PL EN


2019 | 16 | 271-279
Article title

Ukrainian English Accent: Roots, Reasons and Basic Features

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper explores the origin of a foreign accent in non-native speech. Deviations from the pronun¬ciation norm in the articulation of English vowels and consonants by Ukrainian learners of English form a dynamic system of specific features correlating with the degree of foreign language competence. Phonetic interference of native language production and perception habits into the foreign language performance has its psychological and linguistic reasons. Divergence of phonological and phonetic features of native and foreign languages, automated articulations transferred into the foreign speech shape the specific character of the foreign accent. The contrastive analysis of the articulatory bases of English and Ukrainian as well as the analysis of actual phonetic deviations enabled to single out salient features of Ukrainian English accent.
Year
Issue
16
Pages
271-279
Physical description
Contributors
 • Central Ukrainian Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kropyvnytskyi, vikochubei@ukr.net
References
 • Cheremska, Olha. Leksychna ta Gramatuchna Interferentsiia v Suchasnij Ukraiinskij Literaturnij Movi iak Naslidok Ukrainsko-Rossiiskoho Bilingvismu (na Materiali Pressy Kharkivshchyny 50-80-h Rokiv XX st). Thesis for a Candidate Degree in Philology. Kharkiv: VD IIZHEK, 2006.
 • Devitska, Antonina. Prosodic Characteristics of English Speech of the Slovaks (an Experimental Phonetic Study). Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Philology. Kyiv: Kyiv National Linguistic University, 2018.
 • Haugen, Einar. “Yazikovoi Kontakt”. Novoie v Lingvistike. Moscow: Progress, 1972, 61–81. Print.
 • Isaev, Mukhamedzhan. Lingvo-Kontrastivnoie Issledovanie Rechevoi Deyatelnosti v Usloviyah Iskusstvennogo Dvyyazychia (Eksperymentalno-Foneticheskoye Issledovanie na Materiale Anglijskogo I Kazakhskogo Yazykov). Avtoreferat Dissertatsii. Moscow: Moskovskii Gosudarstvennyi Lingvisticheski Universitet,1992.
 • Kalyta, Alla and Larysa Taraznenko. A Concise Dictionary of Phonetic Terms. Ternopil: Pidruchnyky i posbnyky, 2010. Print.
 • Kharchenko, Inna. Vidbyttia Iavishch Interferentsii v Ukrainskii Gazeti “Nashe Slovo” v Polshchi. Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in in Philology. Dnipropetrovsk: Dnopropetrovsk National University, 2004.
 • Кochubei, Viktoriia. Osoblyvosti vymovnogo akzentu v angliiskomu movlenni ukraintziv: fonemnyi ta fonetychnyi aspekty. Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Philology. Kyiv: Kyiv National Linguistic University, 2006.
 • Кuleshov, Vladimir and Alexandr Mishin. Sopostavlenie Artikuliazionnyh Baz Anglijskogo i Russkogo Yazykov i Foneticheskaya Interferenziya. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta, 1987. Print.
 • Lenhardtova, Lydia “An Experimental Study of Phonological Interference in the English of Slovaks”. International Review of Applied Linguistics 31(4) (1993): 291–308. Print.
 • Liubimova, Nina. Foneticheskaya Interferentsiya. Leningrad: LGY, 1985. Print.
 • Major, Roy. “Foreign Accent: Recent Research and Theory”. International Review of Applied Linguistics 25(3) (1987): 185–197. Print.
 • Munro, Murray and Tracey Derwing. “Foreign Accent, Comprehensibility and Intelligibility in the Speech of Second Language Learners”. Language Learning 49 (1999): 285–310. Print.
 • Parashchuk, Valentyna. “Accents of English: Phonological Aspects of Varieties Differentiation.” Naukovi Zapiski Kirovohradskogo Derzhavnogo Padagogichnogo Universitetu. Seriia Philologichni Nauki 22 (2000): 162–177. Print.
 • Selinker, Larry. “Interlanguage“. International Review of Applied Linguistics 10 (1972): 209–232. Print.
 • Schmid, Peggy M. and Grace H. Yeni-Komshian. “The Effects of Speaker Accent and Target Predictability on Perception of Mispronunciations”. Journal of Speech, Language and Hearing Research 42 (1) (1999): 56–65. Print.
 • Valihura, Оlha. Fonetychna Interferetsiia v Angliyskomu Movlenni Ukrainskykh Bilingviv: Monografiia. Теrnopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2008. Print.
 • Weinreich, Uriel. Yazikovye Kontakty. Sostoyanie i Problemy Issledovaniya. Кiev: Vyshcha Shkola, 1979. Print.
 • Zaharova, Yulia. Prosodychna Interferetsiia v Anglomovnomu Diskursi (Eksperymentalno-Fonetychne Doslidzhennia Movlennia Arabo-Anglijskyh Bilingviv). Thesis for a Candidate Degree in Philology. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2005.
 • Zinder, Lev. Obshchaia Fonetika. Moskva: Vyshcha Shkola, 1979. Print.
 • Zhluktenko, Yuri. Lingvisticheskie Aspekty Dvuyazychia. Kyiv: Vyshcha Shkola, 1974. Print.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8aedb47a-52c9-4482-80d8-3ca23cf59056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.