PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 75-91
Article title

Bariery lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie – wyzwania i perspektywy inwestycyjnej współpracy polsko-ukraińskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Barriers for Placement of Foreign Direct Investments in Ukraine – Challenges and Perspectives for Polish-Ukrainian Investment Cooperation
RU
Барьеры размещения прямых иностранных инвестиций в Украине – вызовы и перспективы Польско-Украинского инвестиционного сотрудничества
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja głównych barier lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Ukrainie, a także wyzwań i perspektyw polsko-ukraińskiej współpracy inwestycyjnej. Artykuł opiera się na wtórnych źródłach informacji, dostępnych danych, analizach i wynikach badań różnych ośrodków badawczych. Ukraina jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, ale obecnie kluczowymi barierami lokowania BIZ na Ukrainie są wciąż niestabilna sytuacja polityczna i trudności gospodarcze w tym kraju stanowiące główne źródła ryzyka inwestycyjnego. Kierunki reform są obiecujące, ale efekty rozłożone w czasie. Istotne jest ukierunkowanie działań na poprawę klimatu inwestycyjnego na rynku ukraińskim, a także szersze wykorzystanie możliwości wynikających z pomocy międzynarodowej dla Ukrainy w aspekcie aktywnego uczestnictwa we wspólnych projektach inwestycyjnych.
EN
An aim of considerations is to identify the main barriers for placement of foreign direct investments (FDI) in Ukraine as well as the challenges and perspectives for Polish-Ukrainian investment cooperation. The article is based on secondary sources of information, available data, analyses, and findings of research carried out by various research centres. Ukraine is an attractive market for foreign investors, but currently the key barriers for FDI placement in Ukraine are still the unstable political situation and economic difficulties in this country being the main sources of the investment risk. The reform directions are promising, but their effects are staggered. Important is focusing measures on improvement of the investment climate in the Ukrainian market as well as a wider use of the opportunities stemming from the international assistance for Ukraine in the aspect of its active participation in joint investment projects.
RU
Цель рассуждений – выявить основные барьеры размещения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине, а также вызовы и перспективы польско-украинского инвестиционного сотрудничества. Статья основана на вторичных источниках информации, доступных данных, анализах и результатах исследований разных исследовательских центров. Украина – привлекательный рынок для зарубежных инвесторов, но в настоящее время основными барьерами для размещения ПИИ в Украине остаются по-прежнему нестабильное политическое положение и экономические трудности в этой стране, представляющие собой основные источники инвестиционного риска. Направления реформ обещающие, но эффекты распределены во времени. Существенно определение действий по улучшению инвестиционного климата на украинском рынке, а также более широкое использование возможностей, вытекающих из международной помощи для Украины в аспекте активного участия в совместных инвестиционных проектах.
Contributors
author
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Asiedu E. (2002), On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?, “World Development”, Vol. 30, No. 1.
 • Bellak Ch., Leibrecht M., Stehrer R. (2008), Policies to Attract Foreign Direct Investment: An Industry-Level Analysis, FIW Report, No. 19.
 • Budnikowski A. (2001), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Carstensen K., Toubal F. (2004), Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: A Dynamic Panel Analysis, “Journal of Comparative Economics”, Vol. 32, No. 1.
 • Corruption Perceptions Index (2014), Transparency International, https://www.transparency.org/cpi2014/results [dostęp: 10.11.2015].
 • Dumludag D., Saridogan E., Kurt S. (2007), Determinants of Foreign Direct Investment: An Institutionalist Approach, tekst zaprezentowany na The Seventh Conference of the European Historical Economic Society 29 June – 1 July 2007, Lund Sweden.
 • Habib M., Żurawicki L. (2002), Corruption and Foreign Direct Investment, “Journal of International Business Studies”, Vol. 33, No. 2.
 • Harasym R. (2015), Klimat inwestycyjny na Ukrainie wciąż się pogarsza – kapitał zagraniczny nadal ucieka z kraju, Katedra Makroekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, http://gpwmedia.pl/blog/15866/klimat_inwestycyjny_na_ukrainie_wciaz_sie_pogarsza_kapital_zagraniczny_nadal_ucieka_z_kraju/ [dostęp: 20.11.2015].
 • Janicki H.P., Wunnava P.V. (2004), Determinants of Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from EU Accession Candidates, “Applied Economics”, Vol. 36, No. 5.
 • Jaroszewicz M., Żochowski P. (2015), Walka z korupcją na Ukrainie – początek długiego marszu, Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-05-07/walka-z-korupcja-naukrainie-poczatek-dlugiego-marszu [dostęp: 22.11.2015].
 • Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Polska na tle świata, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M., Szustek A., Długołęcka K. (2010), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji zagranicznych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Krasuski M. (2014), K2 czyli mała i wielka korupcja na Ukrainie, Polskie Forum Ekonomiczne, http://www.forum-ekonomiczne.pl/article/k2-czyli-%E2%80%9Emala%E2%80%9D-i-wielkakorupcja-na-ukrainie/#.VR1tYvmsWCk [dostęp: 18.10.2015].
 • Kugiel P., Kościński P. (2015), Międzynarodowa pomoc dla Ukrainy. Szanse dla polskich firm i organizacji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Lewandowska A., Szeligowski D., Petryk I., Inglot E., Cywiński Ł., Pater R., Harasym R., Dzyuma-Zaremba U. (2014), Bariery polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, “WSIiZ Working Paper Series”, nr 13.
 • Matuszewska E. (2014), Będzie sprawniejszy zwrot VAT dla polskich firm na Ukrainie, „Gazeta Prawna”, http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/567860,bedzie_sprawniejszy_zwrot_vat_dla_polskich_firm_na_ukrainie.html [dostęp: 19.11.2015].
 • Piecha T. (2015), Rozczarowania i obawy – nastroje społeczne na Ukrainie, Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-14/rozczarowania-i-obawy-nastrojespoleczne-na-ukrainie [dostęp: 20.10.2015].
 • Przybylska K. (2008), Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni”.
 • Raport Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (2015), Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Kijów, https://kiev.trade.gov.pl/pl/ukraine/article/detail,407,Bezposrednie_inwestycje_zagraniczne.html [dostęp: 26.10.2015].
 • Rydzkowski J. (2012), Organizacja Narodów Zjednoczonych Raport końcowy Konferencji do spraw handlu z 2005 r., Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój.
 • Smarzynska B.K., Wei S (2000), Corruption and Composition of Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence, “NBER Working Paper”, No. 7969.
 • Sydorowicz W. (2015), Tydzień 26-30 października w gospodarce Ukrainy, http://wschodnik.pl/publicystyka/item/3042-tydzien-26-30-pazdziernika-w-gospodarce-ukrainy.html [dostęp: 18.11.2015].
 • Ukraina. Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z Ukrainą (2015), Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Ukraina-inwestycje. Inwestycyjny klimat na Ukrainie (2015), Polsko-Ukraińskie Biuro Współpracy Gospodarczej, http://www.ukraina.com.pl/content/view/24/36/ [dostęp: 29.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8af0391c-8e0b-4e8a-b981-3492e7b2e1d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.