PL EN


2017 | 20 | 185-222
Article title

Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego rozporządzenia nr 2016/679

Authors
Content
Title variants
EN
Protection of personal data in religious organizations in the light of EU Regulation No. 2016/679
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawa ochrony danych osobowych w związkach wyznaniowych będzie przedmiotem istotnej zmiany z uwagi na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe prawo unijne wprowadza ważny mechanizm prawny, zmuszający kościoły do rozwoju wewnętrznych regulacji ochrony danych oraz powołania niezależnego organu nadzorczego. W praktyce będzie oznaczało to wzmocnienie konstytucyjnego prawa do prywatności w największych związkach wyznaniowych, ale także ryzyko poddania wielu mniejszych nadzorowi organu publicznego. Szereg wątpliwości dotyczących art. 91 rozporządzenia prezentowanych przez jego komentatorów, specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych, wskazuje, jak poważnym wyzwaniem jest to zagadnienie dla związków wyznaniowych i nauki prawa wyznaniowego.
EN
The issue of protection of personal data in religious communities will be subject of a significant change due to (EU) Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. The new EU regulation introduces an important mechanism that forces churches to develop an internal data protection law and an independent supervisory authority. In practice this means strengthening the constitutional right to privacy in the largest churches based on their internal institutions, but also involves a risk of subjecting many smaller religious communities to public scrutiny. Many doubts regarding Article 91 presented by Polish commentators specializing in the protection of personal data show how important this issue and the preparation of changes are for religious communities.
Contributors
 • The Christian Theological Academy in Warsaw, Poland / Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
References
 • Banyś, Tomasz, Edyta Bielak-Jomaa; Magdalena Kuba, Joanna Łuczak. Prawo ochrony danych osobowych. Warszawa: Difin, 2016.
 • Barta, Janusz, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 • Bielak-Jomaa, Edyta. „Wyzwania przed administratorem bezpieczeństwa informacji (inspektorami ochrony danych) w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. Grzegorz Sibiga. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 • Bielak-Jomaa, Edyta, Dominik Lubasz. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 • Bienias, Michał. „Ochrona danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych (privacy by design oraz privacy by default) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. Grzegorz Sibiga. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 • Borecki, Paweł. „Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 15 (2012): 85-108.
 • Borecki, Paweł. Geneza modelu stosunków Państwo – Kościół w Konstytucji RP. Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2008.
 • Brzozowski, Wojciech. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 • Buttarelli, Giovanni. „Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński, Piotr Drobek, 11-18. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2016.
 • Chomiczewski, Witold. „Profilowanie w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych”. W: Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, red. Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 • Czelny, Michał. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce”. Studia z Prawa Wyznaniowego 14 (2011): 241-268.
 • Dmochowska, Anna, Marcin Zadrożny. Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 • Dörre-Kolasy, Dominika (red.). Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Warszawa: C.H. Beck, 2017.
 • Drozd, Andrzej. „Zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych”. W: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 • Drozd, Andrzej. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy. Warszawa: LexisNexis, 2008.
 • Fajgielski, Paweł. „Informowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. Grzegorz Sibiga. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 • Fajgielski, Paweł. „Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych”. W: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. Paweł Fajgielski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 • Fajgielski, Paweł. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 • Gałaj-Emiliańczyk, Konrad. Dokumentacja ochrony danych osobowych. Warszawa: Difin, 2016.
 • Jagielski, Mariusz. Prawo do ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 • Jakubiak, Tomasz. „Przynależność do Kościoła Katolickiego i przetwarzanie danych według Ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne”. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński, Piotr Drobek, 125-148. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2016.
 • Kawecki, Maciej. „Autonomiczność procedury dotyczącej ochrony danych osobowych”. W: Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, red. Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 • Kawecki, Maciej, Tomasz Osieja. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: C.H. Beck, 2017.
 • Krukowski, Józef. Prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis, 2006.
 • Krzysztofek, Mariusz. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 • Kulesza, Ewa. „Ochrona danych osobowych a wolność sumienia i wyznania w prawodawstwie polskim”. W: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. Piotr Majer. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2001.
 • Litwiński, Paweł. Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 • Litwński, Paweł, Paweł Barta, Maciej Kawecki: Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 • Majer, Piotr. „Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym”. W: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. Piotr Majer. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2001.
 • Mazurkiewicz, Piotr. „Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński, Piotr Drobek, 19-33. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2016.
 • Mednis, Arwid. „Wymóg oceny skutków przetwarzania w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych”. W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. Grzegorz Sibiga. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 • Mednis, Arwid. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1999.
 • Mezglewski, Artur. „Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych”. Studia z Prawa Wyznaniowego 10 (2007): 5-21.
 • Mezglewski, Artur, „Ochrona danych osobowych w ramach współpracy sądów z uczestnikami postępowania”. W: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. Ryszard Sztychmiler, Justyna Krzywkowska. Olsztyn: UWM 2011.
 • Mezglewski, Artur. „Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe”. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński, Piotr Drobek, 35-52. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2016.
 • Pietrzak, Michał. „Stosunki państwo – kościół w nowej Konstytucji”. Państwo i Prawo 11-12 (1997): 173-184.
 • Pietrzak, Michał. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2003.
 • Poniatowski, Michał. „Przetwarzanie danych osobowych w kościelnych organizacjach pożytku publicznego”. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński, Piotr Drobek, 171-191. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2016.
 • Safjan, Marek. „Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeństwie informatycznym”. Państwo i Prawo 6 (2002): 3-12.
 • Sobczyk, Paweł. „Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej”. Studia z Prawa Wyznaniowego 13 (2010): 143-159.
 • Sobczyk, Paweł. „Ochrona danych osobowych jako element prawa do prywatności” Zeszyty Prawnicze UKSW 9 z. 1 (2009): 299-318.
 • Stanisz, Piotr. „Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie”. W: Katolickie zasady relacji Państwo – Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak, 159-186. Lublin: TN KUL, 2015.
 • Stanisz, Piotr. „Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo – kościół”. W: Prawo wyznaniowe, red. Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, 74-88. Warszawa: C.H. Beck, 2011.
 • Stanisz, Piotr, Marta Ordon (red.). Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP). Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 • Syska, Katarzyna. „Administrator bezpieczeństwa informacji a inspektor ochrony danych – porównanie przesłanek powołania, statusu i zadań”. W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. Grzegorz Sibiga. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 • Szymielewicz, Katarzyna. „Reforma europejskiego prawa o ochronie danych osobowych z perspektywy praw obywateli – więcej czy mniej ochrony?”. W: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 • Taradejna, Małgorzata; Ryszard Taradejna. Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 • Walencik, Dariusz. „Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe a uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych”. Forum Prawnicze 2 (2013): 8-22.
 • Zieliński, Tadeusz J. (red.), Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo ChAT, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ac0562d-dcf9-49dc-9df4-b9dbe657997a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.