Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 123-133

Article title

Zielone Szlaki Greenways jako czynnik rozwoju turystyki w Polsce na przykładzie Szlaku Odry

Authors

Content

Title variants

EN
Greenways as a factor of development of tourism in Poland illustrated with an example of the Oder River Trail

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie pomysłu tworzenia Zielonych Szlaków Greenways jako czynnika pobudzającego i rozwijającego turystykę. W pracy dokonano prezentacji idei i głównych przesłanek Zielonych Szlaków Greenways. Ukazano ich znaczenie; opisano korzenie i rozwój Zielonych Szlaków Greenways na świecie, w Europie i w Polsce. Analizie poddano jeden z przykładów Zielonych Szlaków Greenways zlokalizowanych w Polsce – Szlak Odry. Wskazano pozytywny wpływ Szlaku Odry na rozwój turystyki w wybranych, mniejszych miejscowościach leżących na tym szlaku. Przywołano najważniejsze osiągnięcia i sukcesy w tej dziedzinie. Tezą postawioną w pracy było założenie, że Zielone Szlaki Greenways mogą stanowić istotny czynnik pobudzający rozwój turystyki, zwłaszcza w skali regionalnej. Dotyczy to w szczególności miejsc i miejscowości położonych na obszarach o mniejszym potencjale turystycznym. Artykuł powstał przy wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i kontaktów osobistych z koordynatorami Zielonych Szlaków Greenways. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza i wywiad telefoniczny. Wyniki badań potwierdzają postawioną tezę, że Zielone Szlaki Greenways pozytywnie wpływają na sytuację i rozwój turystyki.
EN
The aim of this publication is to present the idea of creating Greenways as a factor stimulating and developing tourism. The paper presents the idea and the main premises of Greenways. It shows their significance. The publication describes the roots and the development of Greenways in the world, in Europe and in Poland. An analysis is made of one of the examples of Greenways in Poland—the Oder River trail. The paper presents a positive influence of the Oder River Trail on the development of tourism in selected smaller towns located on the trail. The most important achievements and successes in this area are shown. The thesis formulated in the paper was the assumption that Greenways can be an important factor stimulating the development of tourism, particularly at the regional scale. In particular, it concerns places and towns with lower tourism potential. The paper was created with the use of nonserial book materials, journals, as well as netographic information and personal contacts with Greenways coordinators. The research method used in the publication was literature criticism and a telephone interview. The research findings positively verified the formulated thesis that Greenways positively influence the situation and development of tourism.

Year

Issue

Pages

123-133

Physical description

Dates

issued
2017-06

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Politologii

References

 • Blázquez, J., Sarrión, J. (2014). Greenways Product: Specific Methodology for Creating a Tourism Product Based on Greenways. Madrid: Rutas Pangea & Greenways and Environment Department.
 • Clark, D., Glazer, S. (2004). Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts. Hanover–London: University Press of New England. ISBN 1584653345.
 • Davis, P. (1999). Ecomuseums: A Sense of Place. London: Leicester University Press. ISBN 0718502086.
 • European Greenways Association. (2000). The European Greenways Good Practice Guide: Examples of Actions Undertaken in Cities and the Periphery [online, dostęp: 2017-01-12]. Namur, Belgique: European Greenways Association. Dostępny w Internecie: http://digidownload.libero.it/greenways/pdf/greenways_en.pdf.
 • Fedas, M., Florys, K. (2010). Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • Historia GWs. (2007) [online, dostęp: 2017-01-14]. Mińsk: Organizacja Społeczna "Agro i Ekoturystyka". Dostępny w Internecie: http://www.greenways.by/index.php?content&id=7&lang=pl.
 • Hołubowska, A. (red.). (2008). Szlak Odry. W Krainie Łęgów Odrzańskich. Kraków: Amistad. ISBN 9788375600438.
 • Rowerowy Szlak Odry. (2005). Szlaki rowerowe. Gmina Nowa Sól: Samorządowy Portal Internetowy [online, dostęp: 2017-01-14]. Dostępny w Internecie: http://www.gminanowasol.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=40&strona=1&pol=20.
 • Rudna – atrakcje turystyczne. (2007). Polska Niezwykła.pl [online, dostęp: 2017-01-16]. Dostępny w Internecie: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,367373,-1,-1,-1.html.
 • Seweryn, E. (2009). IV edycja Programu Szkoły dla Ekorozwoju [online, dostęp: 2017-01-23]. Poznań: Portal Edukacji Ekologicznej Zielonalekcja.pl. Dostępny w Internecie: http://zielonalekcja.pl/news/aktualnosci/iv-edycja-programu-szkoly-dla-ekorozwoju/.
 • Szlaki Greenways w Polsce i na świecie [online, dostęp: 2017-01-22]. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Dostępny w Internecie: http://www.sis-dotacje.home.pl/lupa/historia%20greenway.pdf.
 • Urząd Miejski Wrocławia. (2013). Szlak Odry: przewodnik rowerowy [online, dostęp: 2017-01-05]. Wrocław: Urząd Miejski. Dostępny w Internecie: http://www.wroclaw.pl/files/Turystyka/Wroclaw_Szlak_Odry.pdf.
 • Zaręba, D. (2006). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148409.
 • Zaręba, D. (red.). (2007). Zielone szlaki – greenways: praktyczny poradnik. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 8392215419.
 • Zaręba, D. (red.). (2008). Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Fundacja Fundusz Partnerstwa; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 9788392604310.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8a8eb42f-0729-433b-b90a-d733a080396d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.