Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(47) | 183-193

Article title

Ochrona praworządności w Unii Europejskiej – węzłowe problemy

Title variants

EN
Protection of the rule of law in the European Union – crucial problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany w systemie sądownictwa dokonywane w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz będące ich konsekwencją postępowanie w sprawie praworządności wszczęte przez Komisję Europejską w styczniu 2016 roku stały się przyczynkiem do dyskusji naukowej w ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA UW we współpracy z Instytutem Maksa Plancka w Heidelbergu. Na tle zaprezentowanych podczas konferencji wystąpień w artykule zdefiniowano pojęcie praworządności, jako jednej z fundamentalnych wartości unijnych, a także dokonano analizy dotychczasowych naruszeń praworządności w innych państwach członkowskich. Podjęto także próbę oceny mechanizmów ochrony praworządności wynikających z traktatów (m.in. art. 7 TUE oraz art. 258 TFUE) i zaproponowano uzupełnienie ich o zdecentralizowany mechanizm ochrony praworządności polegający na zaangażowaniu całego systemu prawnego UE, w tym sądów krajowych w ochronę unijnych wartości, jaki zakładają koncepcja „Rule of Law Argument” oraz horyzontalny test Solange.
EN
Reforms of the judicial system implemented in Poland in recent years and the rule of law proceedings initiated in their aftermath by the European Commission in January 2016 have contributed to the discussion within the framework of the international scholarly conference “Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and its Consequences” organised by the Chair of European Law, Faculty of Law and Administration, in cooperation with the Max Planck Institute in Heidelberg. Basing on the speeches presented during the conference, in this article authors define the concept of the rule of law as one of the fundamental EU values, as well as analyse the existing violations of the rule of law in other Member States. An attempt was also made to assess the mechanisms protecting the rule of law, which result from the treaties (including Article 7 TEU and Article 258 TFEU), and propose supplementing them with a decentralised rule of law protection mechanism. Such mechanism should engage the whole EU legal system, including national courts, in protecting EU values, as assumed by the concept of “Rule of Law Argument” and the horizontal Solange test.

Year

Issue

Pages

183-193

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • BOGDANOWICZ Piotr, TABOROWSKI Maciej (2018), Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 1.
 • DAWSON Martin, MUIR Elise, CLAES Monica (2014), A Tool-box for legal and Political Mobilisation in European Equality Law w: Dia Anagnostou (red.), Rights and Courts in Pursuit of Social Change. Legal Mobilisation in the Multi-Level European System, Oxford, Portland, Oregon.
 • GRABOWSKA-MOROZ Barbara, SZULEKA Małgorzata (2016), Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?, http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/HFPC_unijna_procedura_kontroli_praworzadnosci.pdf (10.02.2018).
 • HILLION Christophe (2016), Overseeing the rule of law in the EU: legal mandate and means, „European Policy Analysis”, nr 2016(1).
 • HILLION Christophe (2015), Safeguarding EU Values in the Member States – Is Something Finally Happening?, „Common Market Law Review”, nr 52.
 • KOCHENOV Dimitry (2017), Busting the myths nuclear: A commentary on Article 7 TEU, „EUI Working Paper LAW”, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/46345/LAW_2017_10.pdf?sequence=1, nr 2017(10), (14.03.2018 ).
 • MARCISZ Paweł, TABOROWSKI Maciej (2017), Nowe ramy Unii Europejskiej na rzecz umocnienia praworządności. Krytyczna analiza analizy krytycznej, „Państwo i Prawo”, nr 12.
 • PECH Laurent (2017), Lex CEU: On the Commission’s Refusal to Disclose its Letter of Formal Notice in the Name of Mutual Trust, https://verfassungsblog.de/lex-ceu-on-the-commissions-refusal-to-disclose-its-letter-of-formal-notice-in-the-name-of-mutual-trust/ (7.07.2017).
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności, COM(2014)158 wersja ostateczna, Bruksela.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2016a), Zalecenie Komisji (UE) 2016/1374 z 27.07.2016 r. w sprawie praworządności w Polsce, Dz. Urz. UE L 217 z 12.8.2016.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2016b), Zalecenie Komisji (UE) 2017/146 z 21.12.2016 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalecenie (UE) 2016/1374, Dz. Urz. UE L 22 z 27.01.2017.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2017a), Zalecenie Komisji (UE) 2017/5320 z 26.07.2017 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalecenia (UE) 2016/1374 i (UE) 2017/146, Dz. Urz. UE L 228 z 2.09.2017.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2017b), Uzasadniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności, COM(2017) 835 wersja ostateczna, Bruksela.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2017c), Komunikat prasowy Komisji z 20.12.2017 r., IP/17/2161, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_pl.htm (10.02.2018).
 • KPP, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • USTAWA (2017/1452) z dnia 12 lipca 2017 r o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 1452.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • WÜRTENBERGER Thomas, TKACZYŃSKI Jan Wiktor (2017), Nowe ramy Unii Europejskiej na rzecz umocnienia praworządności (analiza krytyczna), „Państwo i Prawo”, nr 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8a6d1718-f235-432d-a5c3-8b4364450d5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.