PL EN


2018 | 3 (374) | 172-183
Article title

Mobilne zakłady gastronomiczne jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeby spożywania posiłków w trudno dostępnych miejscach przestrzeni publicznej

Content
Title variants
EN
Mobile Catering Facilities as a Response to the Need to Eat in Hard-to-Reach Areas of Public Space
RU
Мобильные заведения общественного питания как ответ на удовлетворение потребности в приеме пищи в труднодоступных местах публичного пространства
Languages of publication
Abstracts
PL
W drugiej dekadzie XXI wieku życie i struktura pracy w dużych polskich miastach powoduje wydłużenie czasu pobytu pracowników w miejscu zatrudnienia, co skutkuje koniecznością wydzielenia przerw na spożycie posiłku. Aby ułatwić korzystanie z usług gastronomicznych, niezbędne jest stworzenie, nawet w miejscach niedostępnych technicznie, sieci zakładów serwujących posiłki. Niniejszy artykuł stanowi próbę opracowania projektu mobilnego zakładu gastronomicznego oraz analizę opłacalności inwestycji. Praca stanowi uproszczone studium przedstawiające możliwości wykorzystania podwozia samochodu ciężarowego, produkowanego seryjnie, do zorganizowania samowystarczalnego mobilnego zakładu gastronomicznego serwującego posiłki lunchowe, którego działalność usługowa byłaby możliwa w trudno dostępnej przestrzeni publicznej i obszarach infrastrukturalnie niedostosowanych (brak uzbrojenia w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną). Opracowany projekt i przeprowadzona analiza potwierdzają możliwość budowy samowystarczalnego, mobilnego zakładu gastronomicznego serwującego wąski, ale zmienny asortyment dań, odpowiadającego wymaganiom technologiczno-higienicznym, jak również jego opłacalność.
EN
In the second decade of the 21st century, the life and work structure in large Polish cities increases the length of work time, which results in the necessity to implement lunch breaks. To facilitate the use of catering services, it is necessary to create, even in places not technically available, a network of establishments serving meals. The work is a simplified study showing the possibilities of using a massproduced truck chassis to organise a self-sufficient mobile catering establishment serving lunch meals. Its service activities would be possible in hard-to-reach public spaces and infrastructure areas that are not adapted (no electrical installation or plumbing). The developed project and the conducted analysis confirm the possibility to build a self-sufficient mobile catering establishment serving a narrow, but variable range of dishes, meeting the technological and hygienic requirements as well as its cost-effectiveness.
RU
Во втором десятилетии XXI в. жизнь и структура занятости в крупных городах в Польше вызывают удлинение времени пребывания работников по месту работы, что приводит к необходимости установления перерывов для еды. Чтобы облегчить пользование услугами общепита, необходимо создать, даже в технически недоступных местах, сеть заведений, выдающих пищу. Статья представляет собой попытку разработать проект мобильного заведения об- щепита и провести анализ эффективности инвестиции. Разработка представляет собой упрощенный анализ, указывающий возможности использования шасси грузовика серийного производства для организации самоокупающе- гося мобильного заведения общепита, выдающего ленчи, обслуживающая деятельность которого была бы возможной в труднодоступном публичном пространстве и в инфраструктурно неприспособленных районах (отсутствие электропроводки и водно-канализационных сооружений). Разработанный проект и проведенный анализ подтверждают возможность построения самоокупающегося мобильного заведения общепита по выдаче блюд узкого, но изменяющегося ассортимента, отвечающего технологическим и санитарным требованиям, а также его рентабельность.
Year
Issue
Pages
172-183
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania., C.H. Beck, Warszawa.
 • Burlita A. (2006), Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Burlita A. (2014), Przemiany w sferze pracy i ich wpływ na budżet czasu konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(354).
 • Codex Alimentarius Commission (2003), Recommended international code of practice general principles of food hygiene (CAC/RCP 1-1969. Rev 4-2003).
 • Dąbrowski J. (2012), Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 9.
 • FDA Code Requirements (2003), Quality assurance food facility design checklist, Foodland Drug Administration FDA.
 • Grzesińska W. (2012), Organizacja działu socjalnego personelu, (w:) Grzesińska W. (red.), Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Grzesińska W. (2015), Ocena efektywności ekonomicznej wybranego zakładu gastronomicznego, „Roczniki Naukowe SERIA”, tom XVII, zeszyt 5.
 • Osbert-Pociecha G. (2007), Relacja między efektywnością i elasycznością organizacji, (w:) Dudycz T., Tomaszewicz Ł., Efektywność – rozważana nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rasney J., Ingram H. (2001), What is „good” hotel design facilities volume 19, ½, Wydawnictwo MCB UP Ltd.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2014), GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z póz. zm.)
 • Rutkowska A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru., „Zarządzanie i Finanse, Journal od Management and Finance”, nr 11.
 • Szudy M. (2014), Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemy gospodarczego, „Studia Ekonomiczne”, nr 176.
 • Schwarz P., Lemme F., Neumann P., Wagner F. (2013), Professional Kitchens Planning Design Equipment, Huss Medien Gmbh, Hamburg.
 • Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Rocznik Nauk Rolniczych, Ekonomika Rolnictwa”, seria G.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8a5fd7e5-f990-491d-8911-e6c26fee1fd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.