PL EN


2018 | 538 | 216-224
Article title

Wpływ rodzinności na kształtowanie się strategii przedsiębiorstw rodzinnych

Content
Title variants
EN
Influence of family spirit on the development of family businesses strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę wpływu rodzinności na tworzenie i implementację strategii przedsiębiorstwa rodzinnego. Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią unikalny typ podmiotów gospodarczych wynikający z współistnienia i oddziaływania na siebie dwóch systemów: rodziny i przedsiębiorstwa. Rodzinność stanowi kluczowy czynnik wpływający na funkcjonowanie, rozwój i kreowanie strategii firm rodzinnych. Konstelacja rodzinno-biznesowa oraz perspektywa działania poprzez pokolenia sprawia, że strategie firm rodzinnych są odmienne od zachowań przedsiębiorstw anonimowych, i implikuje wiele wyzwań w wielu obszarach. W wymiarze strategicznym osiągnięcie konkurencyjności biznesu rodzinnego bez zrozumienia czynników wpływających na jego proces rozwoju i osiągane wyniki wydaje się trudny. Strategia biznesu rodzinnego stanowi trudne wyzwanie połączenia analizy otoczenia oraz koncepcji działania podmiotu wskazującej na jego tożsamość i wartości. A najbardziej wyrazistym przykładem jest sukcesja międzygeneracyjna.
EN
The article discusses the issue of the influence of family spirit on the creation and implementation of the family business strategy. Family businesses are a unique type of business entities resulting from the coexistence and interaction of two systems: the family system and the business one, which makes them a unique area of research and interest in theoretical and empirical studies. Family spirit is a key factor affecting the functioning, development and creation of family business strategies. The family-business constellation and the perspective of action through generations make the strategies of family businesses different from the behavior of anonymous enterprises and imply a number of challenges in many areas that do not occur in the case of other entities. The strategy of the family business is a difficult challenge combining the analysis of the environment and building the concept of the entity’s operation indicating its identity and value. At the same time the most expressive example of the family business is intergenerational succession.
References
 • Astrachan J.H., 2003, Commentary on the special issue: The emergence of a field, Journal of Business Venturing, no 18, Issue 5, s. 567-572.
 • Astrachan J.H., Shanker M.C., 2003, Family Businesses Contribution to the US Economy: a Closer Look, Family Business Review, vol. 16, no 3, s. 211-219.
 • Barros I., Hernangómez J., Martin-Cruz N., 2017, Familiness and socioemotional wealth in Spanish family firms: An empirical examination, European Journal of Family Business, vol. 7, Issue 1-2, s. 14-24.
 • Cano-Rubio M., Fuentes-Lombardo G., Hermandez-Ortiz M.J., Vallejo-Martos M.C., 2016, Composition of familiness: Perspectives of social capital and open systems, European Journal of Family Business, vol. 6, Issue 2, s. 75-85.
 • Cano-Rubio M., Fuentes-Lombardo G., Vallejo-Martos M.C., 2017, Influence of the lack of a standard definition of “family business” on research into their international strategies, European Research on Management and Business Economics, vol. 23, s. 132-146.
 • Chandler A.D., 1962, Strategy and Structure. Chapters in History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge.
 • Chrisman J.J., Chua J.H., Steier L.P., 2003, An Introduction to Theories of Family Business, Journal of Business Venturing, vol. 18, s. 441-448.
 • Cristiano E., 2017, Specific Features of Family Businesses: A Contribution to Literature, [w:] Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (red.), Financial Environment and Business Development. Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 4. Springer, Cham, s. 577.
 • Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Frank H., Kessler A., Rusch T., Suess-Reyes J., Weismeier-Sammer D., 2017, Capturing the Familiness of Family Businesses: Development of the Family Influence Familiness Scale (FIFS), Entrepreneurship: Theory and Practice, vol. 41, s. 709-742.
 • Frank H., Lueger M., Nosé L., Suchy D., 2010, The concept of “Familiness”: Literature review and systems theory-based reflections, Journal of Family Business Strategy, vol. 1(3), s. 119-130.
 • Grant Thorton, 2004, Biznes rodzinny, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Habbershon T.G., 2006, Commentary: a framework for managing the familiness and agency advantages in family firms, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 30, no 6, s. 879-886.
 • Habbershon T.G., Williams M.L., 1999, A Resource-Based Framework for Assessing the Strategic Advantages of Family Firms, Family Business Review, vol. 12, Issue 1, s. 1-25.
 • Habbershon T.G., Williams M., MacMillan I.C., 2006, A unified systems perspective of family firm performance, [w:] Poutziouris P.Z., Smyrnios K.X., Klein S.B. (red.), Handbook of Research on Family Business, Elgar, Northampton.
 • Jeżak J., 2014, Orientacja strategiczna oraz główne kierunki rozwoju firm rodzinnych, [w:] J. Jeżak (red.) Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Kaleta A., 2013, Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Leszczewska K., 2016, Przedsiębiorstwa rodzinne. Specyfika modeli biznesu, Difin, Warszawa.
 • Leszczewska K., 2016a, Paradoksy w zarządzaniu firmami rodzinnymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, s. 197-206.
 • Marjański A., 2014, Grupy przedsiębiorstw rodzinnych – perspektywy badań empirycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. 1, s. 187-200.
 • Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., 2010, Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa.
 • Pearson A.W., Carr J.C., Shaw J.C., 2008, Toward a theory of familiness: a social capital perspective, Entrepreneurship: Theory & Practice, vol. 32, no 6, s. 949-969
 • Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Safin K., 2014, Strategie i praktyki sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, s. 449-459.
 • Sharma P., 2004, An overview of the field of family business studies: current status and directions for the future, Family Business Review, vol. 17, no 1, s. 1-36.
 • Sharma P., Christman J.J., Gersick K.E., 2012, 25 Years of Family Business Review: Reflection on the Past and Perspectives for the Future, Family Business Review, vol. 25, no 1, s. 5-15.
 • Short J.C., Moss T.W., Lumpkin G.T., 2009, Research in Social Entrepreneurship: Past Contributions and Future Opportunities, Strategic Entrepreneurship Journal, vol. 3, s. 161-194.
 • Surdej A., Wach K., 2010, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Suszyński C., 2008, Kategoria przedsiębiorstwa z perspektywy ewolucji zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, WSZiP, Wałbrzych.
 • Szplit A., Fundaliński J., Smutek H., 2002, Strategie rozwoju organizacji, Antykwa, Kraków.
 • Toften K., Hammervoll T., 2010, Strategic orientation of niche firms, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, vol. 12, no 2, s. 108-121. van Wyk R., 2012, Constrictive vs. distinctive familiness and the culturing of familiness capital (Fam- Cap), African Journal of Business Management, vol. 6, no 36, s. 9892-9900.
 • Wach K., 2008, Skutki akcesji do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Zellweger T., Mühlebach C., 2008, Strategien zur Wertsteigerung in Familienunternehmen, Paul Haupt, Bern–Stuttgart–Wien.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8afea81d-f645-4f37-b7bc-f30aabe899d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.