Dodatek nr 11” 2015, nr 12.
 • Anonymus, Rachunek kosztów w firmie, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości. Dodatek nr 11” 2014, nr 14 (374).
 • Cabaj W., Główny księgowy. Lekcje 7-8, (materiały szkoleniowe) ESKK, Poznań 2001.
 • Czubakowaska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.
 • Czubakowska K., Rachunkowość bez konta, ODDK, Gdańsk 1997.
 • Gabryś C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 2002.
 • Księżyk M., Koszty jako kategoria rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji przez producentów dóbr rynkowych, „Ekonomia Menadżerska” 2011, nr 10.
 • Lampe D., Elementy rachunkowości zarządczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Michalczyk L., Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 3 (15).
 • Michalczyk L., Rola umorzenia aktywów trwałych w postaci różnic wyniku finansowego, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2007, nr 1.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Micherda B., Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa 2007.
 • Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2005.
 • Russo J., Heissler M., Cost-effectiveness in managerial problems, „Folia of Oeconomica” 2014, No. 1.
 • Rzymczyk A., Rozliczenia długu w przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2012.
 • Samuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
 • Sawicki K., Rachunek kosztów, FRRwP, Warszawa 1996.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle: vers un robot comptable, 1987.
 • Suttner S. et al., Cost analysis of target-controlled infusion, „Journal of Economic and Managerial Studies” 2013, No. 2.
 • Witek J., Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym, „Doradca Podatnika” 2007, nr 48–49.
 • Wnuk W., Rachunek kosztów w ujęciu alternatyw zysku, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2009, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8a56a603-36f9-4426-8cd7-365ecdcefee8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.